تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت کارمندان نهادهای دولتی از چالش‌ها در برداشت پول از بانک‌ها

برخی از کارمندان نهادهای دولتی که بیشتر شان از ولایات به کابل آمده‌اند، می‌گویند که در هنگام گرفتن حقوق ماهانه‌ شان از بانک‌ها، با چالش‌های فراوانی روبرو استند.

آنان ادعا دارند که به علت بسته بودن بانک‌ها در ولایات، چندین روز است که برای گرفتن تنخواه شان به بانک‌های مرکز مراجعه می‌کنند، اما موفق نشده‌اند.

این کارمندان می‌خواهند که بانک‌ها باید یک راهکار منظم را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در نظر گیرد.

محمد آرمان بیش از چهار سال است که کارمند یکی از وزارت‌خانه‌ها در کابل است. او می‌گوید که بیش از سه ماه می‌شد که تنخواه نگرفته بود و اکنون که تنخواه ماه اسداش حواله شده، یک هفته است دنبالش می‌گردد.

محمد آرمان گفت: «با مشکلات اقتصادی مواجه شدیم. یک هفته است که دنبال معاش میایم، اما موفق نشدیم و کسی هم صدای ما را نمی‌شنود.»

این شهروندان از نبود مدیریت درست در بانک‌ها نیز شکایت دارند.

سکینه از ولایت بامیان آمده است. او به طلوع‌ینوز گفت: «بانک‌ها در ولایات بسته هستند. این برای مردم مشکلات ایجاد کرده، مخصوصا برای کسانی کارمند هستند و معاش‌ شان در بانک حواله می‌شود.»

عبدالکریم افتخاری که از غزنی آمده است، گفت: «گرسنگی و فقر از یک سو و این سرگردانی ومشکلات از سوی دیگر. ما مسافر استیم و معاش که قرار است دریافت کنیم را در هوتل‌ها می‌خوریم.»

از سویی هم، برخی از شهرواندان کشور از حکومت می‌خواهند که به چالش‌های آنان رسیده گی شود.

هرچند گزارش‌گر طلوع‌نیوز خواست دیدگاه مقام‌ها در بانک مرکزی افغانستان را نیز در این باره داشته باشد، اما با تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخگویی نشد.

شکایت کارمندان نهادهای دولتی از چالش‌ها در برداشت پول از بانک‌ها

بسته بودن بانک‌ها در ولایات سبب شده است که کارمندان نهادهای دولتی به کابل بیایند، اما در کابل هم با چالش برداشت پول از بانک مواجه استند.

Thumbnail

برخی از کارمندان نهادهای دولتی که بیشتر شان از ولایات به کابل آمده‌اند، می‌گویند که در هنگام گرفتن حقوق ماهانه‌ شان از بانک‌ها، با چالش‌های فراوانی روبرو استند.

آنان ادعا دارند که به علت بسته بودن بانک‌ها در ولایات، چندین روز است که برای گرفتن تنخواه شان به بانک‌های مرکز مراجعه می‌کنند، اما موفق نشده‌اند.

این کارمندان می‌خواهند که بانک‌ها باید یک راهکار منظم را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در نظر گیرد.

محمد آرمان بیش از چهار سال است که کارمند یکی از وزارت‌خانه‌ها در کابل است. او می‌گوید که بیش از سه ماه می‌شد که تنخواه نگرفته بود و اکنون که تنخواه ماه اسداش حواله شده، یک هفته است دنبالش می‌گردد.

محمد آرمان گفت: «با مشکلات اقتصادی مواجه شدیم. یک هفته است که دنبال معاش میایم، اما موفق نشدیم و کسی هم صدای ما را نمی‌شنود.»

این شهروندان از نبود مدیریت درست در بانک‌ها نیز شکایت دارند.

سکینه از ولایت بامیان آمده است. او به طلوع‌ینوز گفت: «بانک‌ها در ولایات بسته هستند. این برای مردم مشکلات ایجاد کرده، مخصوصا برای کسانی کارمند هستند و معاش‌ شان در بانک حواله می‌شود.»

عبدالکریم افتخاری که از غزنی آمده است، گفت: «گرسنگی و فقر از یک سو و این سرگردانی ومشکلات از سوی دیگر. ما مسافر استیم و معاش که قرار است دریافت کنیم را در هوتل‌ها می‌خوریم.»

از سویی هم، برخی از شهرواندان کشور از حکومت می‌خواهند که به چالش‌های آنان رسیده گی شود.

هرچند گزارش‌گر طلوع‌نیوز خواست دیدگاه مقام‌ها در بانک مرکزی افغانستان را نیز در این باره داشته باشد، اما با تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخگویی نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره