Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برای رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی در کشور ۸۵۰ میلیون دالر نیاز است

مسولان اداره ملی حفاظت از میحط زیست می‌گویند که برای رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی برخاسته از تغییرات اقلیمی در افغانستان نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز است.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌های پسین را در ولایت‌های کشور برخاسته از تغییرات اقلیمی می‌داند.

در همین حال سرپرست این اداره می‌گوید پروژه‌های که به پشتیبانی کشورهای جهان در افغانستان در حال عملی شدن بودند از بهر به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی متوقف شده اند.

حافظ عزیز الرحمان، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت: «به ارزش ۸۵۰ میلیون دالر امریکایی برای ۳۱ پروژه تغییر اقلیمی با سکرتریت مکانیزم مالی سازمان ملل متحد و اداره چند جانبه سازمان ملل در تماس هستیم.»

از سوی هم رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که برای جلوگیری از افزایش تلفات رویدادهای طبیعی همچون سرازیر شدن سیلاب‌ها و آتش‌سوزی‌ها، سیستم‌های هشدار دهنده را فعال می‌سازند.

روح الله امین، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت: «به اساس مدل و سناریوهای ارزیابی شده ما تحت سناریوی خوش بینانه و بدبینانه تا سال های ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ وضعیت خوبی نخواهیم داشت.»

نعمت الله سلطانی، مشاور حقوقی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت: «جنگلات به طور طبیعی عمر مشخصی دارند؛ برخی از جنگلات در یک عمر مشخص قطع شده و بدیل برای آن نصب می‌شود.»

این در حالی‌ست که امسال باران‌های غیر موسمی، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زمین‌لرزه در بخش‌های از کشور تلفات جانی و زیان‌های هنگفت مالی را به شهروندان کشور وارد کرده اند.

برای رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی در کشور ۸۵۰ میلیون دالر نیاز است

اداره ملی حفاظت از محیط زیست آتش سوزی ها و سیلاب های پسین را در ولایت های کشور برخاسته از تغییرات اقلیمی میداند.

Thumbnail

مسولان اداره ملی حفاظت از میحط زیست می‌گویند که برای رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی برخاسته از تغییرات اقلیمی در افغانستان نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز است.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌های پسین را در ولایت‌های کشور برخاسته از تغییرات اقلیمی می‌داند.

در همین حال سرپرست این اداره می‌گوید پروژه‌های که به پشتیبانی کشورهای جهان در افغانستان در حال عملی شدن بودند از بهر به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی متوقف شده اند.

حافظ عزیز الرحمان، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت: «به ارزش ۸۵۰ میلیون دالر امریکایی برای ۳۱ پروژه تغییر اقلیمی با سکرتریت مکانیزم مالی سازمان ملل متحد و اداره چند جانبه سازمان ملل در تماس هستیم.»

از سوی هم رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که برای جلوگیری از افزایش تلفات رویدادهای طبیعی همچون سرازیر شدن سیلاب‌ها و آتش‌سوزی‌ها، سیستم‌های هشدار دهنده را فعال می‌سازند.

روح الله امین، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت: «به اساس مدل و سناریوهای ارزیابی شده ما تحت سناریوی خوش بینانه و بدبینانه تا سال های ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ وضعیت خوبی نخواهیم داشت.»

نعمت الله سلطانی، مشاور حقوقی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت: «جنگلات به طور طبیعی عمر مشخصی دارند؛ برخی از جنگلات در یک عمر مشخص قطع شده و بدیل برای آن نصب می‌شود.»

این در حالی‌ست که امسال باران‌های غیر موسمی، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زمین‌لرزه در بخش‌های از کشور تلفات جانی و زیان‌های هنگفت مالی را به شهروندان کشور وارد کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره