Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن یک مرد هشتاد ساله از سوی افراد مسلح در کابل

یک مرد هشتاد ساله در ناحیه شانزده‌هم در شرق شهر کابل از سوی افراد مسلح با ضرب چاقو به قتل رسید. اعضای خانواده این مرد ادعا دارند که او چاشت روز سه شنبه در پشت دروازه شان از سوی سه فرد مسلح با ضرب چاقو کشته شد.

خانم گلبرخان، گفت: «با برچه بر او حمله کردند، دو برچه زدند او را و دیگر با دست‌های شان او را زدند، وقتی که او فریاد زد و ما از خانه برآمدیم آنها فرار کردند.»

رسیده، دختر گلبرخان گفت: «پدر ریش سفید ما را کشته اند، در دل ما داغ را گذاشته اند، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که قاتلین پدرم را دستگیر کنند.»

اعضای خانواده گلبرخان می‌گویند که او با هیچ کسی دشمنی نداشت و از امارت اسلامی می‌خواهند که قاتلین این رویداد را به کیفر برسانند.

از سویی هم، پسر گلبرخان می‌گوید که پدرش را از بهر اینکه عروسی اش را ببیند سه هفته پیش از آلمان به کابل خواست.

احسان الله، پسر گبرخان گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که قاتلین را هرچه زودتر اینها را گرفتار کنند و به جزای شان برساند.»

عبدالصمد هوتک، بزرگ قوم گفت: «او بزرگ بیش از صد تن از افراد بود.»

همزمان با این معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در این رابطه بررسی‌ها را آغاز کرده اند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما وعده می‌دهیم قضیه‌یی را که شما یادآور شدید، برای رسیده‌گی به آن قضیه ارگان‌های امنیتی امارت اسلامی افغانستان تلاش‌های خود را می‌نماید.»

با آنکه نیروهای امنیتی امارت اسلامی همواره از تامین امنیت در کشور سخن میزنند اما برخی از شهروندان در این از رویدادهای قتل و جرم‌های جنایی در کابل ابراز نگرانی کرده اند.

کشته شدن یک مرد هشتاد ساله از سوی افراد مسلح در کابل

از سویی هم، پسر گلبرخان می‌گوید که پدرش را از بهر اینکه عروسی اش را ببیند سه هفته پیش از آلمان به کابل خواست.

تصویر بندانگشتی

یک مرد هشتاد ساله در ناحیه شانزده‌هم در شرق شهر کابل از سوی افراد مسلح با ضرب چاقو به قتل رسید. اعضای خانواده این مرد ادعا دارند که او چاشت روز سه شنبه در پشت دروازه شان از سوی سه فرد مسلح با ضرب چاقو کشته شد.

خانم گلبرخان، گفت: «با برچه بر او حمله کردند، دو برچه زدند او را و دیگر با دست‌های شان او را زدند، وقتی که او فریاد زد و ما از خانه برآمدیم آنها فرار کردند.»

رسیده، دختر گلبرخان گفت: «پدر ریش سفید ما را کشته اند، در دل ما داغ را گذاشته اند، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که قاتلین پدرم را دستگیر کنند.»

اعضای خانواده گلبرخان می‌گویند که او با هیچ کسی دشمنی نداشت و از امارت اسلامی می‌خواهند که قاتلین این رویداد را به کیفر برسانند.

از سویی هم، پسر گلبرخان می‌گوید که پدرش را از بهر اینکه عروسی اش را ببیند سه هفته پیش از آلمان به کابل خواست.

احسان الله، پسر گبرخان گفت: «خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که قاتلین را هرچه زودتر اینها را گرفتار کنند و به جزای شان برساند.»

عبدالصمد هوتک، بزرگ قوم گفت: «او بزرگ بیش از صد تن از افراد بود.»

همزمان با این معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در این رابطه بررسی‌ها را آغاز کرده اند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما وعده می‌دهیم قضیه‌یی را که شما یادآور شدید، برای رسیده‌گی به آن قضیه ارگان‌های امنیتی امارت اسلامی افغانستان تلاش‌های خود را می‌نماید.»

با آنکه نیروهای امنیتی امارت اسلامی همواره از تامین امنیت در کشور سخن میزنند اما برخی از شهروندان در این از رویدادهای قتل و جرم‌های جنایی در کابل ابراز نگرانی کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره