Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان دختر خیاطی و بافندگی یاد می‌گیرند

پس از آنکه دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران به روی دانش‌آموزان در افغانستان بست شد، شماری از دانش‌آموزان دختر به خیاطی و بافندگی رو آروده‌اند.

این دانش‌آموزان می‌گویند که برای دور ساختن اندوه دوری از مکتب به چنین کارها رو آورده اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا بی‌درنگ مکتب‌های شان را باز کند.

میترا، دانش‌آموز صنف یازدهم است که اکنون به کارگاه خیاطی می‌رود و با خیاطی روزش را سپری می‌کند.

میترا به طلوع‌نیوز گفت: «تقریبا یک سال می‌شود که مکتب بسته است آرزو های بسیار زیاد داشتم می‌خواستم که بعد از مکتب داکتر شوم و از آرزوهای خود ناامید شدیم و حال به خیاطی رو آوردیم که یک چیز را یاد بگیرم و استاد خیاطی شوم.»

مرسل، دانش‌آموز، می‌گوید: «من خواستم بخاطریکه این روحیه بد سر همصنفی‌هایم گذاشته بود به او خاطر مه خواستم یک صنف بافت را تشکل بدهم تا آنها هم سرگرم شوند و در خانه خسته نشوند.»

برخی از دانش‌آموزان که هنر بافندگی را آموخته اند به آنانی که تازه به این کا رو آورده‌اند، بافندگی آموزش می‌دهند.

یک دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «خواست ما از وزارت معارف همین است که در های مکتب‌ها را به روی شاگردان باز کنند.»

سجیه، دانش‌آموز، گفته است: «خواست ما از طالبان این است که مکتب‌ها را بازگشایی کنند تا که درس بخوانیم و جامعه بدون زن هیچ پیشرفت ندارد.»

در سوی دیگر، شماری از آموزگاران نیز خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران هستند.

هرچند بسته ماندن این مکتب ها همواره با واکنش‌های داخلی و بیرونی روبرو شده است اما تا هنوز در باره بازگشایی مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم گرفته نشده است.

دانش‌آموزان دختر خیاطی و بافندگی یاد می‌گیرند

در سوی دیگر، شماری از آموزگاران نیز خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران هستند.

تصویر بندانگشتی

پس از آنکه دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران به روی دانش‌آموزان در افغانستان بست شد، شماری از دانش‌آموزان دختر به خیاطی و بافندگی رو آروده‌اند.

این دانش‌آموزان می‌گویند که برای دور ساختن اندوه دوری از مکتب به چنین کارها رو آورده اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا بی‌درنگ مکتب‌های شان را باز کند.

میترا، دانش‌آموز صنف یازدهم است که اکنون به کارگاه خیاطی می‌رود و با خیاطی روزش را سپری می‌کند.

میترا به طلوع‌نیوز گفت: «تقریبا یک سال می‌شود که مکتب بسته است آرزو های بسیار زیاد داشتم می‌خواستم که بعد از مکتب داکتر شوم و از آرزوهای خود ناامید شدیم و حال به خیاطی رو آوردیم که یک چیز را یاد بگیرم و استاد خیاطی شوم.»

مرسل، دانش‌آموز، می‌گوید: «من خواستم بخاطریکه این روحیه بد سر همصنفی‌هایم گذاشته بود به او خاطر مه خواستم یک صنف بافت را تشکل بدهم تا آنها هم سرگرم شوند و در خانه خسته نشوند.»

برخی از دانش‌آموزان که هنر بافندگی را آموخته اند به آنانی که تازه به این کا رو آورده‌اند، بافندگی آموزش می‌دهند.

یک دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «خواست ما از وزارت معارف همین است که در های مکتب‌ها را به روی شاگردان باز کنند.»

سجیه، دانش‌آموز، گفته است: «خواست ما از طالبان این است که مکتب‌ها را بازگشایی کنند تا که درس بخوانیم و جامعه بدون زن هیچ پیشرفت ندارد.»

در سوی دیگر، شماری از آموزگاران نیز خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران هستند.

هرچند بسته ماندن این مکتب ها همواره با واکنش‌های داخلی و بیرونی روبرو شده است اما تا هنوز در باره بازگشایی مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم گرفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره