Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض بازنشسته‌گان از بهر تاخیر در پرداخت حقوق شان

شماری از بازنشسته‌گان روز پنج‌شنبه بار دیگر از بهر پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتراض زدند.

آنان که در برابر ریاست خزینه تقاعد گرد آمده بودند، می‌گویند که بیش از یک سال می‌شود حقوق شان را نگرفته اند و در اوضاع بد اقتصادی به‌سر می‌برند.

بازنشسته‌گان می‌افزایند که با وجود وعده‌های پیهم حکومت، حقوق شان تا اکنون پرداخت نشده است.

ولی محمد، متقاعد، گفت: «متقاعدین در فقر و بیچاره‌گی زنده‌گی می‌کند و حتا بعضی‌ها شان به گدایی محتاج شده اند.»

عبدالهادی، متقاعد دیگر می‌گوید: «اینها هر روز برای ما وعده می‌دهند مگر وعده‌های شان هیچ است برای ما تا حال تقاعدی ما را نداده است و خواهش ما همین است که هر چه عاجل تر همین تقاعدی ما اجرا شود.»

این بازنشسته گان حکومت را در زمینه پرداخت حقوق شان به بی‌پروایی متهم می‌کنند.

عبدالجلیل، یکی از متقاعدین گفت: «تا به هنوز اینها حق مسلم مارا مکمل نداده است.»

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که طرح پرداخت حقوق بازنشسته‌گان نهایی شده است و به زودی پرداخت خواهد شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «موضوع تقاعد را به کابینه ارسال کردیم و کابینه آن موضوع را به کمیسیون اداری راجع کرده است و حالا موضوع در کمیسیون اداری می‌باشد و ما امیدوار استیم که در زودترین فرصت موضوع از اونجا حل شود وقتی برای ما برسد و اجازه داده شود در همان روز ما پرداخت را شروع می‌کنیم.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «امارت اسلامی افغانستان منحیث دولت افغانستان مکلفیت دارد تا حقوق متقاعدین را بشکل منظم بپردازد.»

این درحالی‌ست که بازنشسته‌گان چندین بار است که برای به دست‌آوردن حقوق شان در برابر وزارت مالیه و ریاست خزینه تقاعد دست به اعتراض زده اند.

اعتراض بازنشسته‌گان از بهر تاخیر در پرداخت حقوق شان

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که طرح پرداخت حقوق بازنشسته‌گان نهایی شده است و به زودی پرداخت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازنشسته‌گان روز پنج‌شنبه بار دیگر از بهر پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتراض زدند.

آنان که در برابر ریاست خزینه تقاعد گرد آمده بودند، می‌گویند که بیش از یک سال می‌شود حقوق شان را نگرفته اند و در اوضاع بد اقتصادی به‌سر می‌برند.

بازنشسته‌گان می‌افزایند که با وجود وعده‌های پیهم حکومت، حقوق شان تا اکنون پرداخت نشده است.

ولی محمد، متقاعد، گفت: «متقاعدین در فقر و بیچاره‌گی زنده‌گی می‌کند و حتا بعضی‌ها شان به گدایی محتاج شده اند.»

عبدالهادی، متقاعد دیگر می‌گوید: «اینها هر روز برای ما وعده می‌دهند مگر وعده‌های شان هیچ است برای ما تا حال تقاعدی ما را نداده است و خواهش ما همین است که هر چه عاجل تر همین تقاعدی ما اجرا شود.»

این بازنشسته گان حکومت را در زمینه پرداخت حقوق شان به بی‌پروایی متهم می‌کنند.

عبدالجلیل، یکی از متقاعدین گفت: «تا به هنوز اینها حق مسلم مارا مکمل نداده است.»

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که طرح پرداخت حقوق بازنشسته‌گان نهایی شده است و به زودی پرداخت خواهد شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «موضوع تقاعد را به کابینه ارسال کردیم و کابینه آن موضوع را به کمیسیون اداری راجع کرده است و حالا موضوع در کمیسیون اداری می‌باشد و ما امیدوار استیم که در زودترین فرصت موضوع از اونجا حل شود وقتی برای ما برسد و اجازه داده شود در همان روز ما پرداخت را شروع می‌کنیم.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «امارت اسلامی افغانستان منحیث دولت افغانستان مکلفیت دارد تا حقوق متقاعدین را بشکل منظم بپردازد.»

این درحالی‌ست که بازنشسته‌گان چندین بار است که برای به دست‌آوردن حقوق شان در برابر وزارت مالیه و ریاست خزینه تقاعد دست به اعتراض زده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره