Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان می‌گویند طرح ایجاد یک ارتش منظم را به زودی نهایی می‌کنند

دو هفته پس از اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان، سرپرست ستاد ارتش حکومت طالبان می‌گوید که وزارت دفاع می‌خواهد تا یک ارتش نیرومند و منظم را بسازد.

قاری فصیح الدین، سرپرست ستاد ارتش طالبان می‌گوید که برنامه ساختن یک ارتش نیرومند و منظم به زودی نهایی خواهد شد و با عملی شدن آن افغانستان یک اردوی منظم و نیرومند خواهد داشت.

فصیح الدین گفت: «کشور عزیز ما افغانستان، دارای یک اردوی قوی، منظم باشد تا بتواند امنیت کشور را تامین کند.»

این نظامی بلند پایه طالبان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که نظامیان پیشین نیز در این ارتش به کار گماشته خواهند شد.

او همچنان هشدار می‌دهد که طالبان در برابر تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی ایستاده‌گی خواهند کرد.

وی افزود: «از کسانی که آموزش دیدند و مسلکی استند، از آن‌ها استفاده شوند و در اردوی نو ما باشند. امیدوار استیم که این اردوی در آینده نه چندان دور تشکیل شود.»

از سوی دیگر نظامیان پیشین گماشتن افراد با تجربه پیشین را در ساختار ارتش آینده ستایش می‌کنند. آنان می‌گویند که طالبان باید از تجربه‌های مسلکی نظامیان پیشین کار بگیرند.

شکور الله سلطانی، نظامی پیشین، گفت: «در مورد سرنوشت سه صد هزار سرباز که بی‌سرنوشت شده‌اند، یک تصمیم بگیرند.»

وثیق الله عظیم، باشند کابل، گفت: «اردو، پولیس و امنیت ترتیب و تنظیم و قانونمند شوند. در این شکی نیست که بدون مشوره و استفاده از نظامیان پیشین ممکن نیست.»

پس از سقوط حکومت پیشین، یکی از نگرانی‌های شهروندان کشور ناروشن بودن سرنوشت نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی در کشور بوده است.

مقام‌های طالبان بارها گفته اند که از تجربه‌های نظامیان پیشین کار خواهند گرفت، اما تاکنون این نظامیان به وظیفه‌های‌شان خواسته نشده اند.

طالبان می‌گویند طرح ایجاد یک ارتش منظم را به زودی نهایی می‌کنند

به گفته سرپرست ستاد ارتش حکومت طالبان، نظامیان پیشین نیز در ارتش آینده جذب می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

دو هفته پس از اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان، سرپرست ستاد ارتش حکومت طالبان می‌گوید که وزارت دفاع می‌خواهد تا یک ارتش نیرومند و منظم را بسازد.

قاری فصیح الدین، سرپرست ستاد ارتش طالبان می‌گوید که برنامه ساختن یک ارتش نیرومند و منظم به زودی نهایی خواهد شد و با عملی شدن آن افغانستان یک اردوی منظم و نیرومند خواهد داشت.

فصیح الدین گفت: «کشور عزیز ما افغانستان، دارای یک اردوی قوی، منظم باشد تا بتواند امنیت کشور را تامین کند.»

این نظامی بلند پایه طالبان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که نظامیان پیشین نیز در این ارتش به کار گماشته خواهند شد.

او همچنان هشدار می‌دهد که طالبان در برابر تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی ایستاده‌گی خواهند کرد.

وی افزود: «از کسانی که آموزش دیدند و مسلکی استند، از آن‌ها استفاده شوند و در اردوی نو ما باشند. امیدوار استیم که این اردوی در آینده نه چندان دور تشکیل شود.»

از سوی دیگر نظامیان پیشین گماشتن افراد با تجربه پیشین را در ساختار ارتش آینده ستایش می‌کنند. آنان می‌گویند که طالبان باید از تجربه‌های مسلکی نظامیان پیشین کار بگیرند.

شکور الله سلطانی، نظامی پیشین، گفت: «در مورد سرنوشت سه صد هزار سرباز که بی‌سرنوشت شده‌اند، یک تصمیم بگیرند.»

وثیق الله عظیم، باشند کابل، گفت: «اردو، پولیس و امنیت ترتیب و تنظیم و قانونمند شوند. در این شکی نیست که بدون مشوره و استفاده از نظامیان پیشین ممکن نیست.»

پس از سقوط حکومت پیشین، یکی از نگرانی‌های شهروندان کشور ناروشن بودن سرنوشت نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی در کشور بوده است.

مقام‌های طالبان بارها گفته اند که از تجربه‌های نظامیان پیشین کار خواهند گرفت، اما تاکنون این نظامیان به وظیفه‌های‌شان خواسته نشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره