Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنج ولسوالی پکتیکا در ۲۰ سال گذشته هیچ فارغ صنف ۱۲ نداشته است

بزرگان قوم در ولایت پکتیکا می گویند که در بیست سال گذشته پنج ولسوالی این ولایت هیچ فارغ صنف دوازدهم مکتب نداده است.

آنان می افزایند که دانش آموزان ولسوالی های خوشامند، وړممۍ ، تروی، و نکه و برمل این ولایت به علت مشکلات اقتصادی مکتب های شان را ناتمام رها می کنند و به دنبال کار می شوند.

زاهد، دانش آموز مکتب در ولسوالی برمل، در این باره گفت:«در ولسوالی ما تا هنوز کدام مکتبی ساخته نشده است، جوانان ما در کشورهای دیگر مسافرت می کنند.»

محمد داوود، دانش آموز مکتب در ولسوالی خوشامند، می گوید:«در ولسوالی خوشامند ما هیچ مکتبی نیست، اگر در حکومت قبلی نبود حالا باید در حکومت امارت اسلامی ساخته شود.»

در همین حال عبدالرحیم، بزرگ قوم، گفت:«ما در نقاط دور دست و ولسوالی های ولایت پکتیکا هیچ فارغ صنف دوازدهم نداریم، خواست ما از بزرگان امارت اسلامی این است که برای ما مکتب بسازند.»

ریاست معارف پکتیکا چالش ها در بخش آموزش و پرورش این ولایت را می پذیرد.

ریاست معارف پکتیکا از باشنده گان این ولسوالی ها میخواهد که مانع ادامه آموزش فرزندان شان نشوند.

میرزا علی، رییس معارف پکتیکا، گفت:«در حال حاضر اراده ما این است نقاط که از جریان علمی بهرمند نیستند به شکل درست و اساسی از این حق بهرمند شوند.»

پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان آمارها نشان داده اند که ده میلیون تن در سراسر افغانستان مکتب میروند اما شمار کودکان محروم از آموزش و پرورش نیز بیش از سه و نیم میلیون تن تخمین زده می شد.

پنج ولسوالی پکتیکا در ۲۰ سال گذشته هیچ فارغ صنف ۱۲ نداشته است

ریاست معارف پکتیکا چالش ها در بخش آموزش و پرورش این ولایت را می پذیرد.

تصویر بندانگشتی

بزرگان قوم در ولایت پکتیکا می گویند که در بیست سال گذشته پنج ولسوالی این ولایت هیچ فارغ صنف دوازدهم مکتب نداده است.

آنان می افزایند که دانش آموزان ولسوالی های خوشامند، وړممۍ ، تروی، و نکه و برمل این ولایت به علت مشکلات اقتصادی مکتب های شان را ناتمام رها می کنند و به دنبال کار می شوند.

زاهد، دانش آموز مکتب در ولسوالی برمل، در این باره گفت:«در ولسوالی ما تا هنوز کدام مکتبی ساخته نشده است، جوانان ما در کشورهای دیگر مسافرت می کنند.»

محمد داوود، دانش آموز مکتب در ولسوالی خوشامند، می گوید:«در ولسوالی خوشامند ما هیچ مکتبی نیست، اگر در حکومت قبلی نبود حالا باید در حکومت امارت اسلامی ساخته شود.»

در همین حال عبدالرحیم، بزرگ قوم، گفت:«ما در نقاط دور دست و ولسوالی های ولایت پکتیکا هیچ فارغ صنف دوازدهم نداریم، خواست ما از بزرگان امارت اسلامی این است که برای ما مکتب بسازند.»

ریاست معارف پکتیکا چالش ها در بخش آموزش و پرورش این ولایت را می پذیرد.

ریاست معارف پکتیکا از باشنده گان این ولسوالی ها میخواهد که مانع ادامه آموزش فرزندان شان نشوند.

میرزا علی، رییس معارف پکتیکا، گفت:«در حال حاضر اراده ما این است نقاط که از جریان علمی بهرمند نیستند به شکل درست و اساسی از این حق بهرمند شوند.»

پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان آمارها نشان داده اند که ده میلیون تن در سراسر افغانستان مکتب میروند اما شمار کودکان محروم از آموزش و پرورش نیز بیش از سه و نیم میلیون تن تخمین زده می شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره