Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیوار تاریخی زنبورک شاه؛ یک اثر باستانی در کابل

دیوار زنبورک شاه در کابل از اثرهای باستانی کشور است که پیشینه ۱۴۰۰ ساله دارد. بربنیاد روایت‌ها، این دیوار تاریخی در دوره‌های پیش از اسلام از سوی دو برادر بنام‌های زنبورک شاه و زنبیلک شاه که هر دو شاه بودند، ساخته شده است.

شماری زیادی از افراد، کابل را با نام و نشان تاریخی آن می‌شناسند. سيمای تاريخی و باستانی اين شهر بسيار كهن است كه جلوه‌های آن را می‌توان در اثرهای باستانی كابل تماشا کرد.

اکبر، باشنده کابل، گفت: «در اینجا دو پادشاه بودند که بین خود جور نمی‌آمدند، دو برادر بودند، زنبورک شاه و زنبیلک شاه و همین را بخاطر این که بین هم جنگ بکنند، چون در آن زمان سلاح و تفنگ وجود نداشت و جنگ‌ها توسط

شمشیر بود، این دیوار بخاطر این که از این طرف به او طرف دیوار جنگ بکنند، از سر این دیوار جنگ می‌کردند.»

شاید عمر شهر کابل با توسعه و ساخت و ساز آن، پنجاه یا شصت سال باشد؛ اما عمر این دیوار آن‌چنان که از جلوهای کهن آن روشن است، خیلی کهن‌تر است.

عمر علی، باشنده کابل، گفت: «از گلی که این دیوار ساخته شده است، آنان گل را پخته می‌کردند و می‌آوردند. این تقریبا پیش از اسلام جور شده، در زمان زنبورک شاه، این دیوار را بخاطر محافظت از جان خود کرده بودند و تا حال هنوزهم دیوار اش مانده، بخاطر که گل سخت کرده بود.»

برخی‌ها به این باور اند که شاید هزارن جوان به علت کم‌کاری در کار اعمار این دیوار، بجای خشت و گِل در داخل این دیوار گذاشته می‌شد تا عبرتی باشد برای افراد که کم کار بودند.

محمد اشرف، باشنده کابل، گفت: «بخاطر این جور شده است که یک طرف جنگل بود و طرف دیگر مردم بودند. اینجا مثل یک موضع بود، تیرکش‌های که در دیوار وجود دارد، جای پیکان بوده که می‌زدند، انداخت می‌کردند. قصه‌اش را تا

جای که از بزرگان شنیدیم، اینجا مردم گل می‌آوردند و آن را دست به دست می‌کردند، وقتی کسی که گل از دست‌اش می‌افتاد باز او را در بین دیوار می‌ماندن.».»

در حال حاضر کهاین دیوار عظیم که بالای کوه‌های شیردروازه و آسمایی چون گنج خودنمایی می‌کند، یادگاری است که از همان روزگار برجا مانده است، اما به علت فرسوده‌شدن، بخش‌های این دیوار در زمان حکومت‌های پیشین مرمت‌کاری شده اند.

دیوار تاریخی زنبورک شاه؛ یک اثر باستانی در کابل

شماری زیادی از افراد، کابل را با نام و نشان تاریخی آن می‌شناسند. سيمای تاريخی و باستانی اين شهر بسيار كهن است كه جلوه‌های آن را می‌توان در اثرهای باستانی كابل تماشا کرد.

تصویر بندانگشتی

دیوار زنبورک شاه در کابل از اثرهای باستانی کشور است که پیشینه ۱۴۰۰ ساله دارد. بربنیاد روایت‌ها، این دیوار تاریخی در دوره‌های پیش از اسلام از سوی دو برادر بنام‌های زنبورک شاه و زنبیلک شاه که هر دو شاه بودند، ساخته شده است.

شماری زیادی از افراد، کابل را با نام و نشان تاریخی آن می‌شناسند. سيمای تاريخی و باستانی اين شهر بسيار كهن است كه جلوه‌های آن را می‌توان در اثرهای باستانی كابل تماشا کرد.

اکبر، باشنده کابل، گفت: «در اینجا دو پادشاه بودند که بین خود جور نمی‌آمدند، دو برادر بودند، زنبورک شاه و زنبیلک شاه و همین را بخاطر این که بین هم جنگ بکنند، چون در آن زمان سلاح و تفنگ وجود نداشت و جنگ‌ها توسط

شمشیر بود، این دیوار بخاطر این که از این طرف به او طرف دیوار جنگ بکنند، از سر این دیوار جنگ می‌کردند.»

شاید عمر شهر کابل با توسعه و ساخت و ساز آن، پنجاه یا شصت سال باشد؛ اما عمر این دیوار آن‌چنان که از جلوهای کهن آن روشن است، خیلی کهن‌تر است.

عمر علی، باشنده کابل، گفت: «از گلی که این دیوار ساخته شده است، آنان گل را پخته می‌کردند و می‌آوردند. این تقریبا پیش از اسلام جور شده، در زمان زنبورک شاه، این دیوار را بخاطر محافظت از جان خود کرده بودند و تا حال هنوزهم دیوار اش مانده، بخاطر که گل سخت کرده بود.»

برخی‌ها به این باور اند که شاید هزارن جوان به علت کم‌کاری در کار اعمار این دیوار، بجای خشت و گِل در داخل این دیوار گذاشته می‌شد تا عبرتی باشد برای افراد که کم کار بودند.

محمد اشرف، باشنده کابل، گفت: «بخاطر این جور شده است که یک طرف جنگل بود و طرف دیگر مردم بودند. اینجا مثل یک موضع بود، تیرکش‌های که در دیوار وجود دارد، جای پیکان بوده که می‌زدند، انداخت می‌کردند. قصه‌اش را تا

جای که از بزرگان شنیدیم، اینجا مردم گل می‌آوردند و آن را دست به دست می‌کردند، وقتی کسی که گل از دست‌اش می‌افتاد باز او را در بین دیوار می‌ماندن.».»

در حال حاضر کهاین دیوار عظیم که بالای کوه‌های شیردروازه و آسمایی چون گنج خودنمایی می‌کند، یادگاری است که از همان روزگار برجا مانده است، اما به علت فرسوده‌شدن، بخش‌های این دیوار در زمان حکومت‌های پیشین مرمت‌کاری شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره