Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعلامیه نشست انقره: شورا بر مذاکره و اقدام نظامی تمرکز می‌کند

یک روز پس از برگزاری نشستی با شرکت برخی از سیاست‌گران، رهبران پیشین جهادی و شماری از مقام‌های حکومت پیشین در ترکیه، اعلامیه‌یی از سوی آنان در دو بخش پخش شده است.

آنان که "شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان" را شکل داده اند، می‌گویند که ایجاد این شورا برای بیرون رفت از اوضاع کنونی افغانستان اثرگذار است.

در این اعلامیه آمده است که فعالیت این شورا همزمان بر هر دو بخش یعنی مذاکره و اقدام‌های دفاعی و نظامی متمرکز خواهد بود. این اعلامیه می‌گوید: «برنامه کاری این جبهه دو بخش عمده سیاسی و نظامی دارد. بدون شک، ترجیح ما رسیدن به یک صلح پایدار از راه سیاسی است.»

احسان نیرو، سخنگوی جنبش ملی افغانستان، گفت: «به احتمال زیاد این نشست ادامه پیدا می‌کند و یکی از کشور های دیگر شاهد میزبانی این نشست خواهد بود.»

اما پیامد های ایجاد این گونه شوراها چه خواهد بود؟

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ما افغان‌ها پیشنهاد می‌نماییم که تمامی شخصیت‌ها و افغان‌های که به منافع ملی کشور می‌اندیشند باید از راه صلح‌آمیز از راه یک اجتماع سیاسی گرد هم بیایند.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «می‌تواند یک تهدید بسیار جدی ایجاد بکند بر امنیت فعلی که امنیت نسبی به میان آمده است و باید طالبان باید یک بار دیگر به پالیسی های خود تجدیدنظر کنند.»

همزمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که برای مخالفان‌اش راه تفاهم را باز نگاه داشته، اما به اقدام نظامی اجازه داده نخواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اگر کمک بکند به صلح و ثبات افغانستان ما مشکل نداریم، ولی چیزی که ما آگاهی داریم اگر تلاش نمایند به کار های نظامی و به مخالفت روی بیاورند، مردم افغانستان برشان اجازه نخواهند داد.»

اعلامیه نشست انقره: شورا بر مذاکره و اقدام نظامی تمرکز می‌کند

همزمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که برای مخالفان‌اش راه تفاهم را باز نگاه داشته، اما به اقدام نظامی اجازه داده نخواهد شد.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از برگزاری نشستی با شرکت برخی از سیاست‌گران، رهبران پیشین جهادی و شماری از مقام‌های حکومت پیشین در ترکیه، اعلامیه‌یی از سوی آنان در دو بخش پخش شده است.

آنان که "شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان" را شکل داده اند، می‌گویند که ایجاد این شورا برای بیرون رفت از اوضاع کنونی افغانستان اثرگذار است.

در این اعلامیه آمده است که فعالیت این شورا همزمان بر هر دو بخش یعنی مذاکره و اقدام‌های دفاعی و نظامی متمرکز خواهد بود. این اعلامیه می‌گوید: «برنامه کاری این جبهه دو بخش عمده سیاسی و نظامی دارد. بدون شک، ترجیح ما رسیدن به یک صلح پایدار از راه سیاسی است.»

احسان نیرو، سخنگوی جنبش ملی افغانستان، گفت: «به احتمال زیاد این نشست ادامه پیدا می‌کند و یکی از کشور های دیگر شاهد میزبانی این نشست خواهد بود.»

اما پیامد های ایجاد این گونه شوراها چه خواهد بود؟

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ما افغان‌ها پیشنهاد می‌نماییم که تمامی شخصیت‌ها و افغان‌های که به منافع ملی کشور می‌اندیشند باید از راه صلح‌آمیز از راه یک اجتماع سیاسی گرد هم بیایند.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «می‌تواند یک تهدید بسیار جدی ایجاد بکند بر امنیت فعلی که امنیت نسبی به میان آمده است و باید طالبان باید یک بار دیگر به پالیسی های خود تجدیدنظر کنند.»

همزمان با این، امارت اسلامی می‌گوید که برای مخالفان‌اش راه تفاهم را باز نگاه داشته، اما به اقدام نظامی اجازه داده نخواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اگر کمک بکند به صلح و ثبات افغانستان ما مشکل نداریم، ولی چیزی که ما آگاهی داریم اگر تلاش نمایند به کار های نظامی و به مخالفت روی بیاورند، مردم افغانستان برشان اجازه نخواهند داد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره