Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اوضاع بد اقتصادی بیجاشدگان پنجشیر در کابل

شماری از خانواده‌های که از پنجشیر بیجاشده‌اند، می‌گویند که در اوضاع بد اقتصادی در کابل به سر می‌برند و نگران فرا رسیدن زمستان پیش‌رو هستند.

عبدالحی به تازگی با خانواده ده نفری‌اش از پنجشیر بیجا شده‌است و در دامنه یکی از کوه‌های کابل در یک خانه کرایی زندگی می‌کند.

او می‌گوید که با مشکل اقتصادی روبه‌رو است.

عبدالحی به طلوع‌نیوز گفت: «حتا سر نماز هم که ایستاد می‌شوم یادم میاید که حالا زمستان آمده چوب کار داری، زغال کار داری. آیا کابل چه رقم است وضعیت ا‌ش؟ آیا ما چه رقم خواهد گذاره کردیم.»

لطیفه، بیجاشده، می‌گوید: «کس‌های که بیجا شدند باید برای شان خانه یا سرپناهی پیدا کند یک کمک کنند برای شان.»

بهاره، بیجاشده دیگر، می‌گوید: «زیادی کس‌ها هستند که مردینه یا کسی ندارند وضعیت اقتصاد شان را برابر بسازند بهتر است خوب است یگان چیزی، کاری بر خانم‌ها مهیا کنند.»

از سویی‌هم، شماری از نهادهای مددرسان در همکاری با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به بیجا شدگان پنجشیر بسته‌های کمکی توزیع کردند.

عبدالمتین رحیم‌زی، رییس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل، گفت: «یک بسته خاصی از طرف موسساتی است که آنها به نام بسته زمستان است. البته در او پول نقد هم است مواد خوراکی است و البسه تمام چیزها شامل است انشاالله که می‌تواند زندگی مرفع داشته باشند.»

سی و هفت خانواده بیجاشده که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند از نهادهای مددرسان و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌خواهند که به کمک‌های شان ادامه دهند.

اوضاع بد اقتصادی بیجاشدگان پنجشیر در کابل

شماری از نهادهای مددرسان در همکاری با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به بیجا شدگان پنجشیر بسته‌های کمکی توزیع کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از خانواده‌های که از پنجشیر بیجاشده‌اند، می‌گویند که در اوضاع بد اقتصادی در کابل به سر می‌برند و نگران فرا رسیدن زمستان پیش‌رو هستند.

عبدالحی به تازگی با خانواده ده نفری‌اش از پنجشیر بیجا شده‌است و در دامنه یکی از کوه‌های کابل در یک خانه کرایی زندگی می‌کند.

او می‌گوید که با مشکل اقتصادی روبه‌رو است.

عبدالحی به طلوع‌نیوز گفت: «حتا سر نماز هم که ایستاد می‌شوم یادم میاید که حالا زمستان آمده چوب کار داری، زغال کار داری. آیا کابل چه رقم است وضعیت ا‌ش؟ آیا ما چه رقم خواهد گذاره کردیم.»

لطیفه، بیجاشده، می‌گوید: «کس‌های که بیجا شدند باید برای شان خانه یا سرپناهی پیدا کند یک کمک کنند برای شان.»

بهاره، بیجاشده دیگر، می‌گوید: «زیادی کس‌ها هستند که مردینه یا کسی ندارند وضعیت اقتصاد شان را برابر بسازند بهتر است خوب است یگان چیزی، کاری بر خانم‌ها مهیا کنند.»

از سویی‌هم، شماری از نهادهای مددرسان در همکاری با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به بیجا شدگان پنجشیر بسته‌های کمکی توزیع کردند.

عبدالمتین رحیم‌زی، رییس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل، گفت: «یک بسته خاصی از طرف موسساتی است که آنها به نام بسته زمستان است. البته در او پول نقد هم است مواد خوراکی است و البسه تمام چیزها شامل است انشاالله که می‌تواند زندگی مرفع داشته باشند.»

سی و هفت خانواده بیجاشده که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند از نهادهای مددرسان و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌خواهند که به کمک‌های شان ادامه دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره