Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست عباس ستانکزی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه می‌گوید که بازگشایی مکتب‌های دخترانه ماموریت امارت اسلامی است.

به گفته وی به زودی دَرهای مکتب‌ها‌ به روی تمامی دختران دانش‌آموز باز خواهند شد.

آقای ستانکزی گفت: «این برای ما لازم است که زمینه آموزش را برای هر فرد این کشور اگر مرد باشد یا زن، فراهم کنیم؛ این حق طبیعی آنان است این حق اسلامی و شرعی آنان است.»

این مقام امارت اسلامی از کادرهای علمی کشور می‌خواهند که به افغانستان برگردند و به جامعه خدمت نمایند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه، می‌گوید: «باید جامعه را قسمی بسازیم که به زیور علم مزین شود؛ هر کس حق دارد که در آبادی، سیاست، بازسازی، تجارت و اقتصاد این ملک به گونه فعال سهم بگیرد.»

از سوی هم، معاون کمبشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در سفراش به هرات می‌گوید که این سازمان از آموزش دختران پشتیبانی خواهد کرد.

کیلی کلیمنتیز، معاون کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، گفت: «من با انبوهی از دختران جوان و مشتاق آشنا شدم. بعضی‌ها به صنف می‌رفتند تا بتوانند آموزش ببینند؛ آنان می‌خواستند با دوستان خود باشند، آنان می‌خواستند که در یک محیط حمایتی باشند و این چیزی است که ما نیز می‌خواهیم که بتوانیم از آن حمایت کنیم.»

در همین حال، برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روحیه دختران اثرهای منفی گذاشته است.

یمن، دانش‌آموز، گفت: «ما وقتی که اوضاع را می‌بینیم که به این مشکل پیش می‌رود، امید نمی‌داشته باشیم درس بخوانیم.»

بهشته ناصری، دانش‌آموز، می‌گوید: «مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته استند و این باعث شده است که روحیه تمامی دختران در کشور پایین بیاید.»

پیش از این نیز بارها مقام‌های گونه‌گون حکومت سرپرست امارت اسلامی در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه سخن گفته اند، اما تاکنون این گفته‌ها نتیجه چشمگیری نداشته اند.

خواست عباس ستانکزی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور

از سوی هم، معاون کمبشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در سفراش به هرات می‌گوید که این سازمان از آموزش دختران پشتیبانی خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه می‌گوید که بازگشایی مکتب‌های دخترانه ماموریت امارت اسلامی است.

به گفته وی به زودی دَرهای مکتب‌ها‌ به روی تمامی دختران دانش‌آموز باز خواهند شد.

آقای ستانکزی گفت: «این برای ما لازم است که زمینه آموزش را برای هر فرد این کشور اگر مرد باشد یا زن، فراهم کنیم؛ این حق طبیعی آنان است این حق اسلامی و شرعی آنان است.»

این مقام امارت اسلامی از کادرهای علمی کشور می‌خواهند که به افغانستان برگردند و به جامعه خدمت نمایند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه، می‌گوید: «باید جامعه را قسمی بسازیم که به زیور علم مزین شود؛ هر کس حق دارد که در آبادی، سیاست، بازسازی، تجارت و اقتصاد این ملک به گونه فعال سهم بگیرد.»

از سوی هم، معاون کمبشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در سفراش به هرات می‌گوید که این سازمان از آموزش دختران پشتیبانی خواهد کرد.

کیلی کلیمنتیز، معاون کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، گفت: «من با انبوهی از دختران جوان و مشتاق آشنا شدم. بعضی‌ها به صنف می‌رفتند تا بتوانند آموزش ببینند؛ آنان می‌خواستند با دوستان خود باشند، آنان می‌خواستند که در یک محیط حمایتی باشند و این چیزی است که ما نیز می‌خواهیم که بتوانیم از آن حمایت کنیم.»

در همین حال، برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روحیه دختران اثرهای منفی گذاشته است.

یمن، دانش‌آموز، گفت: «ما وقتی که اوضاع را می‌بینیم که به این مشکل پیش می‌رود، امید نمی‌داشته باشیم درس بخوانیم.»

بهشته ناصری، دانش‌آموز، می‌گوید: «مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته استند و این باعث شده است که روحیه تمامی دختران در کشور پایین بیاید.»

پیش از این نیز بارها مقام‌های گونه‌گون حکومت سرپرست امارت اسلامی در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه سخن گفته اند، اما تاکنون این گفته‌ها نتیجه چشمگیری نداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره