Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهدوی: مردم در برابر کسانی که جنگ نمایند ایستاده خواهند شد

جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان در یک نشست خبری در کابل هشدار میدهد که مردم در برابر کسانی که با توسل به جنگ و خونریزی بخواهند عمل کنند ایستاده گی خواهند کرد اما وی از کسی نام نمی برد.

جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان، گفت:«هر نوع حرکتی که با هدف جنگ و تداوم خون ریزی در افغانستان صورت گیرد نه تنها از سوی مردم افغانستان استقبال نمی شود بل ملت افغانستان در برابر آن ایستادگی کرده و اجازه نمی دهند که افغانستان به ده های گذشته و دهه های جنگ و خون ریزی و فلاکت برگردد.»

وی می افزاید که منابع و دارایی افغانستان از سوی مقام های حکومت پیشین به تاراج رفته اند و به گفته او امارت اسلامی می تواند با همکاری انترپول یا پولیس بین المللی این مقام ها را در کشورهای دیگر زیر پیگرد قرار دهد.

جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان، می گوید:«خواست ملت افغانستان از مقامات امارت اسلامی این است که علاوه بر تامین امنیت، شفافیت و رفاه عمومی با ایجاد سارنوالی و محکمه اختصاصی و در هماهنگی با پولیس و محاکم بین المللی این مجرمین را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار داده و سرمایه های به غارت رفته بیت المال را برگرداند.»

از سوی دیگر شماری از عالمان اهل تشیع خواهان تامین عدالت اجتماعی از راه گفت وگو با بخش های گونه گون جامعه در کشور استند.

محمد جمعه مبلغ، از علمای اهل تشیع، گفت:«عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی آن در عرصه های مختلف بیش از پیش باید حاکم گردد. چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاسی.»

محمد رحیم وفایی، از علمای اهل تشیع، می گوید:«فقط گفتگو، تعامل و تفاهم راه حل است. هم خانم ها به حق مشروع شان برسند و نه تنها جامعه تشیع بل همه شهروندان افغانستان در نقطه نقطه کشور احساس کنند که عدالت اجتماعی توسط امارت اسلامی تامین می شود. آن وقت است که امارت اسلامی پایدار می ماند.»

با این هم آقای مهدوی از رعایت نشدن فرمان عفو عمومی رهبر امارت  اسلامی انتقاد می کند و میگوید کسانی که از این فرمان سرکشی می کنند باید به کیفر برسند.

مهدوی: مردم در برابر کسانی که جنگ نمایند ایستاده خواهند شد

با این هم آقای مهدوی از رعایت نشدن فرمان عفو عمومی رهبر امارت  اسلامی انتقاد می کند و میگوید کسانی که از این فرمان سرکشی می کنند باید به کیفر برسند.

تصویر بندانگشتی

جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان در یک نشست خبری در کابل هشدار میدهد که مردم در برابر کسانی که با توسل به جنگ و خونریزی بخواهند عمل کنند ایستاده گی خواهند کرد اما وی از کسی نام نمی برد.

جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان، گفت:«هر نوع حرکتی که با هدف جنگ و تداوم خون ریزی در افغانستان صورت گیرد نه تنها از سوی مردم افغانستان استقبال نمی شود بل ملت افغانستان در برابر آن ایستادگی کرده و اجازه نمی دهند که افغانستان به ده های گذشته و دهه های جنگ و خون ریزی و فلاکت برگردد.»

وی می افزاید که منابع و دارایی افغانستان از سوی مقام های حکومت پیشین به تاراج رفته اند و به گفته او امارت اسلامی می تواند با همکاری انترپول یا پولیس بین المللی این مقام ها را در کشورهای دیگر زیر پیگرد قرار دهد.

جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان، می گوید:«خواست ملت افغانستان از مقامات امارت اسلامی این است که علاوه بر تامین امنیت، شفافیت و رفاه عمومی با ایجاد سارنوالی و محکمه اختصاصی و در هماهنگی با پولیس و محاکم بین المللی این مجرمین را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار داده و سرمایه های به غارت رفته بیت المال را برگرداند.»

از سوی دیگر شماری از عالمان اهل تشیع خواهان تامین عدالت اجتماعی از راه گفت وگو با بخش های گونه گون جامعه در کشور استند.

محمد جمعه مبلغ، از علمای اهل تشیع، گفت:«عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی آن در عرصه های مختلف بیش از پیش باید حاکم گردد. چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاسی.»

محمد رحیم وفایی، از علمای اهل تشیع، می گوید:«فقط گفتگو، تعامل و تفاهم راه حل است. هم خانم ها به حق مشروع شان برسند و نه تنها جامعه تشیع بل همه شهروندان افغانستان در نقطه نقطه کشور احساس کنند که عدالت اجتماعی توسط امارت اسلامی تامین می شود. آن وقت است که امارت اسلامی پایدار می ماند.»

با این هم آقای مهدوی از رعایت نشدن فرمان عفو عمومی رهبر امارت  اسلامی انتقاد می کند و میگوید کسانی که از این فرمان سرکشی می کنند باید به کیفر برسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره