Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: مرکز بزرگ درمان معتادان مواد مخدر در کابل ایجاد خواهد شد

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که به زودی یک مرکز درمان معتادان مواد مخدر در پلچرخی ایجاد خواهد شد.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر در معینیت وزارت داخله می‌گوید که این مرکز ظرفیت درمان ۲۰هزار معتاد را در یک زمان خواهد داشت.

آقای احمدی گفت: «ما در آینده پلان داریم که در مرکز کابل در ساحه پل چرخی در حدود بیست هزار تن را گرد‌آوری کرده در آنجا تداوی کنیم.»

از سوی هم، شماری از معتادان مواد مخدر در پایتخت خواهان فراهم شدن زمینه درمان شان هستند.

عبیدالله، معتاد مواد مخدر، می‌گوید که شش ماه می‌شود از خانواده‌اش دور شده است و شب و روزش را در کنار جاده‌ها سپری می‌کند.

عبیدالله با اشاره به این که در ایران به مواد مخدر معتاد شده است، می‌گوید: «در این پدیدۀ شوم که من گرفتار شدیم. فامیل است، زن، اولاد همه چیز دارم ولی همه‌گی‌شان از پیش مه فاصله دارند بخاطر چه؟ بخاطریکه من در همین پدیدۀ شوم استم.»

معتادان زیادی در کابل و ولایت‌های با سرنوشت عبیدالله روبه‌رو استند. شماری از آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در راستای درمان شان توجه کند تا بتوانند به آغوش خانواده‌های شان برگردند.

عبیدالله در این باره گفت: «صد فیصد خودم رضایت دارم همین حالی که یک شفاخانه باشد و جای باشد که تداوی کند ما را، هیچ خوش نیستیم، زن داریم، اولاد داریم. خانه، جای، کل چیز، مگر بسیار به یک چیز خطرناک گرفتار استیم.»

بصیر، باشنده کابل، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که همی معتادان را یک مرکز صحی برشان ایجاد شود که مکمل این‌ها جمع‌آوری شود و در آنجا بستر شوند.»

آمارهای معینیت مبارزه با مواد مخدر که دو سال پیش گردآوری شده‌است، شمار معتادان مواد مخدر در سراسر کشور چهار میلیون تن اعلام شد.

مسوولان: مرکز بزرگ درمان معتادان مواد مخدر در کابل ایجاد خواهد شد

از سوی هم، شماری از معتادان مواد مخدر در پایتخت خواهان فراهم شدن زمینه درمان شان هستند.

Thumbnail

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که به زودی یک مرکز درمان معتادان مواد مخدر در پلچرخی ایجاد خواهد شد.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر در معینیت وزارت داخله می‌گوید که این مرکز ظرفیت درمان ۲۰هزار معتاد را در یک زمان خواهد داشت.

آقای احمدی گفت: «ما در آینده پلان داریم که در مرکز کابل در ساحه پل چرخی در حدود بیست هزار تن را گرد‌آوری کرده در آنجا تداوی کنیم.»

از سوی هم، شماری از معتادان مواد مخدر در پایتخت خواهان فراهم شدن زمینه درمان شان هستند.

عبیدالله، معتاد مواد مخدر، می‌گوید که شش ماه می‌شود از خانواده‌اش دور شده است و شب و روزش را در کنار جاده‌ها سپری می‌کند.

عبیدالله با اشاره به این که در ایران به مواد مخدر معتاد شده است، می‌گوید: «در این پدیدۀ شوم که من گرفتار شدیم. فامیل است، زن، اولاد همه چیز دارم ولی همه‌گی‌شان از پیش مه فاصله دارند بخاطر چه؟ بخاطریکه من در همین پدیدۀ شوم استم.»

معتادان زیادی در کابل و ولایت‌های با سرنوشت عبیدالله روبه‌رو استند. شماری از آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در راستای درمان شان توجه کند تا بتوانند به آغوش خانواده‌های شان برگردند.

عبیدالله در این باره گفت: «صد فیصد خودم رضایت دارم همین حالی که یک شفاخانه باشد و جای باشد که تداوی کند ما را، هیچ خوش نیستیم، زن داریم، اولاد داریم. خانه، جای، کل چیز، مگر بسیار به یک چیز خطرناک گرفتار استیم.»

بصیر، باشنده کابل، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که همی معتادان را یک مرکز صحی برشان ایجاد شود که مکمل این‌ها جمع‌آوری شود و در آنجا بستر شوند.»

آمارهای معینیت مبارزه با مواد مخدر که دو سال پیش گردآوری شده‌است، شمار معتادان مواد مخدر در سراسر کشور چهار میلیون تن اعلام شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره