Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان بیش از ۲۵هزار معتاد مواد مخدر در یک سال گذشته

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از بیست‌وپنج هزار معتاد به مواد مخدر را در یک سال گذشته درمان کرده‌است.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که معتادان پس از درمان به خانه‌های خود برگشته‌اند.

آقای زمان در این باره گفت: «وزارت صحت عامه به این متعهد است که با این رقم مریضان در آینده یک کمپلکس جور کند و در آنجا تداوی دوامدار آنها خواهد شد.»

فرماندهی امنیه کابل آمار می‌دهد که تنها سیزده هزار معتاد به مواد مخدر در کابل گردآوری و به شفاخانه‌های درمان معتادان معرفی شده‌اند.

مسوولان فرماندهی امنیه کابل که از شفاخانه ۱۰۰۰ بستر معتادان دیدار می‌کردند، می‌گویند که با نهادهای مربوط در باره‌ی گردآوری معتادان همکاری می‌کنند.

مولوی عبدالله، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه کابل، گفت: «تا اکنون ما ۵۵۵ تن از زندانیان داشتیم کسانیکه که شیشه، پودر و دیگر مواد مخدر را می‌فروخت و قاچاق می‌کرد. اینکه کابل یک شهر پر نفوس است و هفت میلیون نفوس دارد در این جمع‌آوری شان هم کاری ساده نیست بسیار به زودی این پدیده از بین خواهد رفت.»

فرهاد که از بیست سال بدینسو به مواد مخدر معتاد است، حالا در شفاخانه ابن سینا در شهر کابل زیر درمان قرار دارد. او می‌گوید که دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساختند و اگر به گونه درست درمان شود، دوباره به مواد مخدر رو نخواهد آورد.

فرهاد به طلوع‌نیوز گفت: «خداوند هیچ کس بی یار و دوست و رفیق نکند مگر رفیقی نی که ترا در راه بد ببرد مه از دست اندیوال در این راه بد افتادیم.»

در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار معتاد مواد مخدر در شفاخانه ابن سینا کابل زیر درمان استند. شماری از این معتادان می‌گویند که بی‌کاری، مهاجرت و مشکلات زندگی سبب شده‌اند تا به مواد مخدر رو بیاورند.

مومن، معتاد مواد مخدر، گفت: «در ایران بودم در مشکلاتی که تنها بودم در یک اتاق در تنهایی فکرم پریشان بود در همین فکرها گرفتار عمل پودر شدم»

خان آغا، معتاد مواد مخدر، می‌گوید: «حالی بیادر شکر جور شدیم حالی تصمیم داریم که دیگر پودر نزنیم او این عمل را بس کنیم.»

شماری از شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که معتادان را پس از درمان نیز زیر نظارت داشته باشند تا دوباره به مواد مخدر رو نیاورند.

ریاست الوزرا، شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان را پنج میلیون نفر تخمین کرده‌است.

درمان بیش از ۲۵هزار معتاد مواد مخدر در یک سال گذشته

فرماندهی امنیه کابل آمار می‌دهد که تنها سیزده هزار معتاد به مواد مخدر در کابل گردآوری و به شفاخانه‌های درمان معتادان معرفی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از بیست‌وپنج هزار معتاد به مواد مخدر را در یک سال گذشته درمان کرده‌است.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که معتادان پس از درمان به خانه‌های خود برگشته‌اند.

آقای زمان در این باره گفت: «وزارت صحت عامه به این متعهد است که با این رقم مریضان در آینده یک کمپلکس جور کند و در آنجا تداوی دوامدار آنها خواهد شد.»

فرماندهی امنیه کابل آمار می‌دهد که تنها سیزده هزار معتاد به مواد مخدر در کابل گردآوری و به شفاخانه‌های درمان معتادان معرفی شده‌اند.

مسوولان فرماندهی امنیه کابل که از شفاخانه ۱۰۰۰ بستر معتادان دیدار می‌کردند، می‌گویند که با نهادهای مربوط در باره‌ی گردآوری معتادان همکاری می‌کنند.

مولوی عبدالله، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه کابل، گفت: «تا اکنون ما ۵۵۵ تن از زندانیان داشتیم کسانیکه که شیشه، پودر و دیگر مواد مخدر را می‌فروخت و قاچاق می‌کرد. اینکه کابل یک شهر پر نفوس است و هفت میلیون نفوس دارد در این جمع‌آوری شان هم کاری ساده نیست بسیار به زودی این پدیده از بین خواهد رفت.»

فرهاد که از بیست سال بدینسو به مواد مخدر معتاد است، حالا در شفاخانه ابن سینا در شهر کابل زیر درمان قرار دارد. او می‌گوید که دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساختند و اگر به گونه درست درمان شود، دوباره به مواد مخدر رو نخواهد آورد.

فرهاد به طلوع‌نیوز گفت: «خداوند هیچ کس بی یار و دوست و رفیق نکند مگر رفیقی نی که ترا در راه بد ببرد مه از دست اندیوال در این راه بد افتادیم.»

در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار معتاد مواد مخدر در شفاخانه ابن سینا کابل زیر درمان استند. شماری از این معتادان می‌گویند که بی‌کاری، مهاجرت و مشکلات زندگی سبب شده‌اند تا به مواد مخدر رو بیاورند.

مومن، معتاد مواد مخدر، گفت: «در ایران بودم در مشکلاتی که تنها بودم در یک اتاق در تنهایی فکرم پریشان بود در همین فکرها گرفتار عمل پودر شدم»

خان آغا، معتاد مواد مخدر، می‌گوید: «حالی بیادر شکر جور شدیم حالی تصمیم داریم که دیگر پودر نزنیم او این عمل را بس کنیم.»

شماری از شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که معتادان را پس از درمان نیز زیر نظارت داشته باشند تا دوباره به مواد مخدر رو نیاورند.

ریاست الوزرا، شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان را پنج میلیون نفر تخمین کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره