Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی شهروندان از افزایش بهای خواربار با رسیدن ماه رمضان

همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان، افزایش بهای خواروبار در بازارها نگرانی باشنده‌گان پایتخت را برانگیخته است. باشنده‌گان کابل می‌گویند که با فرا رسیدن ماه رمضان امسال نیز همانند سال‌های گذشته بهای مواد خوراکی افزایش یافته است.

آنان از شهرداری کابل می‌خواهند تا جلو گران‌فروشی را در بازارها بگیرد.

ریت الله، باشنده کابل گفت: «یک بوجی آرد۲۶۰۰ افغانی است، یک سیر بوره ۵۰۰ افغانی است، هیمن قسم همه چیز قیمت است، ما با ۵۰ تا ۶۰ افغانی چه کنیم.»

عبدالرسول، فروشنده گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در کنترول قیمت‌ها توجه بکند.»

در ماه رمضان، خریداری مواد خوراکی از سوی شهروندان بیشتر می‌شود. پیش از این افزایش بهای مواد خوراکی برخاسته از افزایش دالر در برابر پول افغانی دانسته می‌شد، اما اکنون که بهای دالر در برابر افغانی کاهش یافته است، اما از کاهش بهای موادخوراکی در بازارهای کشور خبری نیست.

 عصمت، فروشنده گفت: «آرد یک بوجی اش ۲۴۵۰ افغانی است، یک پیپ ۱۶ لیتره روغن ۲۸۲۰ افغانی، یک سیر بوره ۴۲۰ افغانی و یک بورجی برنج ۲۶۰۰ افغانی است.»

با این حال برخی از کارگران که به روی جاده‌ها کار می‌کنند، می‌گویند که توان خریداری مواد خوراکی را ندارند.

باری، باشنده کابل گفت: «بیکاری و بی‌پیسه‌گی است، مردم پول ندارد. در ماه رمضان هر سال قیمت‌ها بلند می‌شد.»

در این میان شهرداری کابل می‌گوید که برای کنترول بهای کالاها در بازارها، نرخ نامه‌های را به دکانداران توزیع کرده است.

نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل گفت: «حکمی که از طرف ریاست الوزا آمده است بسیار نهادها در آن دخیل استند و مسوولیت دارند و موارد ترتیبی را ما مدنظر گرفته ایم، از جریمه کردن تا مهرلاک کردن دوکانها و معرفی کردن رسمی آنها در صورت تکرار گران فروشی به نهادهای عدلی و قضایی.»

قیس محمدی، آگاه اقتصادی گفت: «قیمت‌ها زمانی که از سوی حکومت تعیین می‌شوند باید تمام انواع مصارف وارد کننده و وضعیت زنده‌گی مصرف کننده در آن مدنظر گرفته شود.»

افغانستان از کشورهای است که بیشتر مواد خوراکی‌اش را از کشورهای دیگر به ویژه از کشورهای همسایه  وارد می‌کند.

نگرانی شهروندان از افزایش بهای خواربار با رسیدن ماه رمضان

تصویر بندانگشتی

همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان، افزایش بهای خواروبار در بازارها نگرانی باشنده‌گان پایتخت را برانگیخته است. باشنده‌گان کابل می‌گویند که با فرا رسیدن ماه رمضان امسال نیز همانند سال‌های گذشته بهای مواد خوراکی افزایش یافته است.

آنان از شهرداری کابل می‌خواهند تا جلو گران‌فروشی را در بازارها بگیرد.

ریت الله، باشنده کابل گفت: «یک بوجی آرد۲۶۰۰ افغانی است، یک سیر بوره ۵۰۰ افغانی است، هیمن قسم همه چیز قیمت است، ما با ۵۰ تا ۶۰ افغانی چه کنیم.»

عبدالرسول، فروشنده گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که در کنترول قیمت‌ها توجه بکند.»

در ماه رمضان، خریداری مواد خوراکی از سوی شهروندان بیشتر می‌شود. پیش از این افزایش بهای مواد خوراکی برخاسته از افزایش دالر در برابر پول افغانی دانسته می‌شد، اما اکنون که بهای دالر در برابر افغانی کاهش یافته است، اما از کاهش بهای موادخوراکی در بازارهای کشور خبری نیست.

 عصمت، فروشنده گفت: «آرد یک بوجی اش ۲۴۵۰ افغانی است، یک پیپ ۱۶ لیتره روغن ۲۸۲۰ افغانی، یک سیر بوره ۴۲۰ افغانی و یک بورجی برنج ۲۶۰۰ افغانی است.»

با این حال برخی از کارگران که به روی جاده‌ها کار می‌کنند، می‌گویند که توان خریداری مواد خوراکی را ندارند.

باری، باشنده کابل گفت: «بیکاری و بی‌پیسه‌گی است، مردم پول ندارد. در ماه رمضان هر سال قیمت‌ها بلند می‌شد.»

در این میان شهرداری کابل می‌گوید که برای کنترول بهای کالاها در بازارها، نرخ نامه‌های را به دکانداران توزیع کرده است.

نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل گفت: «حکمی که از طرف ریاست الوزا آمده است بسیار نهادها در آن دخیل استند و مسوولیت دارند و موارد ترتیبی را ما مدنظر گرفته ایم، از جریمه کردن تا مهرلاک کردن دوکانها و معرفی کردن رسمی آنها در صورت تکرار گران فروشی به نهادهای عدلی و قضایی.»

قیس محمدی، آگاه اقتصادی گفت: «قیمت‌ها زمانی که از سوی حکومت تعیین می‌شوند باید تمام انواع مصارف وارد کننده و وضعیت زنده‌گی مصرف کننده در آن مدنظر گرفته شود.»

افغانستان از کشورهای است که بیشتر مواد خوراکی‌اش را از کشورهای دیگر به ویژه از کشورهای همسایه  وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره