Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم‌ شدن زمینه آموزش برای بیش از ۱۰۰۰ دختر در کابل

یک نهاد آموزشی برای بیش از هزار دانش‌آموز دختر زمینه آموزش را در شهر کابل فراهم کرده است.

مسوول این نهاد می‌گوید که برخی از نهادهای خارجی آموزشگاه آنان را حمایت می‌کند، که در حال حاضر حمایت‌ها از نهاد شان نیز کم شده است.

میرویس، مسوول نهاد آموزشی، گفت: «زمانی حکومت امارت اسلامی برپا شد تعداد شاگردهای ما خصوصن دختران بیشتر شد، چون مکاتب به روی شان بسته شد و هر کدام اینها به یک امید می‌آیند.»

سمیرا و هانیه که دانش‌آموزان صنف یازدهم استند، می‌گویند که هیچ نشانه‌ی برای بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها نمی‌بینند.

سمیرا به طلوع‌نیوز گفت: «نه تنها من بلکه میلیون‌ها دختر در افغانستان است که از درس و ‌تعلیم ماندند چرا آیا این حق ما نیست؟ ما حق‌ما را می‌خواهیم ما می‌خواهیم‌تحصیل‌کنیم، درس بخوانیم.» 

هانیه، دانش‌آموز، می‌گوید: «لباس‌های مکتب خود را آماده ماندیم‌، گفتیم بریم ‌مکتب، رفتیم پیش مکتب که رسیدیم دگه متاسفانه دروازه مکتب بسته‌ بود ،گفتند که نشده شروع.»

همزمان با این، برخی از خانواده‌های این دانش‌آموزان خواستار بازگشایی هرچه زودتر دروازه مکتب‌های دختران به روی دانش‌آموزان شده اند.

شکریه، مادر یک دانش‌آموز، گفته است: «از امارت‌اسلامی می‌خواهیم‌ که مکتب‌ها‌‌ باز شود که دختران ما به درس بروند، یک‌ سال است که از درس پس ماندند، ما به همین‌ خاطر به این مکتب آوردیم شان‌ که از درس‌ها پس نمانند، باید مکتب‌ها باز شوند.»

از سویی هم، شمار از آموزگاران در این نهاد می‌گویند که به گونه مجانی در این نهاد آموزش می‌دهند. 

ثنا، آموزگار، گفت: «دل‌های شان شکسته است، این‌ها کاملا ناامید شدند و ما خواستیم‌که‌ پس اینجا بیاییم‌ و ‌یک‌ امید شویم به اینها که این‌ها حد اقل وقت شان ضایع نشود و‌ بتوانند که درس شان را ادامه بدهند و درس بخوانند.»

بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته استند، پیش از این سرپرست وزارت معارف گفته است که بسته ماندن مکتب‌های دختران انگیزه‌های فرهنگی دارد نه شرعی.

فراهم‌ شدن زمینه آموزش برای بیش از ۱۰۰۰ دختر در کابل

مسوول این نهاد می‌گوید که برخی از نهادهای خارجی آموزشگاه آنان را حمایت می‌کند، که در حال حاضر حمایت‌ها از نهاد شان نیز کم شده است.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد آموزشی برای بیش از هزار دانش‌آموز دختر زمینه آموزش را در شهر کابل فراهم کرده است.

مسوول این نهاد می‌گوید که برخی از نهادهای خارجی آموزشگاه آنان را حمایت می‌کند، که در حال حاضر حمایت‌ها از نهاد شان نیز کم شده است.

میرویس، مسوول نهاد آموزشی، گفت: «زمانی حکومت امارت اسلامی برپا شد تعداد شاگردهای ما خصوصن دختران بیشتر شد، چون مکاتب به روی شان بسته شد و هر کدام اینها به یک امید می‌آیند.»

سمیرا و هانیه که دانش‌آموزان صنف یازدهم استند، می‌گویند که هیچ نشانه‌ی برای بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها نمی‌بینند.

سمیرا به طلوع‌نیوز گفت: «نه تنها من بلکه میلیون‌ها دختر در افغانستان است که از درس و ‌تعلیم ماندند چرا آیا این حق ما نیست؟ ما حق‌ما را می‌خواهیم ما می‌خواهیم‌تحصیل‌کنیم، درس بخوانیم.» 

هانیه، دانش‌آموز، می‌گوید: «لباس‌های مکتب خود را آماده ماندیم‌، گفتیم بریم ‌مکتب، رفتیم پیش مکتب که رسیدیم دگه متاسفانه دروازه مکتب بسته‌ بود ،گفتند که نشده شروع.»

همزمان با این، برخی از خانواده‌های این دانش‌آموزان خواستار بازگشایی هرچه زودتر دروازه مکتب‌های دختران به روی دانش‌آموزان شده اند.

شکریه، مادر یک دانش‌آموز، گفته است: «از امارت‌اسلامی می‌خواهیم‌ که مکتب‌ها‌‌ باز شود که دختران ما به درس بروند، یک‌ سال است که از درس پس ماندند، ما به همین‌ خاطر به این مکتب آوردیم شان‌ که از درس‌ها پس نمانند، باید مکتب‌ها باز شوند.»

از سویی هم، شمار از آموزگاران در این نهاد می‌گویند که به گونه مجانی در این نهاد آموزش می‌دهند. 

ثنا، آموزگار، گفت: «دل‌های شان شکسته است، این‌ها کاملا ناامید شدند و ما خواستیم‌که‌ پس اینجا بیاییم‌ و ‌یک‌ امید شویم به اینها که این‌ها حد اقل وقت شان ضایع نشود و‌ بتوانند که درس شان را ادامه بدهند و درس بخوانند.»

بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته استند، پیش از این سرپرست وزارت معارف گفته است که بسته ماندن مکتب‌های دختران انگیزه‌های فرهنگی دارد نه شرعی.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره