Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض دانشجویان به علت دریافت نکردن ویزه پاکستان

شماری از دانشجویان افغان در اعتراض به دریافت نکردن ویزه پاکستان، امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کردند.

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند با آنکه بورسیه‌های تحصیلی را در دانشگاه‌های پاکستان در دست دارند، اما تاکنون نتوانسته اند که ویزه این کشور را بدست بیاروند.

معترضان از حکومت پاکستان می‌خواهند تا به مشکلات شان رسیده‌گی کند.

جهان زیب وزیری، دانشجو گفت: «ما از نهادهای مربوطه پاکستان می‌خواهیم که اقدامات ضروری را در این بخش بگیرند.»

این دانشجویان می‌گویند که بیش از شش هفته از آغاز درس‌های شان می‌گذرد، اما تا هنوز نتوانسته اند که به درس‌های شان حاضر شوند.

میلاد احمد، دانشجو گفت: «درس‌های مدت چهل روز می‌شود که شروع شده است و ما حدود یک صد و پنجاه محصل استیم. تمام کار ما تکمیل است، اما کسی به مشکل ویزه ما رسیده‌گی نمی‌کند.»

یکی دیگر از محصلین گفت: «هر چه زودتر ویزه ما را بدهد تا ما به درس‌های خود برسیم.»

سفارت پاکستان در کابل تا هنوز در این باره چیزی نگفته است.

این در حالیست که چندی پیش شماری از دانشجویان افغان راه یافته به دانشگاه‌های هند نیز از دریافت نکردن ویزه آموزشی از سوی سفارت هند، شکایت داشتند.

اعتراض دانشجویان به علت دریافت نکردن ویزه پاکستان

این در حالیست که چندی پیش شماری از دانشجویان افغان راه یافته به دانشگاه‌های هند نیز از دریافت نکردن ویزه آموزشی از سوی سفارت هند، شکایت داشتند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانشجویان افغان در اعتراض به دریافت نکردن ویزه پاکستان، امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کردند.

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند با آنکه بورسیه‌های تحصیلی را در دانشگاه‌های پاکستان در دست دارند، اما تاکنون نتوانسته اند که ویزه این کشور را بدست بیاروند.

معترضان از حکومت پاکستان می‌خواهند تا به مشکلات شان رسیده‌گی کند.

جهان زیب وزیری، دانشجو گفت: «ما از نهادهای مربوطه پاکستان می‌خواهیم که اقدامات ضروری را در این بخش بگیرند.»

این دانشجویان می‌گویند که بیش از شش هفته از آغاز درس‌های شان می‌گذرد، اما تا هنوز نتوانسته اند که به درس‌های شان حاضر شوند.

میلاد احمد، دانشجو گفت: «درس‌های مدت چهل روز می‌شود که شروع شده است و ما حدود یک صد و پنجاه محصل استیم. تمام کار ما تکمیل است، اما کسی به مشکل ویزه ما رسیده‌گی نمی‌کند.»

یکی دیگر از محصلین گفت: «هر چه زودتر ویزه ما را بدهد تا ما به درس‌های خود برسیم.»

سفارت پاکستان در کابل تا هنوز در این باره چیزی نگفته است.

این در حالیست که چندی پیش شماری از دانشجویان افغان راه یافته به دانشگاه‌های هند نیز از دریافت نکردن ویزه آموزشی از سوی سفارت هند، شکایت داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره