Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه هند به کابل رسید

نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه هند پس از سقوط حکومت پیشین، امروز به کابل رسید. این کمک‌ها در برگیرنده دو تُن مواد بهداشتی است که در یک پرواز از دهلی نو به کابل فرستاده شده است.

وزارت صحت عامه در حالی که از این کمک‌ها استقبال می‌کند، اما آن را بسنده نمی‌داند و خواهان کمک‌های بییشتر جهانی به بخش بهداشت در افغانستان است.

این هواپیما در کنار بیش از شصت تن مسافر گیرمانده افغان در هند، نزدیک به دو تُن از کمک‌های بهداشتی را نیز به کابل انتقال داد.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «کشور هندوستان امروز یک مقداردارو را ازطریق دپلیو ایچ او به وزارت صحت عامه کشور کمک کردند که ما از این کارشان استقبال می‌کنیم و از تمام کشورهای دیگر هم تقاضای کمک در بخش ادویه و تجهیزات را داریم.»

هند هم چنان از کمک پنجصد هزار دوز واکسین بیماری کووید نزده به افغانستان وعده داده است.

امارت اسلامی انتظار دارد تا جهان در اوضاع دُشوار کنونی مردم افغانستان را تنها نگذارد.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در حال حاضر افغانستان با مشکلات زیادی اقتصادی که روبرو است و مردم هم با برخی مشکلات دچار هستند. در کنار کشورهای دیگر، هندوستان هم این را درک کرد که مردم افغانستان در حال حاضر به کمک‌های نیاز دارند کمک بکند.»

اما برخی ازکارشناسان آغاز کمک‌های انسان دوستانه هند را به افغانستان بی‌انگیزه سیاسی نمی‌دانند.

عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «یک بار دیگر هندوستان تلاش دارد که تا به هرنوع ممکن بتواند همان خالی‌گاه را پر بکند و نفوس خوده در افغانستان بیشتر بسازد و نگذارد که حریف استراتیژیک‌اش پاکستان تنها بازی‌گر میدان باشد.»

شهروندان کشور نیز می‌خواهند تا کشورهای جهان مردم افغانستان را یاری رسانند.

عین الله، باشنده کابل گفت: «در این شرایط جامعه جهانی، کشورهای خارجی باید افغانستان را تنها نمانند چون فقر و تنگدستی است.»

ظفرخان، باشنده کابل گفت: «خواست ما از آن‌ها این است که همرای افغانستان کمک کنند، همرای مردم افغانستان کمک کنند تا مشکلات مردم کم شود.»

این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما، بحران اقتصادی درکشور نیز بدتر شده است .

نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه هند به کابل رسید

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، این نخستین هواپیما است که از هند به کابل آمده است.

Thumbnail

نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه هند پس از سقوط حکومت پیشین، امروز به کابل رسید. این کمک‌ها در برگیرنده دو تُن مواد بهداشتی است که در یک پرواز از دهلی نو به کابل فرستاده شده است.

وزارت صحت عامه در حالی که از این کمک‌ها استقبال می‌کند، اما آن را بسنده نمی‌داند و خواهان کمک‌های بییشتر جهانی به بخش بهداشت در افغانستان است.

این هواپیما در کنار بیش از شصت تن مسافر گیرمانده افغان در هند، نزدیک به دو تُن از کمک‌های بهداشتی را نیز به کابل انتقال داد.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «کشور هندوستان امروز یک مقداردارو را ازطریق دپلیو ایچ او به وزارت صحت عامه کشور کمک کردند که ما از این کارشان استقبال می‌کنیم و از تمام کشورهای دیگر هم تقاضای کمک در بخش ادویه و تجهیزات را داریم.»

هند هم چنان از کمک پنجصد هزار دوز واکسین بیماری کووید نزده به افغانستان وعده داده است.

امارت اسلامی انتظار دارد تا جهان در اوضاع دُشوار کنونی مردم افغانستان را تنها نگذارد.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در حال حاضر افغانستان با مشکلات زیادی اقتصادی که روبرو است و مردم هم با برخی مشکلات دچار هستند. در کنار کشورهای دیگر، هندوستان هم این را درک کرد که مردم افغانستان در حال حاضر به کمک‌های نیاز دارند کمک بکند.»

اما برخی ازکارشناسان آغاز کمک‌های انسان دوستانه هند را به افغانستان بی‌انگیزه سیاسی نمی‌دانند.

عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «یک بار دیگر هندوستان تلاش دارد که تا به هرنوع ممکن بتواند همان خالی‌گاه را پر بکند و نفوس خوده در افغانستان بیشتر بسازد و نگذارد که حریف استراتیژیک‌اش پاکستان تنها بازی‌گر میدان باشد.»

شهروندان کشور نیز می‌خواهند تا کشورهای جهان مردم افغانستان را یاری رسانند.

عین الله، باشنده کابل گفت: «در این شرایط جامعه جهانی، کشورهای خارجی باید افغانستان را تنها نمانند چون فقر و تنگدستی است.»

ظفرخان، باشنده کابل گفت: «خواست ما از آن‌ها این است که همرای افغانستان کمک کنند، همرای مردم افغانستان کمک کنند تا مشکلات مردم کم شود.»

این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما، بحران اقتصادی درکشور نیز بدتر شده است .

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره