Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض زنان در واکنش به بازماندن از کار و آموزش

شماری از بانوان کشور امروز در اعتراضی به دلیل نرسیدن به حقوق شان در حکومت تازه، به جاده‌های پایتخت برآمدند.

برخی از این بانوان می‌گویند که با گذشت بیش از سه ماه، هنوزهم به حقوق شان از جمله کار و آموزش دست نیافته اند و از جامعه جهانی و حکومت تازه خواهان توجه در این زمینه استند.

این زنان هرچند که جامعه جهانی را متهم به سکوت در قبال افغانستان می‌کنند، اما با آن هم از جامعه جهانی و حکومت تازه می‌خواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم سازند و هچمنان دست آورد‌های سال‌های پسین شان را در نظربگیرند.

ملک زاده، معترض گفت: «ما گرسنگی را تحمل داریم، بی‌عدالتی را تحمل نداریم. و ما با این  گرسنگی می‌توانیم زنده‌گی بکنیم، می‌توانیم یک سال، ده سال را سپری بکنیم، اما ما آزادی و عدالت در کشور خود می‌خواهیم.»

با افزایش اعتراض بانوان، وزارت داخله اعلام کرد که برگزاری هرگونه تجمعی تنها در صورت مجوز از وزارت عدلیه امکان پذیراست.

همزمان این، مسوولان در حکومت تازه از رفع مشکلات بانوان در روزهای آینده خبر می‌دهند و می‌گویند که با هیچ قشری در کشور برخورد تبعض آمیز صورت نمی‌گیرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی برخورد تبعیض در برابر هیچ قشر ندارد، البته مشکلات و مسایلی سر راه بوده که امارت اسلامی همواره وعده داده آن مشکلات را از سر راه بر می‌دارد.» 

اما برخی از شهروندان کشور می‌گویند که بانوان حق اعتراض مسالمت آمیز را دارند و از حکومت تازه خواهان ایجاد فرصت‌های کاری و ادامه تحصیل بانوان مطابق شریعت اسلامی هستند.

عبدالقدیر، باشنده کابل، گفت: «خانم‌ها نیم پیکرجامعه را تشکیل می‌دهند. آن‌ها هم حق و حقوق دارند، آن‌ها هم انسان هستند، باید زمینه کار، زمینه تحصیل، زمینه اشتغال زایی مناسب نظر به اوضاع فعلی کشور نظر به رسم و روج و کلتور فرهنکی که دارند به حق شان برسند.»

درماه‌های پسین، محدودیت‌هایی در برابر اعتراض بانوان در کشور ایجاد شده و برخی از بانوان به دلیل نگرانی‌های امنیتی، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی خانگی کرده اند.

اعتراض زنان در واکنش به بازماندن از کار و آموزش

همزمان با این، مسوولان در حکومت تازه می‌گویند که با هیچ قشری از جمله زنان برخورد تبعیض آمیزی صورت نمی‌گیرد و می‌افزایند که درروزهای نزدیک مشکلات بانوان رفع خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان کشور امروز در اعتراضی به دلیل نرسیدن به حقوق شان در حکومت تازه، به جاده‌های پایتخت برآمدند.

برخی از این بانوان می‌گویند که با گذشت بیش از سه ماه، هنوزهم به حقوق شان از جمله کار و آموزش دست نیافته اند و از جامعه جهانی و حکومت تازه خواهان توجه در این زمینه استند.

این زنان هرچند که جامعه جهانی را متهم به سکوت در قبال افغانستان می‌کنند، اما با آن هم از جامعه جهانی و حکومت تازه می‌خواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم سازند و هچمنان دست آورد‌های سال‌های پسین شان را در نظربگیرند.

ملک زاده، معترض گفت: «ما گرسنگی را تحمل داریم، بی‌عدالتی را تحمل نداریم. و ما با این  گرسنگی می‌توانیم زنده‌گی بکنیم، می‌توانیم یک سال، ده سال را سپری بکنیم، اما ما آزادی و عدالت در کشور خود می‌خواهیم.»

با افزایش اعتراض بانوان، وزارت داخله اعلام کرد که برگزاری هرگونه تجمعی تنها در صورت مجوز از وزارت عدلیه امکان پذیراست.

همزمان این، مسوولان در حکومت تازه از رفع مشکلات بانوان در روزهای آینده خبر می‌دهند و می‌گویند که با هیچ قشری در کشور برخورد تبعض آمیز صورت نمی‌گیرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی برخورد تبعیض در برابر هیچ قشر ندارد، البته مشکلات و مسایلی سر راه بوده که امارت اسلامی همواره وعده داده آن مشکلات را از سر راه بر می‌دارد.» 

اما برخی از شهروندان کشور می‌گویند که بانوان حق اعتراض مسالمت آمیز را دارند و از حکومت تازه خواهان ایجاد فرصت‌های کاری و ادامه تحصیل بانوان مطابق شریعت اسلامی هستند.

عبدالقدیر، باشنده کابل، گفت: «خانم‌ها نیم پیکرجامعه را تشکیل می‌دهند. آن‌ها هم حق و حقوق دارند، آن‌ها هم انسان هستند، باید زمینه کار، زمینه تحصیل، زمینه اشتغال زایی مناسب نظر به اوضاع فعلی کشور نظر به رسم و روج و کلتور فرهنکی که دارند به حق شان برسند.»

درماه‌های پسین، محدودیت‌هایی در برابر اعتراض بانوان در کشور ایجاد شده و برخی از بانوان به دلیل نگرانی‌های امنیتی، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی خانگی کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره