Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگشت هزاران خانواده بی جا شده از ولسوالی شینوار به روستاهای شان

هزاران خانواده بی جاه شده از ولسوالی شینوار ننگرهار دوباره به روستاهای شان برگشته اند. این خانواده ها به علت جنگ‌ها خانه‌ها شان را ترک کرده بودند.

در این میان بسیاری از باشندگان اسدخیل ولسوالی سپین غر نیز استند که به علت جنگ های چندین ساله مجبور به ترک روستای شان شده بودند.

باشنده گان روستای اسدخیل ولسوالی سپین غر ننگرهار ویرانی های روستای شان را میراث «مادر بم ها» میدانند که نیروهای خارجی چند سال پیش در این روستا بر ضد داعش پرتاب کردند.

ناصرخان از باشنده گان همین روستا است که پس از نزدیک به دو سال به تازه گی به خانه اش برگشته است. او می‌گوید که بخش های زیاد این روستا به ویرانه مبدل شده اند که باشنده گان آن توان بازسازی را ندارند.

ناصر خان، باشنده اسدخیل، گفت:«کسی توان ساختن دوباره خانه خود را ندارد مادر بم ها در اینجا استفاده شد ده‌ها خانه اینجا ویران شده اند.»

خان پور باشنده اسدخیل، گفت:«از امارت اسلامی و جهانیان خواهش داریم که به ما توجه و همکاری کنند؛ در اینجا کلینک و مکتب وجود ندارند.»

باشنده گان این روستاها می گویند که جنگهای سال های  پسین در کنار زیان های مالی، تلفات جانی را به باشنده گان ولسوالی های شینواری نیز وارد کرده است.

دنیاگل شینواری، معاون ریاست مهاجران ننگرهار، گفت:«با موسسات خارجی در این باره در رابطه استیم تا کمک کنند. مکتب، کلینیک و بندها بسازند و در بخش زراعت کمک کنند.»

در روزهای پسین وزارت مهاجران و عودت کننده گان روند انتقال بیجاشدگان داخلی را که در سال های اخیر در اثر جنگ آواره شده اند آغاز کرده است اما برخی از این خانواده ها می‌گویند که به کمک بیشتر نیاز دارند تا به زنده گی عادی باز گردند.

برگشت هزاران خانواده بی جا شده از ولسوالی شینوار به روستاهای شان

باشنده گان این روستاها می گویند که جنگهای سال های  پسین در کنار زیان های مالی، تلفات جانی را به باشنده گان ولسوالی های شینواری نیز وارد کرده است.

تصویر بندانگشتی

هزاران خانواده بی جاه شده از ولسوالی شینوار ننگرهار دوباره به روستاهای شان برگشته اند. این خانواده ها به علت جنگ‌ها خانه‌ها شان را ترک کرده بودند.

در این میان بسیاری از باشندگان اسدخیل ولسوالی سپین غر نیز استند که به علت جنگ های چندین ساله مجبور به ترک روستای شان شده بودند.

باشنده گان روستای اسدخیل ولسوالی سپین غر ننگرهار ویرانی های روستای شان را میراث «مادر بم ها» میدانند که نیروهای خارجی چند سال پیش در این روستا بر ضد داعش پرتاب کردند.

ناصرخان از باشنده گان همین روستا است که پس از نزدیک به دو سال به تازه گی به خانه اش برگشته است. او می‌گوید که بخش های زیاد این روستا به ویرانه مبدل شده اند که باشنده گان آن توان بازسازی را ندارند.

ناصر خان، باشنده اسدخیل، گفت:«کسی توان ساختن دوباره خانه خود را ندارد مادر بم ها در اینجا استفاده شد ده‌ها خانه اینجا ویران شده اند.»

خان پور باشنده اسدخیل، گفت:«از امارت اسلامی و جهانیان خواهش داریم که به ما توجه و همکاری کنند؛ در اینجا کلینک و مکتب وجود ندارند.»

باشنده گان این روستاها می گویند که جنگهای سال های  پسین در کنار زیان های مالی، تلفات جانی را به باشنده گان ولسوالی های شینواری نیز وارد کرده است.

دنیاگل شینواری، معاون ریاست مهاجران ننگرهار، گفت:«با موسسات خارجی در این باره در رابطه استیم تا کمک کنند. مکتب، کلینیک و بندها بسازند و در بخش زراعت کمک کنند.»

در روزهای پسین وزارت مهاجران و عودت کننده گان روند انتقال بیجاشدگان داخلی را که در سال های اخیر در اثر جنگ آواره شده اند آغاز کرده است اما برخی از این خانواده ها می‌گویند که به کمک بیشتر نیاز دارند تا به زنده گی عادی باز گردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره