Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید رییس جمهور ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

رییس جمهور ایران بار دیگر بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان تاکید می‌ورزد.

ابراهیم رییسی پس از دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در یک نشست خبری می‌گوید که افغانستان نیاز به امنیت پایدار دارد و در این زمینه باید توجه‌ شود.

ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، گفت: «مردم افغانستان باید نسبت به کشور شان دولت فراگیر داشته باشند تا بتواند همه‌ گروه‌های سیاسی و قومیت‌ها را در بر بگیرد و امنیت پایدار را بتواند در این کشور برپا کند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی نیز ایجاد حکومت همه‌شمول و فراگیر را گره گشایی چالش‌های کنونی افغانستان می‌دانند و می‌گویند که پیش شرط های جامعه جهانی به امارت اسلامی در واقع خواست های مردم افغانستان نیز استند.

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«به ایجاد حکومت همه‌شمول و تعلیم زنان توجه شود. تشکیل حکومت همه‌شمول برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور یک فکتور مهم است و باید به آن توجه شود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که مساله ایجاد حکومت از مسایل داخلی افغانستان است و این کار بر بنیاد نیاز مردم و نظام انجام می‌شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«امارت اسلامی افغانستان همواره به تشکیل حکومت فراگیر متعهد بوده و در این راستا گام های زیادی هم برداشته؛ این یک مساله داخلی افغانستان و افغانان است و به خواست دیگران نه بل به اساس نیاز دولت افغانستان رسیده گی می‌شود.»

با آنکه شماری از کشورها نماینده‌گی های سیاسی شان را در افغانستان فعال نگهداشته اند، اما تاکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول، حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان و اقلیت ها و نیز مبارزه با هراس افگنی و مبدل نشدن افغانستان به پایگاه امن هراس‌افگنان از پیش شرط های به رسمیت شناختن امارت اسلامی گفته شده اند.

تاکید رییس جمهور ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

با آنکه شماری از کشورها نماینده‌گی های سیاسی شان را در افغانستان فعال نگهداشته اند، اما تاکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور ایران بار دیگر بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان تاکید می‌ورزد.

ابراهیم رییسی پس از دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در یک نشست خبری می‌گوید که افغانستان نیاز به امنیت پایدار دارد و در این زمینه باید توجه‌ شود.

ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، گفت: «مردم افغانستان باید نسبت به کشور شان دولت فراگیر داشته باشند تا بتواند همه‌ گروه‌های سیاسی و قومیت‌ها را در بر بگیرد و امنیت پایدار را بتواند در این کشور برپا کند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی نیز ایجاد حکومت همه‌شمول و فراگیر را گره گشایی چالش‌های کنونی افغانستان می‌دانند و می‌گویند که پیش شرط های جامعه جهانی به امارت اسلامی در واقع خواست های مردم افغانستان نیز استند.

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«به ایجاد حکومت همه‌شمول و تعلیم زنان توجه شود. تشکیل حکومت همه‌شمول برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور یک فکتور مهم است و باید به آن توجه شود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که مساله ایجاد حکومت از مسایل داخلی افغانستان است و این کار بر بنیاد نیاز مردم و نظام انجام می‌شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«امارت اسلامی افغانستان همواره به تشکیل حکومت فراگیر متعهد بوده و در این راستا گام های زیادی هم برداشته؛ این یک مساله داخلی افغانستان و افغانان است و به خواست دیگران نه بل به اساس نیاز دولت افغانستان رسیده گی می‌شود.»

با آنکه شماری از کشورها نماینده‌گی های سیاسی شان را در افغانستان فعال نگهداشته اند، اما تاکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول، حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان و اقلیت ها و نیز مبارزه با هراس افگنی و مبدل نشدن افغانستان به پایگاه امن هراس‌افگنان از پیش شرط های به رسمیت شناختن امارت اسلامی گفته شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره