تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شتاب تلاش‌ها برای عادی سازی پروازها در میدان هوایی کابل

مسوولان میدان هوایی کابل می‌گویند که آنان در همکاری با کارمندان فنی قطر، کارهای‌شان در بخش‌های عملیاتی و فنی را شتاب بخشیده اند.

مسئولان میدان هوایی کابل می‌گویند که کارمندان فنی ترکیه، قطر و کارمندان میدان هوایی کابل یکجا تلاش دارند تا مشکلات فنی را در این میدان از میان بردارند و پروازها به گونه عادی در این میدان از سرگرفته شود.

عبدالهادی حمدان، رییس میدان هوایی کابل، گفت: «تیم‌های تخنیکی میدان هوایی و قطر باهم کار می‌کنند تا به دنیا نشان دهند که همه چیز در این‌جا خوب است و پروازها شروع شده است.»

در حال حاضر تنها پروازهای داخلی و پروازهای هواپیماهای که کمک‌های انسان دوستانه را به کابل می آورند، جریان دارند.

پیش از این گزارش‌های وجود داشت که مسوولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل به قطر سپرده می‌شود، اما دوحه می‌گوید که آنان بی‌‌تفاهم طرف‌های دیگر، این مسوولیت را نمی پذیرد. 

هرچند مسوولان میدان هوایی  در باره چگونه‌گی تامین امنیت میدان هوایی جزئیات نمی‌دهند، اما طالبان گفته اند که برخی از ملاحظات گروه فنی قطر را پذیرفته اند.
درهمین حال یک خبرنگار فرانسه‌یی که از کابل به کندهار می‌رود، گفت: «امنیت بسیار خوب است. وقتی که داخل میدان هوایی می‌شوید، دیده می‌شود که در جاهایی گونه‌گون پاسگاه‌های امنیتی وجود دارد و با رفتارهای مسلکی آنان روبرو میشویم.»

کارمندان پیشین میدان هوایی کابل که در بخش‌های فنی آموزش دیده اند، می‌گویند که با بررسی‌های جدی تلاش می‌کنند تا از قاچاق مواد مخدر و مواد دیگر غیرقانونی به بیرون  و داخل کشور جلوگیری کنند. 

ایمل، پولیس مرزی میدان هوایی کابل دراین باره گفت: «مسوولیت اصلی ما این است که از قاچاق مواد مخدر و مواد انفجاری و هرچیزی که مشکل ساز است، جلوگیری کنیم.» 

تاکنون پروازهایی داخلی به ولایت‌های بلخ، هرات و کندهار از میدان هوایی کابل از سرگرفته شده اند، اما در پروازهای خارجی تنها هواپیماهای انسان دوستانه به این میدان کابل نشست و برخاست دارند.
در کنار پروازهای هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه، یک پرواز تجارتی از پاکستان و یکی هم از ایران نیز به میدان هوایی کابل نشست کرده اند.

شتاب تلاش‌ها برای عادی سازی پروازها در میدان هوایی کابل

در حال حاضر تنها پروازهای داخلی و پروازهای هواپیماهای که کمک‌های انسان دوستانه را به کابل می آورند، جریان دارند.

Thumbnail

مسوولان میدان هوایی کابل می‌گویند که آنان در همکاری با کارمندان فنی قطر، کارهای‌شان در بخش‌های عملیاتی و فنی را شتاب بخشیده اند.

مسئولان میدان هوایی کابل می‌گویند که کارمندان فنی ترکیه، قطر و کارمندان میدان هوایی کابل یکجا تلاش دارند تا مشکلات فنی را در این میدان از میان بردارند و پروازها به گونه عادی در این میدان از سرگرفته شود.

عبدالهادی حمدان، رییس میدان هوایی کابل، گفت: «تیم‌های تخنیکی میدان هوایی و قطر باهم کار می‌کنند تا به دنیا نشان دهند که همه چیز در این‌جا خوب است و پروازها شروع شده است.»

در حال حاضر تنها پروازهای داخلی و پروازهای هواپیماهای که کمک‌های انسان دوستانه را به کابل می آورند، جریان دارند.

پیش از این گزارش‌های وجود داشت که مسوولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل به قطر سپرده می‌شود، اما دوحه می‌گوید که آنان بی‌‌تفاهم طرف‌های دیگر، این مسوولیت را نمی پذیرد. 

هرچند مسوولان میدان هوایی  در باره چگونه‌گی تامین امنیت میدان هوایی جزئیات نمی‌دهند، اما طالبان گفته اند که برخی از ملاحظات گروه فنی قطر را پذیرفته اند.
درهمین حال یک خبرنگار فرانسه‌یی که از کابل به کندهار می‌رود، گفت: «امنیت بسیار خوب است. وقتی که داخل میدان هوایی می‌شوید، دیده می‌شود که در جاهایی گونه‌گون پاسگاه‌های امنیتی وجود دارد و با رفتارهای مسلکی آنان روبرو میشویم.»

کارمندان پیشین میدان هوایی کابل که در بخش‌های فنی آموزش دیده اند، می‌گویند که با بررسی‌های جدی تلاش می‌کنند تا از قاچاق مواد مخدر و مواد دیگر غیرقانونی به بیرون  و داخل کشور جلوگیری کنند. 

ایمل، پولیس مرزی میدان هوایی کابل دراین باره گفت: «مسوولیت اصلی ما این است که از قاچاق مواد مخدر و مواد انفجاری و هرچیزی که مشکل ساز است، جلوگیری کنیم.» 

تاکنون پروازهایی داخلی به ولایت‌های بلخ، هرات و کندهار از میدان هوایی کابل از سرگرفته شده اند، اما در پروازهای خارجی تنها هواپیماهای انسان دوستانه به این میدان کابل نشست و برخاست دارند.
در کنار پروازهای هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه، یک پرواز تجارتی از پاکستان و یکی هم از ایران نیز به میدان هوایی کابل نشست کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره