Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش فقر؛ کودکان هلمندی به کارهای شاق رو آورده‌اند

شماری از باشنده‌گان هلمند می‌گویند که بسیاری از کودکان در این ولایت همزمان با گسترش دامنه فقر، به کارهای شاق رو آورده اند.

خانواده‌های این کودکان می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی مجبور اند که فرزندان شان را برای انجام کارهای شاق بفرستند.

درهمین حال، مسوولان ادارۀ کار وامور اجتماعی هلمند می‌گویند که هم اکنون بیست درصد کودکان این ولایت سرگرم کارهای شاق استند.

این کودکان خردسال که سرپرستی خانواده‌های خود را برعهده دارند، در شهر لشکرگاه  مصروف کارهای شاق استند. آنان می‌گویند که اگر کار نکنند، نمی‌توانند کرایه خانه وهزینه‌های خانواده‌های شان را تامین کنند.

بسم الله، کودک کارگر، گفت: «به خاطر کرایه خانه کار می‌کنم. روزانه صد افغانی پیداگر هستم»

ذبیح الله، کودک کارگر،می‌گوید: «پایم درد می‌کند، کمرم درد می‌کند، یک دوسال می‌شود که این کار را می‌کنم»

از سوی دیگر، شماری از اعضای خانواده‌های این کودکان می‌گویند که آنان مجبور اند فرزندان خردسال خود را برای رفع نیازمندی‌های روزانه شان، به کارهای سخت بفرستند.

محمد عمر، باشنده لشکرگاه، گفت: «روزگار سخت است، به خاطر مجبوریت این کار را می‌کنم، معاش معلمی ام پوره نمی کند، گرانی است.»

عبدالستار، باشنده لشکرگاه، در این باره می‌گوید: «هر خانواده به خاطر مجبوریت بالای فرزندان کوچک شان کار می‌کنند.»

درهمین حال، مسوولان اداره کار و امور اجتماعی هلمند می‌گویند که هم اکنون بیست درصد کودکان این ولایت سرگرم کارهای شاق استند.

حبیب الرحمن دین دوست، رییس کار وامور اجتماعی هلمند، گفت: «درباره کودکان کارگر سروی را شروع می‌کنیم و برای کودکان بی بضاعت زمینه آموزش را نیز فراهم می‌سازیم.»

این در حالی است که صندوق حمایت ازکودکان سازمان ملل متحد اوضاع کودکان در افغانستان را بیش ازهرزمان دیگری نگران کننده خوانده است.

افزایش فقر؛ کودکان هلمندی به کارهای شاق رو آورده‌اند

خانواده‌های این کودکان می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی مجبور اند که فرزندان شان را به کارهای شاق بفرستند.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان هلمند می‌گویند که بسیاری از کودکان در این ولایت همزمان با گسترش دامنه فقر، به کارهای شاق رو آورده اند.

خانواده‌های این کودکان می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی مجبور اند که فرزندان شان را برای انجام کارهای شاق بفرستند.

درهمین حال، مسوولان ادارۀ کار وامور اجتماعی هلمند می‌گویند که هم اکنون بیست درصد کودکان این ولایت سرگرم کارهای شاق استند.

این کودکان خردسال که سرپرستی خانواده‌های خود را برعهده دارند، در شهر لشکرگاه  مصروف کارهای شاق استند. آنان می‌گویند که اگر کار نکنند، نمی‌توانند کرایه خانه وهزینه‌های خانواده‌های شان را تامین کنند.

بسم الله، کودک کارگر، گفت: «به خاطر کرایه خانه کار می‌کنم. روزانه صد افغانی پیداگر هستم»

ذبیح الله، کودک کارگر،می‌گوید: «پایم درد می‌کند، کمرم درد می‌کند، یک دوسال می‌شود که این کار را می‌کنم»

از سوی دیگر، شماری از اعضای خانواده‌های این کودکان می‌گویند که آنان مجبور اند فرزندان خردسال خود را برای رفع نیازمندی‌های روزانه شان، به کارهای سخت بفرستند.

محمد عمر، باشنده لشکرگاه، گفت: «روزگار سخت است، به خاطر مجبوریت این کار را می‌کنم، معاش معلمی ام پوره نمی کند، گرانی است.»

عبدالستار، باشنده لشکرگاه، در این باره می‌گوید: «هر خانواده به خاطر مجبوریت بالای فرزندان کوچک شان کار می‌کنند.»

درهمین حال، مسوولان اداره کار و امور اجتماعی هلمند می‌گویند که هم اکنون بیست درصد کودکان این ولایت سرگرم کارهای شاق استند.

حبیب الرحمن دین دوست، رییس کار وامور اجتماعی هلمند، گفت: «درباره کودکان کارگر سروی را شروع می‌کنیم و برای کودکان بی بضاعت زمینه آموزش را نیز فراهم می‌سازیم.»

این در حالی است که صندوق حمایت ازکودکان سازمان ملل متحد اوضاع کودکان در افغانستان را بیش ازهرزمان دیگری نگران کننده خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره