Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران بشری در افغانستان

کمیته بین المللی صلیب سرخ یک بار دیگر از بحران بشری در افغانستان نگرانی می کند و می افزاید که بحران بشری در این کشور سخت نگران کننده است.

این کمیته از فروپاشی اقتصادی در افغانستان و نبود فعالیت های بانکی در این کشور نیز نگران است.

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در کنار نگرانی از اوضاع بحرانی در افغانستان اما امنیت را در چند ماه پسین در کشور بهتر میداند.

روبرت مردینی، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت:«بسیار شدید است. این بسیار مشکل است تا ارقام دقیق را داشت. اما ما مردم را می بینیم که برخی از وسایل خانه های شان را به فروش میرسانند تا بتوانند به خود غذا تهیه کنند.اوضاع بسیار نگران کننده است و سیستم اقتصادی در حال فروپاشی است و بیشترین بانک ها فعالیت نمی کنند.»

در همین حال سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید: «در سال گذشته  ۲۰.۸ فیصد رشد منفی را که در طول تاریخ آنرا انجام ندادیم در حقیقت آنرا ما متحمل شدیم و این معنا دارد که اقتصاد می‌تواند کاملا به زمین بنشیند.»

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ  با نگرانی از اوضاع افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا گام های بی درنگ را از بهر پشتیبانی کمک های بشری در منطقه بردارد.

وی میگوید که اکنون زمان آن نیست که افغانستان از سوی جامعه جهانی فراموش شود.

روبرت مردینی، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت: «زنده گی مردم افغانستان باید بالاتر از سیاست باشد و کمیته صلیب سرخ واقعا متعهد به دادخواهی دوامدار و توجه مناسب بین المللی و نیز درخواست پول است که برای تضمین خدمات برای زنده گی افراد ملکی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بسیار مهم استند.»

در این میان شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید: «نظم اقتصادی سرمایه‌گذاری و تجارتی در افغانستان نظم پیشینه خود را کاملا از دست داده است.»

نگرانی این مقام بلندپایه کمیته بین المللی صلیب سرخ در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی به روز گذشته در نشستی ۲.۴ میلیارد دالر را به افغانستان تعهد کمک کردند.

نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران بشری در افغانستان

این کمیته از فروپاشی اقتصادی در افغانستان و نبود فعالیت های بانکی در این کشور نیز نگران است.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین المللی صلیب سرخ یک بار دیگر از بحران بشری در افغانستان نگرانی می کند و می افزاید که بحران بشری در این کشور سخت نگران کننده است.

این کمیته از فروپاشی اقتصادی در افغانستان و نبود فعالیت های بانکی در این کشور نیز نگران است.

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در کنار نگرانی از اوضاع بحرانی در افغانستان اما امنیت را در چند ماه پسین در کشور بهتر میداند.

روبرت مردینی، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت:«بسیار شدید است. این بسیار مشکل است تا ارقام دقیق را داشت. اما ما مردم را می بینیم که برخی از وسایل خانه های شان را به فروش میرسانند تا بتوانند به خود غذا تهیه کنند.اوضاع بسیار نگران کننده است و سیستم اقتصادی در حال فروپاشی است و بیشترین بانک ها فعالیت نمی کنند.»

در همین حال سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید: «در سال گذشته  ۲۰.۸ فیصد رشد منفی را که در طول تاریخ آنرا انجام ندادیم در حقیقت آنرا ما متحمل شدیم و این معنا دارد که اقتصاد می‌تواند کاملا به زمین بنشیند.»

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ  با نگرانی از اوضاع افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا گام های بی درنگ را از بهر پشتیبانی کمک های بشری در منطقه بردارد.

وی میگوید که اکنون زمان آن نیست که افغانستان از سوی جامعه جهانی فراموش شود.

روبرت مردینی، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت: «زنده گی مردم افغانستان باید بالاتر از سیاست باشد و کمیته صلیب سرخ واقعا متعهد به دادخواهی دوامدار و توجه مناسب بین المللی و نیز درخواست پول است که برای تضمین خدمات برای زنده گی افراد ملکی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بسیار مهم استند.»

در این میان شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید: «نظم اقتصادی سرمایه‌گذاری و تجارتی در افغانستان نظم پیشینه خود را کاملا از دست داده است.»

نگرانی این مقام بلندپایه کمیته بین المللی صلیب سرخ در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی به روز گذشته در نشستی ۲.۴ میلیارد دالر را به افغانستان تعهد کمک کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره