Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوناما تصمیم بسته ماندن مکتب‌ها را «تبعیض‌آمیز» توصیف کرد

یوناما تصمیم حکومت سرپرست درباره اجازه نیافتن دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب را تبعیض‌آمیز دانسته و می‌گوید که این کار در صورت ادامه، اثر های ناگواری بر نسل‌های آینده در افغانستان خواهد داشت.

مته نودسن، معاون نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان در گفت‌وگو با انستیتوت امور بین‌الملل اروپا هشدار می‌دهد که اگر در این باره تجدیدنظر نشود، این کار فقر را در این کشور گسترش می‌دهد.

خانم نودسن گفته است: «انکار از آموزش، نه تنها که نقض حقوق زنان و دختران به آموزش است، بل آیند کشور و همکاری بزرگ زنان و دختران را به خطر مواجه می‌سازد. تاثیر درازمدت این تصمیم تبعیض‌آمیز نسل‌های آینده افغانستان را در بخش آموزش متاثر خواهد کرد و بر گسترش فقر کمک خواهد کرد.»

هانا نیومان، عضو پارلمان اروپا در باره بسته ماندن مکتب‌های دخترانه گفت: «در ماه آگست در نشست خبری شما وعده دادید که به حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها حرمت می گذارید، اما اکنون دو صد روز می‌شود که دختران از رفتن به مکتب منع شده اند. این خود خرابکاری در سطح ملی است و همه ما می‌دانیم که دختران شما در مکتب و دانشگاه‌های خارج از کشور می‌روند.»

همزمان با این، برخی از عالمان دین مهاجر در پاکستان نیز با انتشار یک اعلامیه خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در کشور شده‌اند. عالمان دین مقیم پاکستان، آموزش دختران را حق انسانی آنان گفته است.

شماری از آموزگاران و مدافعان حقوق بانوان نیز در کابل با راه اندازی اعتراضی از امارت اسلامی می‌خواهند تا در باره تصمیم شان تجدیدنظر کنند.

زهره، آموزگار، گفت: «اگر اوضاع این گونه ادامه یابد، بدون شک کشور را به بحران می‌برد و فرار مغز ها را نیز بیشتر می‌سازد.»

نویده خراسانی، مدافع حقوق زنان، گفت: «یک بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهیم که هرچه زودتر باید مکتب‌ها را به روی تمامی دختران بازگشایی کند و تشویش ما را کم کند.»

پس از تصمیم امارت اسلامی مبنی بر مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه دوره‌های متوسطه و لیسه، نهاد های گونه‌گون جهانی بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان تاکید ورزیده اند.

یوناما تصمیم بسته ماندن مکتب‌ها را «تبعیض‌آمیز» توصیف کرد

برخی از عالمان دین مهاجر در پاکستان نیز خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در کشور شده‌اند. عالمان دین مقیم پاکستان، آموزش دختران را حق انسانی آنان گفته است.

تصویر بندانگشتی

یوناما تصمیم حکومت سرپرست درباره اجازه نیافتن دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب را تبعیض‌آمیز دانسته و می‌گوید که این کار در صورت ادامه، اثر های ناگواری بر نسل‌های آینده در افغانستان خواهد داشت.

مته نودسن، معاون نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان در گفت‌وگو با انستیتوت امور بین‌الملل اروپا هشدار می‌دهد که اگر در این باره تجدیدنظر نشود، این کار فقر را در این کشور گسترش می‌دهد.

خانم نودسن گفته است: «انکار از آموزش، نه تنها که نقض حقوق زنان و دختران به آموزش است، بل آیند کشور و همکاری بزرگ زنان و دختران را به خطر مواجه می‌سازد. تاثیر درازمدت این تصمیم تبعیض‌آمیز نسل‌های آینده افغانستان را در بخش آموزش متاثر خواهد کرد و بر گسترش فقر کمک خواهد کرد.»

هانا نیومان، عضو پارلمان اروپا در باره بسته ماندن مکتب‌های دخترانه گفت: «در ماه آگست در نشست خبری شما وعده دادید که به حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها حرمت می گذارید، اما اکنون دو صد روز می‌شود که دختران از رفتن به مکتب منع شده اند. این خود خرابکاری در سطح ملی است و همه ما می‌دانیم که دختران شما در مکتب و دانشگاه‌های خارج از کشور می‌روند.»

همزمان با این، برخی از عالمان دین مهاجر در پاکستان نیز با انتشار یک اعلامیه خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در کشور شده‌اند. عالمان دین مقیم پاکستان، آموزش دختران را حق انسانی آنان گفته است.

شماری از آموزگاران و مدافعان حقوق بانوان نیز در کابل با راه اندازی اعتراضی از امارت اسلامی می‌خواهند تا در باره تصمیم شان تجدیدنظر کنند.

زهره، آموزگار، گفت: «اگر اوضاع این گونه ادامه یابد، بدون شک کشور را به بحران می‌برد و فرار مغز ها را نیز بیشتر می‌سازد.»

نویده خراسانی، مدافع حقوق زنان، گفت: «یک بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهیم که هرچه زودتر باید مکتب‌ها را به روی تمامی دختران بازگشایی کند و تشویش ما را کم کند.»

پس از تصمیم امارت اسلامی مبنی بر مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه دوره‌های متوسطه و لیسه، نهاد های گونه‌گون جهانی بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان تاکید ورزیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره