Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عملی شدن دستور پوشانیدن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها

طلوع‌نیوز و دیگر رسانه‌های دیداری در کابل به روز یک‌شنبه دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در باره پوشانیدن صورت گرداننده‌گان زن در تلویزیون‌ها عملی ساختند.

این وزارت صبح روز یک‌شنبه را مهلت نهایی برای عملی ساختن این دستور تعیین کرده بود و آن را اجباری خوانده است، اما طلوع‌نیوز هنوز هم بر این باور است که در فرمان حجاب که از آدرس رهبری امارت اسلامی اعلام شده است به پوشانیدن صورت گرداننده‌گان زن در پرده تلویزیون هیچ اشاره‌یی صریح وجود ندارد.

افزون بر این، تصویرهای گرداننده‌گان در پرده تلویزیون تصویرهای مجازی استند نه حضور حقیقی، از این‌رو ملاحظه طلوع‌نیوز در این باره هنوز پا بر جا است.

در همین حال، خبرنگاران و کارمندان مرد طلوع‌نیوز نیز برای ابراز همدردی با گراننده‌گان زن با ماسک در تلویزیون ظاهر شدند.

خپلواک ساپی، رییس طلوع‌نیوز می‌گوید که امروز (یک‌شنبه) آخرین مهلت برای عملی شدن این دستور بود.

رییس طلوع‌نیوز، گفت:«به ما گفته شده بود که در مهلت معین آن، این دستور را عملی سازیم. ما امروز این کار را کردیم. اما ملاحظات ما نسبت به دو دلیل پا برجا است. نخست اینکه در فرمان صادر شده درباره حجاب به این نقطه که گرداننده‌گان زن در صفحه تلویزیون روی شان را بپوشانند، هیچ اشاره نشده است. در کنار آن تصویرهای گرداننده‌گان در صفحه تلویزیون، تصویر های مجازی هستند، نه حضور حقیقی آنها.»

خاطره احمدی، گرداننده، می‌گوید:«نفس من را می‌گیرد و درست صحبت کرده نمی‌توانم. چه رسد به این که ما سه ساعت پیهم برنامه اجرا می‌کنیم.» 

سونیا نیازی، گرداننده، گفت:«ما از لحاظ ذهنی و روحی آماده این چنین شرایط نبودیم.»

هرچند پوشانیدن صورت گرداننده‌گان زن در تلویزیون‌ها در فرمان نهایی حجاب از سوی رهبری امارت اسلامی به گونه واضح اعلام نشده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر عملی شدن آن را برای گرداننده‌گان زن اجباری می‌داند.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«این گفتۀ ما نیست، بلکه حکم الهی است که روی بخش از حجاب است. اگر صورت پوشیده باشد، حجاب است و اگر نباشد، نمی‌توانیم بگوییم که کاملاً حجاب نیست، اما آن گونه که باید حجاب مراعات شود، نیست.»

فوزیه کوفی، فعال حقوق زن، گفت:«می خواهند اهمیت مشروعیت شان را معادل بسازند به حق تحصیل و آزادی بیان که این مسوولیت اولی شان است. در هر کشور اسلامی معمول است و در افغانستان هم طالبان نباید خلاف اصول اسلامی و روش کشورهای جهان اسلامی این‌ها عمل کنند.»  

پس از برگشت دوباره امارت اسلامی در تابستان گذشته حکومت سرپرست مرحله به مرحله اعلامیه‌های زیادی را در باره زنان همگانی کرده است: «مسدود شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، جداسازی صنف‌ها و روز های درسی دختران و پسران در دانشگاه‌ها، ممانعت زنان و دختران از رفتن به وظیفه، ممانعت زنان از رفتن به سفر، لغو نهاد های حمایت از زنان در برابر خشونت همچون وزارت امور زنان و خانه‌های امن و در آخرین اقدام تحمیل ماسک بر مجریان و گرداننده‌گان زن تلویزیون‌ها و خبرنگاران در رسانه ها از این اعلامیه ها استند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در صفحه توییتر رسمی این وزارت، دیروز از تمامی رسانه‌های دیداری افغانستان خواست تا پس از این گرداننده‌گان زن با پوشانیدن صورت شان در رسانه‌ها ظاهر شوند.

عملی شدن دستور پوشانیدن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها

افزون بر این تصویرهای گرداننده‌گان در پرده تلویزیون تصویرهای مجازی استند نه حضور حقیقی، از این‌رو ملاحظه طلوع‌نیوز در این باره هنوز پا برجا است.

تصویر بندانگشتی

طلوع‌نیوز و دیگر رسانه‌های دیداری در کابل به روز یک‌شنبه دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در باره پوشانیدن صورت گرداننده‌گان زن در تلویزیون‌ها عملی ساختند.

این وزارت صبح روز یک‌شنبه را مهلت نهایی برای عملی ساختن این دستور تعیین کرده بود و آن را اجباری خوانده است، اما طلوع‌نیوز هنوز هم بر این باور است که در فرمان حجاب که از آدرس رهبری امارت اسلامی اعلام شده است به پوشانیدن صورت گرداننده‌گان زن در پرده تلویزیون هیچ اشاره‌یی صریح وجود ندارد.

افزون بر این، تصویرهای گرداننده‌گان در پرده تلویزیون تصویرهای مجازی استند نه حضور حقیقی، از این‌رو ملاحظه طلوع‌نیوز در این باره هنوز پا بر جا است.

در همین حال، خبرنگاران و کارمندان مرد طلوع‌نیوز نیز برای ابراز همدردی با گراننده‌گان زن با ماسک در تلویزیون ظاهر شدند.

خپلواک ساپی، رییس طلوع‌نیوز می‌گوید که امروز (یک‌شنبه) آخرین مهلت برای عملی شدن این دستور بود.

رییس طلوع‌نیوز، گفت:«به ما گفته شده بود که در مهلت معین آن، این دستور را عملی سازیم. ما امروز این کار را کردیم. اما ملاحظات ما نسبت به دو دلیل پا برجا است. نخست اینکه در فرمان صادر شده درباره حجاب به این نقطه که گرداننده‌گان زن در صفحه تلویزیون روی شان را بپوشانند، هیچ اشاره نشده است. در کنار آن تصویرهای گرداننده‌گان در صفحه تلویزیون، تصویر های مجازی هستند، نه حضور حقیقی آنها.»

خاطره احمدی، گرداننده، می‌گوید:«نفس من را می‌گیرد و درست صحبت کرده نمی‌توانم. چه رسد به این که ما سه ساعت پیهم برنامه اجرا می‌کنیم.» 

سونیا نیازی، گرداننده، گفت:«ما از لحاظ ذهنی و روحی آماده این چنین شرایط نبودیم.»

هرچند پوشانیدن صورت گرداننده‌گان زن در تلویزیون‌ها در فرمان نهایی حجاب از سوی رهبری امارت اسلامی به گونه واضح اعلام نشده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر عملی شدن آن را برای گرداننده‌گان زن اجباری می‌داند.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«این گفتۀ ما نیست، بلکه حکم الهی است که روی بخش از حجاب است. اگر صورت پوشیده باشد، حجاب است و اگر نباشد، نمی‌توانیم بگوییم که کاملاً حجاب نیست، اما آن گونه که باید حجاب مراعات شود، نیست.»

فوزیه کوفی، فعال حقوق زن، گفت:«می خواهند اهمیت مشروعیت شان را معادل بسازند به حق تحصیل و آزادی بیان که این مسوولیت اولی شان است. در هر کشور اسلامی معمول است و در افغانستان هم طالبان نباید خلاف اصول اسلامی و روش کشورهای جهان اسلامی این‌ها عمل کنند.»  

پس از برگشت دوباره امارت اسلامی در تابستان گذشته حکومت سرپرست مرحله به مرحله اعلامیه‌های زیادی را در باره زنان همگانی کرده است: «مسدود شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، جداسازی صنف‌ها و روز های درسی دختران و پسران در دانشگاه‌ها، ممانعت زنان و دختران از رفتن به وظیفه، ممانعت زنان از رفتن به سفر، لغو نهاد های حمایت از زنان در برابر خشونت همچون وزارت امور زنان و خانه‌های امن و در آخرین اقدام تحمیل ماسک بر مجریان و گرداننده‌گان زن تلویزیون‌ها و خبرنگاران در رسانه ها از این اعلامیه ها استند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در صفحه توییتر رسمی این وزارت، دیروز از تمامی رسانه‌های دیداری افغانستان خواست تا پس از این گرداننده‌گان زن با پوشانیدن صورت شان در رسانه‌ها ظاهر شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره