Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرمان رهبر ا.ا در باره اتهام زدن بر مقام‌های حکومت سرپرست

سخنگوی امارت اسلامی ناوقت روز پنج‌شنبه در خبرنامه‌یی فرمان رهبر امارت اسلامی را در باره اتهام زدن بر مقام‌های حکومت سرپرست امارت اسلامی پخش کرد.

رهبر امارت اسلامی در این فرمان که به چندین آیت قرآن و حدیث پیامبر اسلام استناد است و گفته است که اتهام‌های ثابت ناشده، دروغ و قابل کیفر استند.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، گفت: «مطابق ارشادات اسلامی، وارد نمودن اتهامات بیجا به مسوولین و نقد نمودن دور از واقعیت آنان شرعا جواز ندارد. انتشار ارجاف وشایعه پراگنی در اسلام جای ندارد زیرا سبب نفرت میان مسلمانان می گردد باور آنان را از میان برده و همت شان را تضعیف می نماید.»

در این فرمان گفته شده است که توهین عالمان دین و کارمندان حکومت با اشاره، گفتار و چیز دیگر مناسب نیست.

نجیب الله جامع، استاد دانشگاه، می‌گوید: «متن فرمان اخیر رهبر امارت اسلامی اگر به درایت مطالعه شود، خواست بزرگ فرمان این است که آزادی ملی، مدنی، آزادی بیان و نقدهای مشروع که برای اصلاح نظام بحث می‌شوند از این باید حمایت شود.»

و اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که یک حکومت معیاری باید برای بهتر شدن نظم حکومت داری نقدپذیر باشد.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نقد کردن در حقیقت فایده های خود را هم دارد؛ نقد سبب اصلاح نظام شده میتواند و سبب استحکام حکومت داری بهتر شده می تواند؛ پس من این اعلامیه را بدبختانه بسیار شدید یافتم و شاید هم این اعلامیه برای بعضی کسانیکه در صف طالبان در روزهای آخر در باره مکتب های دختران اظهارات داشتند باشد.»

رهبر امارت اسلامی در این فرمان که از سوی سخنگوی امارت اسلامی پخش شده است می‌افزاید که مسوولیت تمامی شهروندان و رسانه‌ها است تا بربنیاد این فرمان عمل نمایند.

در این فرمان بر رعایت عفو عمومی از سوی نیروهای امارت اسلامی نیز تاکید شده است.

فرمان رهبر ا.ا در باره اتهام زدن بر مقام‌های حکومت سرپرست

و اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که یک حکومت معیاری باید برای بهتر شدن نظم حکومت داری نقدپذیر باشد.

Thumbnail

سخنگوی امارت اسلامی ناوقت روز پنج‌شنبه در خبرنامه‌یی فرمان رهبر امارت اسلامی را در باره اتهام زدن بر مقام‌های حکومت سرپرست امارت اسلامی پخش کرد.

رهبر امارت اسلامی در این فرمان که به چندین آیت قرآن و حدیث پیامبر اسلام استناد است و گفته است که اتهام‌های ثابت ناشده، دروغ و قابل کیفر استند.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، گفت: «مطابق ارشادات اسلامی، وارد نمودن اتهامات بیجا به مسوولین و نقد نمودن دور از واقعیت آنان شرعا جواز ندارد. انتشار ارجاف وشایعه پراگنی در اسلام جای ندارد زیرا سبب نفرت میان مسلمانان می گردد باور آنان را از میان برده و همت شان را تضعیف می نماید.»

در این فرمان گفته شده است که توهین عالمان دین و کارمندان حکومت با اشاره، گفتار و چیز دیگر مناسب نیست.

نجیب الله جامع، استاد دانشگاه، می‌گوید: «متن فرمان اخیر رهبر امارت اسلامی اگر به درایت مطالعه شود، خواست بزرگ فرمان این است که آزادی ملی، مدنی، آزادی بیان و نقدهای مشروع که برای اصلاح نظام بحث می‌شوند از این باید حمایت شود.»

و اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که یک حکومت معیاری باید برای بهتر شدن نظم حکومت داری نقدپذیر باشد.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نقد کردن در حقیقت فایده های خود را هم دارد؛ نقد سبب اصلاح نظام شده میتواند و سبب استحکام حکومت داری بهتر شده می تواند؛ پس من این اعلامیه را بدبختانه بسیار شدید یافتم و شاید هم این اعلامیه برای بعضی کسانیکه در صف طالبان در روزهای آخر در باره مکتب های دختران اظهارات داشتند باشد.»

رهبر امارت اسلامی در این فرمان که از سوی سخنگوی امارت اسلامی پخش شده است می‌افزاید که مسوولیت تمامی شهروندان و رسانه‌ها است تا بربنیاد این فرمان عمل نمایند.

در این فرمان بر رعایت عفو عمومی از سوی نیروهای امارت اسلامی نیز تاکید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره