Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه گفت‌وگو با شرکت‌ها برای واگذاری حریم هوایی کشور

در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک سال گذشته، وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که گفت‌وگوها برای واگذاری قرارداد حریم هوایی افغانستان با شرکت‌های گونه‌گون جریان دارد.

غلام جیلانی وفا، معین این وزارت می‌گوید که پس از واگذاری قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی میدان هوایی کابل و دیگر میدان‌ها به شرکت گاک، در کنار تضمین امنیت هوانوردی برای ۹۰۰ تن در کشور زمینه کار فراهم شده است.

آقای وفا در این نشست گفت: «مذاکرات در بخش ارائه خدمات معیاری و مدیریت کنترول حریم هوایی با بعضی کمپنی‌های دیگر در جریان است.»

حسیب الله سروش، معین پالیسی مصوونیت و تفتش هوانوردی این وزارت می‌گوید که پیش نویس برخی اسناد را که در مصوونیت پرواز و عملیات هوانوردی کمک می‌کند، آماده شده است.

بربنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بیش از ۱۵ هزار پرواز عبوری در یک سال گذشته از فضای افغانستان انجام شده است که در نتیجه بیش از ۱۰ میلیون دالر به افغانستان درآمد داشته است.

حسیب الله سروش گفت: «با همین تفاهم‌نامه پروازهای داخلی ما به صورت مصوون اش انجام شود و در حدود بیش از ۱۶۰۰ پرواز داخلی داشتیم.»

از سویی ‌هم، آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که از یک سال به اینسو، مقدار زیادی از مهمات، به شمول مرمی، مواد مخدر، پول نقد، طلا و مواد انفجاری از میدان‌های هوایی کشور کشف و ضبط شده است.

انتظار می‌رود که وزارت ترانسپورت در بخش ترانسپورت زمینی با ایران و ترکیه موافقت‌نامه‌های را نیز به امضا برساند.

پس از سقوط نظام جمهوری، پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی به شمول شرکت هوانوردی امارات، فلای دوبی و ترکش ایرلاین به افغانستان قطع شد، حالا وزارت ترانسپورت می‌گوید که انتظار می‌رود این شرکت‌ها پروازهای خود را به کابل از سر گیرند.

ادامه گفت‌وگو با شرکت‌ها برای واگذاری حریم هوایی کشور

انتظار می‌رود که وزارت ترانسپورت در بخش ترانسپورت زمینی با ایران و ترکیه موافقت‌نامه‌های را نیز به امضا برساند.

تصویر بندانگشتی

در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک سال گذشته، وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که گفت‌وگوها برای واگذاری قرارداد حریم هوایی افغانستان با شرکت‌های گونه‌گون جریان دارد.

غلام جیلانی وفا، معین این وزارت می‌گوید که پس از واگذاری قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی میدان هوایی کابل و دیگر میدان‌ها به شرکت گاک، در کنار تضمین امنیت هوانوردی برای ۹۰۰ تن در کشور زمینه کار فراهم شده است.

آقای وفا در این نشست گفت: «مذاکرات در بخش ارائه خدمات معیاری و مدیریت کنترول حریم هوایی با بعضی کمپنی‌های دیگر در جریان است.»

حسیب الله سروش، معین پالیسی مصوونیت و تفتش هوانوردی این وزارت می‌گوید که پیش نویس برخی اسناد را که در مصوونیت پرواز و عملیات هوانوردی کمک می‌کند، آماده شده است.

بربنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بیش از ۱۵ هزار پرواز عبوری در یک سال گذشته از فضای افغانستان انجام شده است که در نتیجه بیش از ۱۰ میلیون دالر به افغانستان درآمد داشته است.

حسیب الله سروش گفت: «با همین تفاهم‌نامه پروازهای داخلی ما به صورت مصوون اش انجام شود و در حدود بیش از ۱۶۰۰ پرواز داخلی داشتیم.»

از سویی ‌هم، آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که از یک سال به اینسو، مقدار زیادی از مهمات، به شمول مرمی، مواد مخدر، پول نقد، طلا و مواد انفجاری از میدان‌های هوایی کشور کشف و ضبط شده است.

انتظار می‌رود که وزارت ترانسپورت در بخش ترانسپورت زمینی با ایران و ترکیه موافقت‌نامه‌های را نیز به امضا برساند.

پس از سقوط نظام جمهوری، پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی به شمول شرکت هوانوردی امارات، فلای دوبی و ترکش ایرلاین به افغانستان قطع شد، حالا وزارت ترانسپورت می‌گوید که انتظار می‌رود این شرکت‌ها پروازهای خود را به کابل از سر گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره