Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجماع همبستگی زنان خواهان آزاد سازی دارایی افغانستان شد

گروهی از بانوان در نشستی در کابل خواهان آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده‌اند و پشتیبانی شان را از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر آزاد سازی میلیاردها دالر دارایی منجمد شده افغانستان، اعلام کردند.

بانوان در یک طرح پیشنهادی از امارت اسلامی می‌خواهند تا وزارت امور زنان را دوباره فعال ساخته، زمینه فراگیری آموزش را به دختران فراهم و به زنان فعال در کابینه جا دهد.

این نشست از سوی اجماع همبسته‌گی زنان برای بررسی اوضاع کشور در کابل برگزار شده بود. شرکت کننده‌گان می‌گویند که افغانستان نباید در محاصره اقتصادی قرار بگیرد و نیاز است تا نزدیک به ده میلیارد دالر دارایی منجمد شده این کشور هر چه زودتر از بانک‌های ایالات متحده آزاد شود.

تاجور کاکر، فعال در عرصه حقوق زنان، گفت: «ما از جهان و نهاد های حقوق بشر سوال می‌کنیم کسانی که از افغانستان برآمدند و می‌گویند که پیسه را آزاد نسازید، شاید یک میلیون هم نباشند، ما خبر داریم که چنین می‌گویند، آیا لازم است که بخاطر یک میلیون، سی و چهار میلیون را از گرسنگی بکشید.»

شرکت کننده‌گان این نشست از وضعیت بغلی زنان در کشور نیز ابراز نگران کرده اند.

اسما، فعال در عرصه حقوق زنان، گفت : «استفاده از نیروی انسانی خانم‌ها و کادر های خانم‌ها در لست های کلیدی، تقرر زنها به عنوان معین در وزارت‌ها و رسیده‌گی به حال خانواده‌های مستمند و ایجاد زمینه‌های کاری به تمام اتباع افغانستان، از خواست های ماست.»

اما امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که به رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی پابند است و تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه در بهار سال آینده جریان دارند.

اجماع همبستگی زنان خواهان آزاد سازی دارایی افغانستان شد

اما امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که به رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی پابند است و تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه در بهار سال آینده جریان دارند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از بانوان در نشستی در کابل خواهان آزاد سازی پول منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده‌اند و پشتیبانی شان را از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر آزاد سازی میلیاردها دالر دارایی منجمد شده افغانستان، اعلام کردند.

بانوان در یک طرح پیشنهادی از امارت اسلامی می‌خواهند تا وزارت امور زنان را دوباره فعال ساخته، زمینه فراگیری آموزش را به دختران فراهم و به زنان فعال در کابینه جا دهد.

این نشست از سوی اجماع همبسته‌گی زنان برای بررسی اوضاع کشور در کابل برگزار شده بود. شرکت کننده‌گان می‌گویند که افغانستان نباید در محاصره اقتصادی قرار بگیرد و نیاز است تا نزدیک به ده میلیارد دالر دارایی منجمد شده این کشور هر چه زودتر از بانک‌های ایالات متحده آزاد شود.

تاجور کاکر، فعال در عرصه حقوق زنان، گفت: «ما از جهان و نهاد های حقوق بشر سوال می‌کنیم کسانی که از افغانستان برآمدند و می‌گویند که پیسه را آزاد نسازید، شاید یک میلیون هم نباشند، ما خبر داریم که چنین می‌گویند، آیا لازم است که بخاطر یک میلیون، سی و چهار میلیون را از گرسنگی بکشید.»

شرکت کننده‌گان این نشست از وضعیت بغلی زنان در کشور نیز ابراز نگران کرده اند.

اسما، فعال در عرصه حقوق زنان، گفت : «استفاده از نیروی انسانی خانم‌ها و کادر های خانم‌ها در لست های کلیدی، تقرر زنها به عنوان معین در وزارت‌ها و رسیده‌گی به حال خانواده‌های مستمند و ایجاد زمینه‌های کاری به تمام اتباع افغانستان، از خواست های ماست.»

اما امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که به رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی پابند است و تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه در بهار سال آینده جریان دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره