Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه سه روزه کتاب و صنایع دستی در کابل برگزار شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه سه روزه کتاب و صنایع دستی را در کابل برگزار کرده است که کتاب‌فروشان و برخی از بانوان متشبث تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند.

کتاب‌فروشان و بانوان متشبث از حکومت می‌خواهند که زمینه کاری بهتر را برای آنان فراهم سازد. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که به زنان اجازه کار را دهد. 

رحیمه حاجی‌زاده، بانوی متشبث، گفت: «بازار دایمی نداریم و برای بانوان متشبث بازارهای دایمی در نظر گرفته شود چون در هر ریژیمی که آمده خانم‌های متشبث جای نداشته.»

آرزو، بانوی متشبث به طلوع‌نیوز گفت: «دوباره همین کارهای که ما در دوران پیشتر انجام می‌دادیم را برای ما رونق بدهند.»

با این حال، ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این برنامه شرکت کرده است، برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها را برای پیشرفت کشور سودمند می‌داند.

آقای مجاهد با ستایش از برگزاری این نمایشگاه گفت: «و این یک دستور و رهنمود است برای ما شما هم، خداوند توفیق بدهد که تا روزی مرگ بالای قرآنکریم عاملین بمانیم و خداون کشور ما را همیشه از نور و پرتو قرآن عظیم شان توفیق بدهد که داشته باشد.»

از سوی دیگر، مسوولان اتحادیه ناشران افغانستان می‌گویند که نیاز است مدیریت ناشران در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود.

سید احمد سعیدی، رییس اتحادیه ناشران افغانستان، گفت: «ناشران استند که کتاب را شالوده اندیشه انسان‌ها را در کتاب سجل می‌کنند و به تبع می‌گذارند و می‌رسانند تا به کشور خود بخاطر رهنمایی پیشکش بکنند.»

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ در لحظات پایانی این برنامه وعده سپردند که به تمامی خواست‌های زنان متشبث و مسوولان کتاب‌فروشی‌ها رسیده‌گی کنند.

نمایشگاه سه روزه کتاب و صنایع دستی در کابل برگزار شد

از سوی دیگر، مسوولان اتحادیه ناشران افغانستان می‌گویند که نیاز است مدیریت ناشران در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه سه روزه کتاب و صنایع دستی را در کابل برگزار کرده است که کتاب‌فروشان و برخی از بانوان متشبث تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند.

کتاب‌فروشان و بانوان متشبث از حکومت می‌خواهند که زمینه کاری بهتر را برای آنان فراهم سازد. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که به زنان اجازه کار را دهد. 

رحیمه حاجی‌زاده، بانوی متشبث، گفت: «بازار دایمی نداریم و برای بانوان متشبث بازارهای دایمی در نظر گرفته شود چون در هر ریژیمی که آمده خانم‌های متشبث جای نداشته.»

آرزو، بانوی متشبث به طلوع‌نیوز گفت: «دوباره همین کارهای که ما در دوران پیشتر انجام می‌دادیم را برای ما رونق بدهند.»

با این حال، ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این برنامه شرکت کرده است، برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها را برای پیشرفت کشور سودمند می‌داند.

آقای مجاهد با ستایش از برگزاری این نمایشگاه گفت: «و این یک دستور و رهنمود است برای ما شما هم، خداوند توفیق بدهد که تا روزی مرگ بالای قرآنکریم عاملین بمانیم و خداون کشور ما را همیشه از نور و پرتو قرآن عظیم شان توفیق بدهد که داشته باشد.»

از سوی دیگر، مسوولان اتحادیه ناشران افغانستان می‌گویند که نیاز است مدیریت ناشران در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود.

سید احمد سعیدی، رییس اتحادیه ناشران افغانستان، گفت: «ناشران استند که کتاب را شالوده اندیشه انسان‌ها را در کتاب سجل می‌کنند و به تبع می‌گذارند و می‌رسانند تا به کشور خود بخاطر رهنمایی پیشکش بکنند.»

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ در لحظات پایانی این برنامه وعده سپردند که به تمامی خواست‌های زنان متشبث و مسوولان کتاب‌فروشی‌ها رسیده‌گی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره