تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید سازمان‌ملل بر گفتگو میان جهان و کابل ازبهر جلوگیری از بحران

سازمان ملل متحد می‌گوید که برای بیرون رفت از چالش‌های بشری در افغانستان، لازم است که جامعه جهانی با امارت اسلامی وارد گفت‌وگو شود.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در گفت‌وگو با واشنگتن پست تاکید می‌ورزد که آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان و از سرگیری پشتیبانی جهانی از این کشور، به برداشتن گام‌های برابر از سوی امارت اسلامی مشروط است.

فلیپیو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفت: «این نکته بسیار مهم است که گفت‌وگوها با طالبان  انجام شوند تا اطمینان به دست آید افغانستان می‌تواند از مردمش حمایت کند. فکر می‌کنم این تنها از طریق گفت‌وگو میان جامعه جهانی و خود طالبان امکان پذیراست. افغانستانی که طالبان آن را در سال‌های (۱۹۹۶ - ۱۹۹۷) گرفتند، با افغانستانی که آنان اکنون گرفته اند، به گونه گسترده تفاوت دارد. طالبان باید با افغانستان کنونی زنده‌گی کنند، از عهده آن بیرون شده و با آن تعامل نمایند.»

اما امارت اسلامی از آغاز روند تعامل رسمی با کشورهای جهان خبر می‌دهد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه می‌گوید: «الحمد الله ما در چهار ماه گذشته دستاوردهای بسیاری داشتیم، به افغانستان کمک‌های زیادی رسیده است. هیئت‌های به دعوت رسمی آمده است، و این جریان دارد و ما هم در رفت و آمد هستیم. و خارجی‌های که در افغانستان بوده و رفته اند اکنون دیده می‌شود که برگشت می‌کنند و دوباره به افغانستان میایند. این یک آغاز خوب در باره به رسمیت شناختن است.»

انعام الله سمنگانی، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «باید سایر نگرانی‌ها از راه دیپلماتیک و سایر گفت‌وگوهای منطقی حل شود و مرفوع گردد. امارت اسلامی افغانستان آماده است با سایر جهت‌ها در سایر موارد گفت‌وگو نماید و تا حد توان خود نگرانی‌های آنان را رفع سازد.»

آگاهان روابط بین الملل هم  تعامل و روابط رسمی افغانستان را با جهان گره گشای چالش‌های کنونی در این کشور می‌دانند.

سید جواد حسینی، آگاه روابط بین الملل گفت: «با توجه به شرایط بسیار سخت و دشواری که مردم افغانستان با آن روبرو می‌باشند، رسانیدن همکاری‌های بشر دوستانه جامعه بین المللی بدون تعامل با امارت اسلامی امکان ناپذیر است.»

با آنکه این مقام سازمان ملل گفت‌وگوها با امارت اسلامی را پیچیده می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که حضوریافتن بانوان در اجتماع، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و حضور نماینده‌گان اقلیت‌ها در بدنه حکومت امارت اسلامی نیازهای جدی اند.

تأکید سازمان‌ملل بر گفتگو میان جهان و کابل ازبهر جلوگیری از بحران

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان تعامل جامعه جهانی را با امارت اسلامی  یگانه گزینه برای بیرون رفت از  بحران جاری بشری در افغانستان می‌داند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد می‌گوید که برای بیرون رفت از چالش‌های بشری در افغانستان، لازم است که جامعه جهانی با امارت اسلامی وارد گفت‌وگو شود.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در گفت‌وگو با واشنگتن پست تاکید می‌ورزد که آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان و از سرگیری پشتیبانی جهانی از این کشور، به برداشتن گام‌های برابر از سوی امارت اسلامی مشروط است.

فلیپیو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفت: «این نکته بسیار مهم است که گفت‌وگوها با طالبان  انجام شوند تا اطمینان به دست آید افغانستان می‌تواند از مردمش حمایت کند. فکر می‌کنم این تنها از طریق گفت‌وگو میان جامعه جهانی و خود طالبان امکان پذیراست. افغانستانی که طالبان آن را در سال‌های (۱۹۹۶ - ۱۹۹۷) گرفتند، با افغانستانی که آنان اکنون گرفته اند، به گونه گسترده تفاوت دارد. طالبان باید با افغانستان کنونی زنده‌گی کنند، از عهده آن بیرون شده و با آن تعامل نمایند.»

اما امارت اسلامی از آغاز روند تعامل رسمی با کشورهای جهان خبر می‌دهد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه می‌گوید: «الحمد الله ما در چهار ماه گذشته دستاوردهای بسیاری داشتیم، به افغانستان کمک‌های زیادی رسیده است. هیئت‌های به دعوت رسمی آمده است، و این جریان دارد و ما هم در رفت و آمد هستیم. و خارجی‌های که در افغانستان بوده و رفته اند اکنون دیده می‌شود که برگشت می‌کنند و دوباره به افغانستان میایند. این یک آغاز خوب در باره به رسمیت شناختن است.»

انعام الله سمنگانی، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «باید سایر نگرانی‌ها از راه دیپلماتیک و سایر گفت‌وگوهای منطقی حل شود و مرفوع گردد. امارت اسلامی افغانستان آماده است با سایر جهت‌ها در سایر موارد گفت‌وگو نماید و تا حد توان خود نگرانی‌های آنان را رفع سازد.»

آگاهان روابط بین الملل هم  تعامل و روابط رسمی افغانستان را با جهان گره گشای چالش‌های کنونی در این کشور می‌دانند.

سید جواد حسینی، آگاه روابط بین الملل گفت: «با توجه به شرایط بسیار سخت و دشواری که مردم افغانستان با آن روبرو می‌باشند، رسانیدن همکاری‌های بشر دوستانه جامعه بین المللی بدون تعامل با امارت اسلامی امکان ناپذیر است.»

با آنکه این مقام سازمان ملل گفت‌وگوها با امارت اسلامی را پیچیده می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که حضوریافتن بانوان در اجتماع، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و حضور نماینده‌گان اقلیت‌ها در بدنه حکومت امارت اسلامی نیازهای جدی اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره