Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی نهادهای سازمان‌ ملل از اوضاع اقتصادی افغانستان

برنامه جهانی خوراک و بخش هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از اوضاع اقتصادی در افغانستان نگران استند.

هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که بیست و پنج میلیون تن در افغانستان با فقر روبه‌رو استند و نیاز به پشتیبانی دارند.

برنامه جهانی خوراک در صفحه تویترش نوشته است: «بحران اقتصادی، فرصت‌های شغلی، درآمد و معیشت را در سراسر افغانستان از بین برده است. کمک به خانواده ها و اجتماع‌ها برای پشتیبانی از آنها مهمتر از هر زمان دیگر است.»

همزمان با این، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) افزوده است که ۱۹ میلیون تن خوراک مصوون ندارند.

اوچا در تویتی گفته است: «نزده میلیون تن با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند، بیست و پنج میلیون تن در فقر زندگی می‌کنند، پنج اعشاریه هشت میلیون بیجاشده‌‎های داخلی هستند، هزاران خانه پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها و زمین‌لرزه ویران شده اند، برای سپری کردن زمستان آنان به خوراک، لباس گرم و سرپناه نیاز دارند.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی که فقر و بیکاری در کشور ریشه کن نشود یک ملت نمی‌تواند به رفاه و سعادت برسد بنا فقط مسیر که می‌تواند فقر و بیکاری را از بین ببرد تقویت سکتور خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ایجاد اشتغال در کشور است.»

از سویی‌هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت از نبود فرصت‌های کاری و شفافیت در توزیع کمک‌ها انتقاد دارند.

محمد امین، در یکی از مرکزهای سوادآموزی آموزگار بود؛ اما اکنون به بوت دوزی رو آورده است.

محمد امین در باره توزیع کمک‌های بشری چنین می‌گوید: «کمک هیچ نشده، شش دفعه فوتوکاپی تذکره و دو قطعه عکس را گرفتن و نمبر تیلفون هیچ چیزش را ندیدیم.»

شماری از کسانی که در کنار جاده‌های پایتخت به دنبال کار هستند، از نبود کار شکایت می‌کنند.

رجب علی، کارگر، به طلوع‌نیوز گفت: «ده دفعه آمده خانه را سیل کرده، تذکره مرا گرفته، نام مرا گرفته، اسم و ولد مرا گرفته، والله اگر یک تک تومنی داده باشد.»

نذیر، کارگر، می‌گوید: «از سال‌های قبلی کرده تغییرات زیاد آمده چون بیکاری به اوج خود رسیده چون کرایه خانه از یک سو می‌ماند اگر به خرچ خانه برسیم به کرایه خانه نمی‌توانیم رسیده‌گی کرده اگر کرایه خانه را بدهیم بل برق را رسیده‌گی نمی‌توانیم.»

بربنیاد تازه‌ترین آمار اداره ملی احصاییه و معلومات، تولید ناخالص داخلی افغانستان بیست درصد کاهش یافته است و درآمد سرانه افغانستان نیز کاهش یافته است.

نگرانی نهادهای سازمان‌ ملل از اوضاع اقتصادی افغانستان

از سویی‌هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت از نبود فرصت‌های کاری و شفافیت در توزیع کمک‌ها انتقاد دارند.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک و بخش هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از اوضاع اقتصادی در افغانستان نگران استند.

هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که بیست و پنج میلیون تن در افغانستان با فقر روبه‌رو استند و نیاز به پشتیبانی دارند.

برنامه جهانی خوراک در صفحه تویترش نوشته است: «بحران اقتصادی، فرصت‌های شغلی، درآمد و معیشت را در سراسر افغانستان از بین برده است. کمک به خانواده ها و اجتماع‌ها برای پشتیبانی از آنها مهمتر از هر زمان دیگر است.»

همزمان با این، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) افزوده است که ۱۹ میلیون تن خوراک مصوون ندارند.

اوچا در تویتی گفته است: «نزده میلیون تن با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند، بیست و پنج میلیون تن در فقر زندگی می‌کنند، پنج اعشاریه هشت میلیون بیجاشده‌‎های داخلی هستند، هزاران خانه پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها و زمین‌لرزه ویران شده اند، برای سپری کردن زمستان آنان به خوراک، لباس گرم و سرپناه نیاز دارند.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی که فقر و بیکاری در کشور ریشه کن نشود یک ملت نمی‌تواند به رفاه و سعادت برسد بنا فقط مسیر که می‌تواند فقر و بیکاری را از بین ببرد تقویت سکتور خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ایجاد اشتغال در کشور است.»

از سویی‌هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت از نبود فرصت‌های کاری و شفافیت در توزیع کمک‌ها انتقاد دارند.

محمد امین، در یکی از مرکزهای سوادآموزی آموزگار بود؛ اما اکنون به بوت دوزی رو آورده است.

محمد امین در باره توزیع کمک‌های بشری چنین می‌گوید: «کمک هیچ نشده، شش دفعه فوتوکاپی تذکره و دو قطعه عکس را گرفتن و نمبر تیلفون هیچ چیزش را ندیدیم.»

شماری از کسانی که در کنار جاده‌های پایتخت به دنبال کار هستند، از نبود کار شکایت می‌کنند.

رجب علی، کارگر، به طلوع‌نیوز گفت: «ده دفعه آمده خانه را سیل کرده، تذکره مرا گرفته، نام مرا گرفته، اسم و ولد مرا گرفته، والله اگر یک تک تومنی داده باشد.»

نذیر، کارگر، می‌گوید: «از سال‌های قبلی کرده تغییرات زیاد آمده چون بیکاری به اوج خود رسیده چون کرایه خانه از یک سو می‌ماند اگر به خرچ خانه برسیم به کرایه خانه نمی‌توانیم رسیده‌گی کرده اگر کرایه خانه را بدهیم بل برق را رسیده‌گی نمی‌توانیم.»

بربنیاد تازه‌ترین آمار اداره ملی احصاییه و معلومات، تولید ناخالص داخلی افغانستان بیست درصد کاهش یافته است و درآمد سرانه افغانستان نیز کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره