تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیشنهاد ۶میلیون دالری سازمان‌ملل به امارت‌اسلامی برای تامین امنیت

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که سازمان ملل متحد برای تامین امنیت نهادهای مربوط به این سازمان در افغانستان، پرداخت شش میلیون دالر را به وزارت امور داخله امارت اسلامی پیشنهاد کرده است.

رویترز با استناد به مدارکی گزارش می‌دهد که قرار است از این پول تنخواه ماهانه و مصارف نیروهای امارت اسلامی که مسوولیت تأمین امنیت دفاتر و تاسیسات این سازمان را بدوش دارند، پرداخت شود.

بربنیاد گزارش رویترز، این پول برای سال مالی جدید در نظر گرفته شده است.

فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به پرسش رویترز در این باره گفته است: «سازمان ملل متحد به عنوان یک کارفرما موظف است ظرفیت کشورهای میزبان را در جایی که کارمندان سازمان ملل در ناامنی کار می‌کنند تقویت کند و در صورت لزوم این ظرفیت را تکمیل نماید.»

فرحان حق محتویات سندی را که رویترز بربنیاد آن گزارش داده، رد نکرده است.

پیشنهاد ۶میلیون دالری سازمان‌ملل به امارت‌اسلامی برای تامین امنیت

سازمان ملل پرداخت شش میلیون دالر به وزارت داخله امارت اسلامی را از بهر تأمین امنیت نهادهای این سازمان در افغانستان پیشنهاد کرده است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که سازمان ملل متحد برای تامین امنیت نهادهای مربوط به این سازمان در افغانستان، پرداخت شش میلیون دالر را به وزارت امور داخله امارت اسلامی پیشنهاد کرده است.

رویترز با استناد به مدارکی گزارش می‌دهد که قرار است از این پول تنخواه ماهانه و مصارف نیروهای امارت اسلامی که مسوولیت تأمین امنیت دفاتر و تاسیسات این سازمان را بدوش دارند، پرداخت شود.

بربنیاد گزارش رویترز، این پول برای سال مالی جدید در نظر گرفته شده است.

فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به پرسش رویترز در این باره گفته است: «سازمان ملل متحد به عنوان یک کارفرما موظف است ظرفیت کشورهای میزبان را در جایی که کارمندان سازمان ملل در ناامنی کار می‌کنند تقویت کند و در صورت لزوم این ظرفیت را تکمیل نماید.»

فرحان حق محتویات سندی را که رویترز بربنیاد آن گزارش داده، رد نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره