Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست گفت‌وگوی ملی علما؛ بسته ماندن مکتب‌ها توجیه شرعی ندارد

برخی از عالمان دین در کابل در نشستی زیر نام "گفت‌وگوی ملی علمای افغانستان" می‌گویند که مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دانش‌آموزان دختر هیچ توجیه شرعی ندارد و نیاز است مکتب‌ها بازگشایی شوند.

در این نشست، آنان با صدور قطعنامه‌یی از امارت اسلامی می خواهند تا برای دختران و زنان در کشور راه‌های را دریابند که آنان بتوانند به گونه عادی زندگی شان را به پیش ببرند.

شمس الرحمن فروتن، عالم دین گفت: «اگر دایمی دروازه‌های علم و دانش به روی آنها بسته می‌شود بخاطر اسلام و بخاطر این ملت، این تجربه‌یی را که شما آمده اید که حکومت اسلامی است این را ناکام نکنید.

فرزانه عبیدی، استاد مدرسه گفت: «مکلفیت و مسوولیت نظام اسلامی در قبال خواهران تامین امنیت شان است، در قدم دوم مساعد ساختن زمینه کار، تعلیم و تحصیل است.»

عالمان دین همچنان می‌افزایند که برای حضور زنان در جامعه و حق کار آنان در چارچوب قوانین اسلامی باید راه‌های سنجیده شود.

عبدالستار حیات، عضو نهضت العلمای افغانستان گفت: «در روشنایی با ارشادات دین مقدس اسلام، برای حل بحران موجود در کشور، خاصتا فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم و برای زنان فراهم کردن زمینه کار یک راه مقول را پیدا کند.»

مولوی عبدالمالک ضیایی، عالم دین، گفت: «زنان اهل این استند که متشبث باشند در امورات سیاسی یک دولت، در دستگاه تعلیمی جا داشته باشند، در دستگاه تعلم جا داشته باشند.»

در همین حال شماری از فعالان عرصه حقوق زن که در این گردهمایی شرکت کرده اند نیز از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

تورپیکی مومند، معاون موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی گفت: «امارت اسلامی بیش از هفت ماه است که وعده داده است که در روشنایی ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی طرح می‌سازند، حال آنکه ارزش‌ها و احکام اسلامی واضع و آشکار است و در میان کشورهای اسلامی کشور وجود ندارد که مانع مکتب رفتن دختران شده باشد.»

حلیمه ناصری، استاد مدرسه گفت: «مکاتب از این بیش نباید بسته بمانند بخاطر که مردم تحمل بیشتر از این ظلم را ندارند و در رابطه به بسته کردن مکاتب دخترانه موقف مقامات کنونی هیچ گونه توجعه شرعی و منطقی ندارد.»

این در حالی‌ست که وزارت معارف کشور گفته است که بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، بستگی به تصمیم رهبری امارت اسلامی دارد و وزارت معارف طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه ره به ریاست الوزرا پیشنهاد کرده است.

نشست گفت‌وگوی ملی علما؛ بسته ماندن مکتب‌ها توجیه شرعی ندارد

عالمان دین همچنان می‌افزایند که برای حضور زنان در جامعه و حق کار آنان در چارچوب قوانین اسلامی باید راه‌های سنجیده شود.

تصویر بندانگشتی

برخی از عالمان دین در کابل در نشستی زیر نام "گفت‌وگوی ملی علمای افغانستان" می‌گویند که مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دانش‌آموزان دختر هیچ توجیه شرعی ندارد و نیاز است مکتب‌ها بازگشایی شوند.

در این نشست، آنان با صدور قطعنامه‌یی از امارت اسلامی می خواهند تا برای دختران و زنان در کشور راه‌های را دریابند که آنان بتوانند به گونه عادی زندگی شان را به پیش ببرند.

شمس الرحمن فروتن، عالم دین گفت: «اگر دایمی دروازه‌های علم و دانش به روی آنها بسته می‌شود بخاطر اسلام و بخاطر این ملت، این تجربه‌یی را که شما آمده اید که حکومت اسلامی است این را ناکام نکنید.

فرزانه عبیدی، استاد مدرسه گفت: «مکلفیت و مسوولیت نظام اسلامی در قبال خواهران تامین امنیت شان است، در قدم دوم مساعد ساختن زمینه کار، تعلیم و تحصیل است.»

عالمان دین همچنان می‌افزایند که برای حضور زنان در جامعه و حق کار آنان در چارچوب قوانین اسلامی باید راه‌های سنجیده شود.

عبدالستار حیات، عضو نهضت العلمای افغانستان گفت: «در روشنایی با ارشادات دین مقدس اسلام، برای حل بحران موجود در کشور، خاصتا فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم و برای زنان فراهم کردن زمینه کار یک راه مقول را پیدا کند.»

مولوی عبدالمالک ضیایی، عالم دین، گفت: «زنان اهل این استند که متشبث باشند در امورات سیاسی یک دولت، در دستگاه تعلیمی جا داشته باشند، در دستگاه تعلم جا داشته باشند.»

در همین حال شماری از فعالان عرصه حقوق زن که در این گردهمایی شرکت کرده اند نیز از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

تورپیکی مومند، معاون موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی گفت: «امارت اسلامی بیش از هفت ماه است که وعده داده است که در روشنایی ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی طرح می‌سازند، حال آنکه ارزش‌ها و احکام اسلامی واضع و آشکار است و در میان کشورهای اسلامی کشور وجود ندارد که مانع مکتب رفتن دختران شده باشد.»

حلیمه ناصری، استاد مدرسه گفت: «مکاتب از این بیش نباید بسته بمانند بخاطر که مردم تحمل بیشتر از این ظلم را ندارند و در رابطه به بسته کردن مکاتب دخترانه موقف مقامات کنونی هیچ گونه توجعه شرعی و منطقی ندارد.»

این در حالی‌ست که وزارت معارف کشور گفته است که بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، بستگی به تصمیم رهبری امارت اسلامی دارد و وزارت معارف طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه ره به ریاست الوزرا پیشنهاد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره