Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانوان معترض خواست‌های شان را شب هنگام بر دیوارها نوشتند

گروهی از بانوان برای رسانیدن صدای عدالت خواهی شان به جامعه جهانی اعتراضات شان را ادامه داده‌اند و این بار شب هنگام به جاده‌های پایتخت برآمدند.

آنان از آن چه که افزایش فزاینده محدودیت‌ها در برابر زنان می‌گویند انتقاد می‌کنند و شعارهایی در این باره بر دیوارهای کابل نوشتند.

این حرکت مدنی شب هنگام پس از آن صورت می‌گیرد که برخی از اعتراض‌های مشابه بانوان در جریان روز، با خشونت‌ها روبرو شدند.

این بانوان می‌گویند که برای جلوگیری از به خشونت کشانیده شدن راه پیمایی شان حالا روش‌های تازه را درپیش گرفته اند.

تمنا رضایی، بانوی معترض گفت: «اعتراض‌های ما با تهدید و خشونت روبرو شد و ما برای رسیدن به خواست‌های و حقوق اساسی ما، روش دیوار نویسی را کار گرفتیم و این کار را ادامه می‌دهیم.»

لیدا، بانوی معترض گفت: «دیوار نگاری روش تازه ما است برای رسیدن به حقوق زنان؛ چون راهپیمایی‌های ما همواره از سوی طالبان به خشونت کشیده می‌شود.»

عزیز گل، بانوی معترض گفت: «نوعیت پوشش، حق کار و تحصیل این همه  برای زنان محدود شده است و ما خاموش نمی‌باشیم و صدا بلند می‌کنیم.»

حق کار، تحصیل، آزادی و پوشش از شعارهای کلیدی این بانوان اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نه نگوید.

نویده خراسانی، فعال حقوق زنان گفت: «زنان امروز زنان بیست سال پیش نیست. این برنامه‌های ما به همه ولایت‌ها گسترش می‌یابد و ما از هر راه ممکن صدای خود را بلند خواهیم کرد.»

دریا نشاط، فعال حقوق زنان گفت: «چیزی که حق ماست ما همان را می‌خواهیم و هیچ وقت به عقب بر نمی‌گردیم و تا به حقوق خود برسیم به این دادخواهی‌های ما ادامه می‌دهیم.»

اما امارت اسلامی یک بار دیگر از تلاش‌ها برای زمینه سازی آموزش و کار به زنان در کشور تاکید می‌ورزد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی هیچ موانع در راستای حقوق زنان نداشته و ما روی چهارچوب کار می‌کنیم که برای زنان زمینه‌های خوب کاری و تحصیلی را فراهم می‌کنیم.»

در کنار این زنان به شیوه‌های دیگر ازجمله برپایی نشست‌های اعتراض آمیز در خانه‌ها و پوشیدن لباس‌های مردانه نیز برای اعاده حقوق شان اعتراض کرده‌اند.

بانوان معترض خواست‌های شان را شب هنگام بر دیوارها نوشتند

شماری از بانوان در تاریکی شب به بخش‌هایی از کابل برآمده و با رنگ، اسپری، قلم، ذغال و هر وسیله ممکن خواست‌های شان را بر دیوارها نوشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از بانوان برای رسانیدن صدای عدالت خواهی شان به جامعه جهانی اعتراضات شان را ادامه داده‌اند و این بار شب هنگام به جاده‌های پایتخت برآمدند.

آنان از آن چه که افزایش فزاینده محدودیت‌ها در برابر زنان می‌گویند انتقاد می‌کنند و شعارهایی در این باره بر دیوارهای کابل نوشتند.

این حرکت مدنی شب هنگام پس از آن صورت می‌گیرد که برخی از اعتراض‌های مشابه بانوان در جریان روز، با خشونت‌ها روبرو شدند.

این بانوان می‌گویند که برای جلوگیری از به خشونت کشانیده شدن راه پیمایی شان حالا روش‌های تازه را درپیش گرفته اند.

تمنا رضایی، بانوی معترض گفت: «اعتراض‌های ما با تهدید و خشونت روبرو شد و ما برای رسیدن به خواست‌های و حقوق اساسی ما، روش دیوار نویسی را کار گرفتیم و این کار را ادامه می‌دهیم.»

لیدا، بانوی معترض گفت: «دیوار نگاری روش تازه ما است برای رسیدن به حقوق زنان؛ چون راهپیمایی‌های ما همواره از سوی طالبان به خشونت کشیده می‌شود.»

عزیز گل، بانوی معترض گفت: «نوعیت پوشش، حق کار و تحصیل این همه  برای زنان محدود شده است و ما خاموش نمی‌باشیم و صدا بلند می‌کنیم.»

حق کار، تحصیل، آزادی و پوشش از شعارهای کلیدی این بانوان اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نه نگوید.

نویده خراسانی، فعال حقوق زنان گفت: «زنان امروز زنان بیست سال پیش نیست. این برنامه‌های ما به همه ولایت‌ها گسترش می‌یابد و ما از هر راه ممکن صدای خود را بلند خواهیم کرد.»

دریا نشاط، فعال حقوق زنان گفت: «چیزی که حق ماست ما همان را می‌خواهیم و هیچ وقت به عقب بر نمی‌گردیم و تا به حقوق خود برسیم به این دادخواهی‌های ما ادامه می‌دهیم.»

اما امارت اسلامی یک بار دیگر از تلاش‌ها برای زمینه سازی آموزش و کار به زنان در کشور تاکید می‌ورزد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی هیچ موانع در راستای حقوق زنان نداشته و ما روی چهارچوب کار می‌کنیم که برای زنان زمینه‌های خوب کاری و تحصیلی را فراهم می‌کنیم.»

در کنار این زنان به شیوه‌های دیگر ازجمله برپایی نشست‌های اعتراض آمیز در خانه‌ها و پوشیدن لباس‌های مردانه نیز برای اعاده حقوق شان اعتراض کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره