Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست پایتخت نشینان برای توزیع یونیفورم به نظامیان

شماری از باشنده‌گان پایتخت از وزارت داخله می‌خواهند که هرچه زودتر برای نظامیان یونیفورم توزیع نماید.

آنان می‌گویند با آنکه چندین روز می‌شود وزارت داخله از توزیع یونیفورم به نیروهای امنیتی این وزارت خبر داده است اما تاکنون این کار عملی نشده است.

واجدالله، باشنده کابل گفت: « یک نظم جور شود؛دسپلین بیاید تا تفکیک شود که این یک نیروی امنیتی است یا خیر تا ما همرایش مشکل خود را شریک کنیم.»

فرهاد، باشنده کابل گفت: «وقتی می‌گویند که یونیفورم آماده است تنها توزیع اش مانده است پس جهت توزیع اش می‌توانند هر زمانی که خواسته باشند عملی کنند به شرط این که حکومت برای عملی کردن آن اراده داشته باشد.»
شماری دیگر از پایتخت نشینان می‌گویند که نبود یونیفورم سبب افزایش جرم‌های جنایی در کشور می‌شود. 
 
عبدالهادی، باشنده کابل گفت: «از حکومت امارت اسلامی این را می‌خواهیم که این پروسه را به زودترین فرصت عملی بسازد چرا که فرق میان نظامیان کشور و افراد مسلح غیر مسوول باید وجود داشته باشد.»

اما سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که روند توزیع یونیفورم در پایتخت آغاز شده است اما روشن نمی‌سازد که یونیفورم در کجا و به کی‌ها توزیع شده است.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله گفت: «روند توزیع به گونه عملی آغاز شده است به زودی باشنده‌گان کابل نیروهای امنیتی شان را ملبس با یونیفورم اعلام شده می ببینند.»

همزمان با این، برخی از آگاهان نظامی می‌گویند که ملبس شدن نظامیان با یونیفورم از سو استفاده افراد بی بندوبار جلوگیری می‌کند.

محمد متین محمد خیل، آگاه مسایل نظامی گفت: «تامین امنیت و امن و نظم عامه در یک جامعه اکثرا تاثیرات با یونیفورم دارد و ما می‌بینیم که در شهر کابل همین حالا با یونیفورم‌های مختلف گشت و گذار میشود که خودش بیان‌گر این است که در جامعه امن و نظم عامه درست تامین نمیشود.»

ثمرسادات، آگاه مسایل نظامی گفت: «پولیس که وظیفه تامین امن و نظم عامه را به دوش دارد و بخاطر آرامش روحی مردم شب وروز کار می‌کند از این لحاظ باید آنان یک یونیفورم مشخص و با رعایت قیافه منظم داشته باشند.»

پیش از این وزارت داخله گفته است که به روز چهار شنبه هفته گذشته برای بیست هزار تن از نیروهای امنیتی این وزارت یونیفورم توزیع می‌شود و این روند از کابل و قندهار آغاز میشود.

خواست پایتخت نشینان برای توزیع یونیفورم به نظامیان

آنان می‌گویند با آنکه چندین روز می‌شود وزارت داخله از توزیع یونیفورم به نیروهای امنیتی این وزارت خبر داده است اما تاکنون این کار عملی نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان پایتخت از وزارت داخله می‌خواهند که هرچه زودتر برای نظامیان یونیفورم توزیع نماید.

آنان می‌گویند با آنکه چندین روز می‌شود وزارت داخله از توزیع یونیفورم به نیروهای امنیتی این وزارت خبر داده است اما تاکنون این کار عملی نشده است.

واجدالله، باشنده کابل گفت: « یک نظم جور شود؛دسپلین بیاید تا تفکیک شود که این یک نیروی امنیتی است یا خیر تا ما همرایش مشکل خود را شریک کنیم.»

فرهاد، باشنده کابل گفت: «وقتی می‌گویند که یونیفورم آماده است تنها توزیع اش مانده است پس جهت توزیع اش می‌توانند هر زمانی که خواسته باشند عملی کنند به شرط این که حکومت برای عملی کردن آن اراده داشته باشد.»
شماری دیگر از پایتخت نشینان می‌گویند که نبود یونیفورم سبب افزایش جرم‌های جنایی در کشور می‌شود. 
 
عبدالهادی، باشنده کابل گفت: «از حکومت امارت اسلامی این را می‌خواهیم که این پروسه را به زودترین فرصت عملی بسازد چرا که فرق میان نظامیان کشور و افراد مسلح غیر مسوول باید وجود داشته باشد.»

اما سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که روند توزیع یونیفورم در پایتخت آغاز شده است اما روشن نمی‌سازد که یونیفورم در کجا و به کی‌ها توزیع شده است.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله گفت: «روند توزیع به گونه عملی آغاز شده است به زودی باشنده‌گان کابل نیروهای امنیتی شان را ملبس با یونیفورم اعلام شده می ببینند.»

همزمان با این، برخی از آگاهان نظامی می‌گویند که ملبس شدن نظامیان با یونیفورم از سو استفاده افراد بی بندوبار جلوگیری می‌کند.

محمد متین محمد خیل، آگاه مسایل نظامی گفت: «تامین امنیت و امن و نظم عامه در یک جامعه اکثرا تاثیرات با یونیفورم دارد و ما می‌بینیم که در شهر کابل همین حالا با یونیفورم‌های مختلف گشت و گذار میشود که خودش بیان‌گر این است که در جامعه امن و نظم عامه درست تامین نمیشود.»

ثمرسادات، آگاه مسایل نظامی گفت: «پولیس که وظیفه تامین امن و نظم عامه را به دوش دارد و بخاطر آرامش روحی مردم شب وروز کار می‌کند از این لحاظ باید آنان یک یونیفورم مشخص و با رعایت قیافه منظم داشته باشند.»

پیش از این وزارت داخله گفته است که به روز چهار شنبه هفته گذشته برای بیست هزار تن از نیروهای امنیتی این وزارت یونیفورم توزیع می‌شود و این روند از کابل و قندهار آغاز میشود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره