Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابل خواهان تمدید معافیت سفر مقام‌های ا.ا شد

نزدیک به یک‌ونیم ماه از پایان معافیت سفر برخی از مقام‌های امارت اسلامی می‌گذرد.

کابل بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی را تمدید کند و از پالیسی انزوا سازی کار نگیرد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که انزوا سازی به سود هیچ طرفی نیست.

آقای کریمی گفت: «پالیسی‌های انزواسازی و انزوا کردن به نفع هیچ جناحی نیست امارت اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل خوب با تمام جناح‌ها است و این به نفع تمام طرف‌ها می‌باشد.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جهان، به سود افغانستان نیست.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در این باره در شورای امنیت مثل سابق اجماع نظریات نیست و کشورهای اروپایی یگانه صورتی که سفرها را دوباره قبول کنند این است که یک تاریخ معین بر باز شدن مکاتب دخترا داده شود از طرف کابل.»

پیش از این برخی از منابع دیپلوماتیک گفته‌اند که تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف‌برانگیز شده‌است.

کابل خواهان تمدید معافیت سفر مقام‌های ا.ا شد

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که انزوا سازی به سود هیچ طرفی نیست.

تصویر بندانگشتی

نزدیک به یک‌ونیم ماه از پایان معافیت سفر برخی از مقام‌های امارت اسلامی می‌گذرد.

کابل بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی را تمدید کند و از پالیسی انزوا سازی کار نگیرد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که انزوا سازی به سود هیچ طرفی نیست.

آقای کریمی گفت: «پالیسی‌های انزواسازی و انزوا کردن به نفع هیچ جناحی نیست امارت اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل خوب با تمام جناح‌ها است و این به نفع تمام طرف‌ها می‌باشد.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جهان، به سود افغانستان نیست.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در این باره در شورای امنیت مثل سابق اجماع نظریات نیست و کشورهای اروپایی یگانه صورتی که سفرها را دوباره قبول کنند این است که یک تاریخ معین بر باز شدن مکاتب دخترا داده شود از طرف کابل.»

پیش از این برخی از منابع دیپلوماتیک گفته‌اند که تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف‌برانگیز شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره