Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانه احمدشاه بابا در کندهار با خطر فروریزی رو به رو است

خانه احمدشاه بابا در کوچه سدوزایی‌های شهر کندهار که سه صد سال پیشینه تاریخی دارد و به سبک بخارایی ساخته شده، اکنون بخش‌های آن با خطر فروریزی رو به رو است.

کار استملاک خانه او در حکومت قبلی تکمیل شده بود و انتظار می‌رفت که کار بازسازی آن آغاز گردد، اما با تغییر نظام، این کار نشد.

عبدالهادی، نگهبان این خانه، گفت: «در زمان حکومت پیشین، رییس جمهور غنی وعده داده بود که این مکان تاریخی را مانند قصر سلام خانه بازسازی می‌کند.»

حکومت پیشین تعهد کرده بود که این جای تاریخی را همانند قصر سلام خانه ارگ بازسازی خواهند کرد.
در همین حال، شماری از فرهنگیان این ولایت از امارت اسلامی می‌خواهند تا از ویرانی بیشتر این خانه جلوگیری کنند و هر چه زودتر کار بازسازی آن را آغاز کنند.

شمس کاروان، فعال مدنی گفت: «ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهیم که به گونه جدی برای بازسازی خانه احمد شاه بابا بودجه اختصاص بدهد و همچنان از تجاران می‌خواهیم که با حکومت فعلی در راستای نگهداری و بازسازی این ارزش تاریخی همکاری کنند.»

در این میان، ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گوید که برای ترمیم خانه احمد شاه بابا سروی ابتدایی انجام شده و امکان دارد این وزارت در بودجه انکشافی‌اش هزینه بازسازی آن را آغاز کند.

عبدالشکور څپاند، آمر فرهنگ و هنر کندهار گفت: «ما اسناد مربوط به این ساحه را آماده ساخته ایم و به مقصد ترمیم به دولت مرکزی فرستاده ایم، امید است که در آینده نزدیک ترمیمات اساسی آن آغاز شود.»

در حکومت گذشته تعهد شده بود که خانه احمدشاه بابا پس از استملاک و ترمیم، به نخستین موزیم تاریخی مبدل گردد و به روی گردشگران گشوده شود.

خانه احمدشاه بابا در کندهار با خطر فروریزی رو به رو است

بخش‌های از خانه احمدشاه بابا در ولایت کندهار با خطر فروریزی رو به رو است.

Thumbnail

خانه احمدشاه بابا در کوچه سدوزایی‌های شهر کندهار که سه صد سال پیشینه تاریخی دارد و به سبک بخارایی ساخته شده، اکنون بخش‌های آن با خطر فروریزی رو به رو است.

کار استملاک خانه او در حکومت قبلی تکمیل شده بود و انتظار می‌رفت که کار بازسازی آن آغاز گردد، اما با تغییر نظام، این کار نشد.

عبدالهادی، نگهبان این خانه، گفت: «در زمان حکومت پیشین، رییس جمهور غنی وعده داده بود که این مکان تاریخی را مانند قصر سلام خانه بازسازی می‌کند.»

حکومت پیشین تعهد کرده بود که این جای تاریخی را همانند قصر سلام خانه ارگ بازسازی خواهند کرد.
در همین حال، شماری از فرهنگیان این ولایت از امارت اسلامی می‌خواهند تا از ویرانی بیشتر این خانه جلوگیری کنند و هر چه زودتر کار بازسازی آن را آغاز کنند.

شمس کاروان، فعال مدنی گفت: «ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهیم که به گونه جدی برای بازسازی خانه احمد شاه بابا بودجه اختصاص بدهد و همچنان از تجاران می‌خواهیم که با حکومت فعلی در راستای نگهداری و بازسازی این ارزش تاریخی همکاری کنند.»

در این میان، ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گوید که برای ترمیم خانه احمد شاه بابا سروی ابتدایی انجام شده و امکان دارد این وزارت در بودجه انکشافی‌اش هزینه بازسازی آن را آغاز کند.

عبدالشکور څپاند، آمر فرهنگ و هنر کندهار گفت: «ما اسناد مربوط به این ساحه را آماده ساخته ایم و به مقصد ترمیم به دولت مرکزی فرستاده ایم، امید است که در آینده نزدیک ترمیمات اساسی آن آغاز شود.»

در حکومت گذشته تعهد شده بود که خانه احمدشاه بابا پس از استملاک و ترمیم، به نخستین موزیم تاریخی مبدل گردد و به روی گردشگران گشوده شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره