Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سقوط یک چرخبال وزارت دفاع در ولایت کندهار

وزارت دفاع سقوط یک چرخبال را در ولایت کندهار تایید می کند ومی گوید که این چرخبال هنگام پرواز آزمایشی سقوط کرده است. مسوولان در وزارت دفاع می افزایند که در این رویداد تنها دو خلبان چرخبال زخمی شده اند.

یک نوار تصویری که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود لحظه سقوط یک چرخبال نظامی را درکندهار نشان می دهد.

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که این چرخبال اندکی پس از پرواز بر فراز گروهی از گیرمانده گان یک سیلاب در ولسوالی میوند کندهار سقوط کرد.

اما وزارت دفاع میگوید که این چرخبال برای کمک به آسیب دیده گان سیلاب پرواز نکرده بود بل درجریان یک پرواز آزمایشی سقوط کرد و دو خلبان آن زخم برداشته اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع گفت:«چرخبال سقوط کرده و تخریب شده است، دو پیلوت ما زخم برداشته اند. وضعیت یکی خوب است اما وضعیت دومی وخیم است.» 

در همین حال شماری از نظامیان پیشین خواهان گماشتن دوباره پیلوت ها و مهندسان با تجربه حکومت پیشین در ترمیم و کارگیری از هواپیماهای نظامی در کشور استند.

هر چرخبال «ام دی پنجصدوسی» نزدیک به یک میلیون دالر هزینه دارد.

این چرخبال های جنگی توانایی شلیک را دارند و با کمره های امنیتی هدف گیری می کنند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، گفت: «کارگیری این وسایط به شکل غیرمسلکی، در حقیقت جرم است. ما کشوری استیم که ممکن قدرت خریداری تخنیک دست داشته امروزی را سال ها نداشته باشیم.»
 
صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «وقتی توسط افراد غیرمسلکی استفاده شود، وسایل و تجهیزات نظامی نابود می شوند.» 

پیش ازروی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، افغانستان دارای یکصدوشصت وچهار هواپیمای گونه گون نظامی بود.

اما امارت اسلامی می گوید که از آن شمار اکنون هشتادویک هواپیما در افغانستان برجا مانده اند و از این میان چهل هواپیمای آن فعال استند، همچنان نزدیک به  هشتاد هواپیمای دیگر هنگام سقوط جمهوریت به تاجیکستان، ازبیکستان وامارات متحده عربی انتقال داده شده اند و تاکنون به افغانستان برگشتانده نشده اند.

سقوط یک چرخبال وزارت دفاع در ولایت کندهار

پیش از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، افغانستان دارای یکصدوشصت وچهار هواپیمای گونه گون نظامی بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع سقوط یک چرخبال را در ولایت کندهار تایید می کند ومی گوید که این چرخبال هنگام پرواز آزمایشی سقوط کرده است. مسوولان در وزارت دفاع می افزایند که در این رویداد تنها دو خلبان چرخبال زخمی شده اند.

یک نوار تصویری که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود لحظه سقوط یک چرخبال نظامی را درکندهار نشان می دهد.

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که این چرخبال اندکی پس از پرواز بر فراز گروهی از گیرمانده گان یک سیلاب در ولسوالی میوند کندهار سقوط کرد.

اما وزارت دفاع میگوید که این چرخبال برای کمک به آسیب دیده گان سیلاب پرواز نکرده بود بل درجریان یک پرواز آزمایشی سقوط کرد و دو خلبان آن زخم برداشته اند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع گفت:«چرخبال سقوط کرده و تخریب شده است، دو پیلوت ما زخم برداشته اند. وضعیت یکی خوب است اما وضعیت دومی وخیم است.» 

در همین حال شماری از نظامیان پیشین خواهان گماشتن دوباره پیلوت ها و مهندسان با تجربه حکومت پیشین در ترمیم و کارگیری از هواپیماهای نظامی در کشور استند.

هر چرخبال «ام دی پنجصدوسی» نزدیک به یک میلیون دالر هزینه دارد.

این چرخبال های جنگی توانایی شلیک را دارند و با کمره های امنیتی هدف گیری می کنند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، گفت: «کارگیری این وسایط به شکل غیرمسلکی، در حقیقت جرم است. ما کشوری استیم که ممکن قدرت خریداری تخنیک دست داشته امروزی را سال ها نداشته باشیم.»
 
صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «وقتی توسط افراد غیرمسلکی استفاده شود، وسایل و تجهیزات نظامی نابود می شوند.» 

پیش ازروی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، افغانستان دارای یکصدوشصت وچهار هواپیمای گونه گون نظامی بود.

اما امارت اسلامی می گوید که از آن شمار اکنون هشتادویک هواپیما در افغانستان برجا مانده اند و از این میان چهل هواپیمای آن فعال استند، همچنان نزدیک به  هشتاد هواپیمای دیگر هنگام سقوط جمهوریت به تاجیکستان، ازبیکستان وامارات متحده عربی انتقال داده شده اند و تاکنون به افغانستان برگشتانده نشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره