Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش آمار جرم‌های جنایی در کشور

 سخنگوی وزارت امور داخله دریک نشست خبری می‌گوید که آمار جرم‌های جنایی در کشور کاهش یافته اند.

این وزارت می‌افزاید که در یک ماه گذشته، بیش از یک‌هزار و یکصد رویداد جرمی در کشور رخ داده‌اند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «میزان واقعه‌های جنایی در مقایسه با گذشته به گونه قابل توجه کاهش یافته تلاش ما و تلاش نیروهای نظامی ما جریان دارد که این میزان را یک اندازه کاهش بدهیم.»

از سویی‌هم، سخنگوی وزارت امور داخله آمار می‌دهد که ۵۰ هزار هکتار زمین را در سی و دو ولایت از کشت کوکنار پاک کرده است.

آقای تکور، افزود: «پولیس مبارزه علیه مواد مخدر درهفت ماه گذشته طی۲۹۳ عملیات در ۳۲ ولایت در جریان این عملیات بیش از ۴۲۰ تن مواد مخدر مثل هیروین، تریاک، چرس، شیشه، مشروبات الکلی، تابلیت نشه آور و کشمش کشف وضبط شده است.»

اما در سویی دیگر، شماری از باشندگان کابل می‌گویند با وجودی که جرم‌های جنایی کاهش یافته اند، اما هنوز هم به دلیل موجودیت دزدان، پس از شام از خانه‌های شان بیرون شده نمی‌توانند.

جمیل، باشنده کابل، گفت: «دزدها خو است چطورنیست مقصد نسبت به سابق کم شده این طور نیست که ازبین رفته باشد کم شده کمی موبایل دزدی می‌کنند چور می‌کنند.»

محمد امین، باشنده کابل، گفت: «خواست ما از دولت این است که یونیفورم توزیع کنند که معلوم شود که امارت است یا دزد‌های مسلح.»

شماری از آگاهان به این باوراند که افزایش جرم‌های جنایی، بسته گی به فقر و ناداری دارد که با کاهش میزان فقر، جرم‌های جنایی کاهش خواهد یافت.

کاهش آمار جرم‌های جنایی در کشور

این وزارت می‌افزاید که در یک ماه گذشته، بیش از یک‌هزار و یکصد رویداد جرمی در کشور رخ داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

 سخنگوی وزارت امور داخله دریک نشست خبری می‌گوید که آمار جرم‌های جنایی در کشور کاهش یافته اند.

این وزارت می‌افزاید که در یک ماه گذشته، بیش از یک‌هزار و یکصد رویداد جرمی در کشور رخ داده‌اند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «میزان واقعه‌های جنایی در مقایسه با گذشته به گونه قابل توجه کاهش یافته تلاش ما و تلاش نیروهای نظامی ما جریان دارد که این میزان را یک اندازه کاهش بدهیم.»

از سویی‌هم، سخنگوی وزارت امور داخله آمار می‌دهد که ۵۰ هزار هکتار زمین را در سی و دو ولایت از کشت کوکنار پاک کرده است.

آقای تکور، افزود: «پولیس مبارزه علیه مواد مخدر درهفت ماه گذشته طی۲۹۳ عملیات در ۳۲ ولایت در جریان این عملیات بیش از ۴۲۰ تن مواد مخدر مثل هیروین، تریاک، چرس، شیشه، مشروبات الکلی، تابلیت نشه آور و کشمش کشف وضبط شده است.»

اما در سویی دیگر، شماری از باشندگان کابل می‌گویند با وجودی که جرم‌های جنایی کاهش یافته اند، اما هنوز هم به دلیل موجودیت دزدان، پس از شام از خانه‌های شان بیرون شده نمی‌توانند.

جمیل، باشنده کابل، گفت: «دزدها خو است چطورنیست مقصد نسبت به سابق کم شده این طور نیست که ازبین رفته باشد کم شده کمی موبایل دزدی می‌کنند چور می‌کنند.»

محمد امین، باشنده کابل، گفت: «خواست ما از دولت این است که یونیفورم توزیع کنند که معلوم شود که امارت است یا دزد‌های مسلح.»

شماری از آگاهان به این باوراند که افزایش جرم‌های جنایی، بسته گی به فقر و ناداری دارد که با کاهش میزان فقر، جرم‌های جنایی کاهش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره