Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت آبرسانی افغانستان: کابل با کمبود آب رو به رو شده است

شرکت آبرسانی افغانستان می گوید که کابل با کمبود آب رو به رو شده است. بربنیاد آمارهای مسوولان این شرکت، در حال حاضر به علت خشکسالی، چهل درصد خدمات آبرسانی آنان کاهش یافته است.

شرکت آبرسانی آب از کمبود آب نگرانی می کند و می گوید که برخی از چاه‌های آب این شرکت از فعالیت باز مانده است.

سردار ولی ملکزی، آمر پلان و عملیاتی شرکت آبرسانی، گفت: «ما قبلاً توزیع داشتیم یک روز بعد. ما ساحات داریم که ۲۴ ساعت خدمات داشتیم، خدمات ما کم شده و در ساحات که یک روز بعد خدمات داشتیم، خدمات ما کم شده است.»

در همین حال وزارت انرژی و آب می‌گوید که این وزارت با هزینه سی میلیون دالر، آب دریای پنجشیر را به کابل انتقال خواهد داد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، می گوید: «یک پروژه ما می‌سازیم که از آب پنجشیر باید ما یک نل بیاریم به شهر کابل. دوم اینجا یک بند است به نام شاتوت که این هم رول اساسی دارد در رابطه به تغذیه و پره کردن ضرورت شهریان محترم شهر کابل.» 

از سوی هم برخی از حفر کننده گان چاه های آب می‌گویند که در حال حاضر، بیشترین کم آبی در خیرخانه، دارالامان، قلعه زمان خان و کارته نو است.

محمد عمر، حفر کننده چاه، گفت: «بسیاری منطقه ها است در سطح ۵۰ متری آب کم است. سطح منقطقه ها است که در ۳۰ متر است.» 

به باور آگاهان محیط زیست، به علت خشکسالی‌های پیهم، نبود یک شبکه آبرسانی سرتاسری و از همه مهمتر استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی، سطح آب های زیر زمینی کابل و شهرهای بزرگ کشور کاهش یافته است.

شرکت آبرسانی افغانستان: کابل با کمبود آب رو به رو شده است

از سوی هم برخی از حفر کننده گان چاه های آب می‌گویند که در حال حاضر، بیشترین کم آبی در خیرخانه، دارالامان، قلعه زمان خان و کارته نو است.

Thumbnail

شرکت آبرسانی افغانستان می گوید که کابل با کمبود آب رو به رو شده است. بربنیاد آمارهای مسوولان این شرکت، در حال حاضر به علت خشکسالی، چهل درصد خدمات آبرسانی آنان کاهش یافته است.

شرکت آبرسانی آب از کمبود آب نگرانی می کند و می گوید که برخی از چاه‌های آب این شرکت از فعالیت باز مانده است.

سردار ولی ملکزی، آمر پلان و عملیاتی شرکت آبرسانی، گفت: «ما قبلاً توزیع داشتیم یک روز بعد. ما ساحات داریم که ۲۴ ساعت خدمات داشتیم، خدمات ما کم شده و در ساحات که یک روز بعد خدمات داشتیم، خدمات ما کم شده است.»

در همین حال وزارت انرژی و آب می‌گوید که این وزارت با هزینه سی میلیون دالر، آب دریای پنجشیر را به کابل انتقال خواهد داد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، می گوید: «یک پروژه ما می‌سازیم که از آب پنجشیر باید ما یک نل بیاریم به شهر کابل. دوم اینجا یک بند است به نام شاتوت که این هم رول اساسی دارد در رابطه به تغذیه و پره کردن ضرورت شهریان محترم شهر کابل.» 

از سوی هم برخی از حفر کننده گان چاه های آب می‌گویند که در حال حاضر، بیشترین کم آبی در خیرخانه، دارالامان، قلعه زمان خان و کارته نو است.

محمد عمر، حفر کننده چاه، گفت: «بسیاری منطقه ها است در سطح ۵۰ متری آب کم است. سطح منقطقه ها است که در ۳۰ متر است.» 

به باور آگاهان محیط زیست، به علت خشکسالی‌های پیهم، نبود یک شبکه آبرسانی سرتاسری و از همه مهمتر استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی، سطح آب های زیر زمینی کابل و شهرهای بزرگ کشور کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره