Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست دانش‌آموزان دختر برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه

شماری از دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند که هرچه زودتر دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم را اجازه بدهد که به مکتب بروند.

این دانش‌آموزان دختر که شمار شان به بیش از شصت تن می‌رسد از نهاد معاونت و پیشرفت زنان در بخش آموزش‌های حرفه‌یی سند فراغت به دست آوردند. آنان پس از بسته شدن مکتب‌ها به آموزش‌های حرفه‌یی رو آورده اند.

این دانش‌آموزان می‌افزایند که دور ماندن شان از مکتب بر روح و روان شان اثر های منفی می گذارد.

نجیبه، دانش آموز، گفت:«امارت اسلامی مکتب ها را به روی دختران بند کرده است؛ ما از امارت اسلامی میخواهیم که هرچه زودتر مکتب ها را به روی ما باز نماید.»

عایشه، دانش آموز، می گوید:«ما حق خود را می‌خواهیم تحت هرگونه شرایط که باشد حجاب باشد یا کالای دراز باشد؛ همان گونه که امروز ما از این موسسه فارغ شدیم میخواهیم که همین گونه از مکتب و دانشگاه هم فارغ شویم.»

در همین حال برخی از شرکت کننده گان این مراسم فراغت نیز رفتن دختران مکتب های متوسطه و لیسه را به مکتب مهم می دانند.

سمیع الله ستانکزی، رییس پیشین شورای مردمی ارزان قیمت، گفت:«امیدوار هستیم که به زودترین فرصت مکتب ها به روی دختران ما باز شوند و مسوولان و امارت اسلامی در این بخش هم توجه داشته باشند که خواهران ما هم کار کنند و هم درس بخوانند.»

از سوی هم دفتر معاونت و پیشرفت زنان می گوید که شمار بانوان فارغ شده به شصت تن می رسد که در بخش های خیاطی، دست دوزی و آموزش های بهداشتی سند فراغت به دست آورده اند.

حبیب الرحمن عثمانی، مدیر اجرایی موسسه معاونت و پیشرفت زنان، گفت:«شاگردان بخش های حرفه یی که دو بخش دارد خیاطی و صنایع دستی که خواهران ما در چند ماه در این بخش ها آموزش دیده اند و به دور اول فارغ  شده اند.»

شماری از زنان که در این نشست شرکت کرده اند نیز از حکومت سرپرست و نهادهای بین المللی می خواهند که زنان افغانستان را حمایت کنند.

خواست دانش‌آموزان دختر برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه

شماری از زنان که در این نشست شرکت کرده اند، نیز از حکومت سرپرست و نهادهای بین‌المللی می‌خواهند که زنان افغانستان را حمایت کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند که هرچه زودتر دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم را اجازه بدهد که به مکتب بروند.

این دانش‌آموزان دختر که شمار شان به بیش از شصت تن می‌رسد از نهاد معاونت و پیشرفت زنان در بخش آموزش‌های حرفه‌یی سند فراغت به دست آوردند. آنان پس از بسته شدن مکتب‌ها به آموزش‌های حرفه‌یی رو آورده اند.

این دانش‌آموزان می‌افزایند که دور ماندن شان از مکتب بر روح و روان شان اثر های منفی می گذارد.

نجیبه، دانش آموز، گفت:«امارت اسلامی مکتب ها را به روی دختران بند کرده است؛ ما از امارت اسلامی میخواهیم که هرچه زودتر مکتب ها را به روی ما باز نماید.»

عایشه، دانش آموز، می گوید:«ما حق خود را می‌خواهیم تحت هرگونه شرایط که باشد حجاب باشد یا کالای دراز باشد؛ همان گونه که امروز ما از این موسسه فارغ شدیم میخواهیم که همین گونه از مکتب و دانشگاه هم فارغ شویم.»

در همین حال برخی از شرکت کننده گان این مراسم فراغت نیز رفتن دختران مکتب های متوسطه و لیسه را به مکتب مهم می دانند.

سمیع الله ستانکزی، رییس پیشین شورای مردمی ارزان قیمت، گفت:«امیدوار هستیم که به زودترین فرصت مکتب ها به روی دختران ما باز شوند و مسوولان و امارت اسلامی در این بخش هم توجه داشته باشند که خواهران ما هم کار کنند و هم درس بخوانند.»

از سوی هم دفتر معاونت و پیشرفت زنان می گوید که شمار بانوان فارغ شده به شصت تن می رسد که در بخش های خیاطی، دست دوزی و آموزش های بهداشتی سند فراغت به دست آورده اند.

حبیب الرحمن عثمانی، مدیر اجرایی موسسه معاونت و پیشرفت زنان، گفت:«شاگردان بخش های حرفه یی که دو بخش دارد خیاطی و صنایع دستی که خواهران ما در چند ماه در این بخش ها آموزش دیده اند و به دور اول فارغ  شده اند.»

شماری از زنان که در این نشست شرکت کرده اند نیز از حکومت سرپرست و نهادهای بین المللی می خواهند که زنان افغانستان را حمایت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره