Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قطع‌نامه نشست ترکیه بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرد

نشست دو روزه عالمان دین در ترکیه در قطع‌نامه‌ی از کشورهای اسلامی خواسته‌است تا روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با افغانستان گسترش دهند.

در این قطع‌نامه آمده‌است که کشورهای اسلامی نقش مهمی در امر به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی دارند و علمای دینی باید بازرگانان در کشور شان را برای کمک به افغانستان تشویق کنند.

قطع‌نامه نشست عالمان دین در ترکیه، گفته است: «علما باید در توسعه روابط کشورهای اسلامی با امارت اسلامی افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و شناخته شدن امارت توسط کشورهای مسلمان نقش بسزای به عهده بگیرد.»

امارت اسلامی از قطع‌نامه این نشست استقبال می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که عالمان دین در کشورهای اسلامی می‌توانند افغانستان را در دیگر بخش‌ها نیز کمک کنند.

آقای کریمی گفت: «این علمای دینی که در جوامع خود نفوذ گسترده دارند و این ماده‌ها را تایید کردند. امیدواریم نتایج ملموسی داشته باشد و با همکاری دولت‌های کشورهای خود در جهت تشویق آنها در روابط فرهنگی و دیپلماتیک، شناسایی و همچنین در حل مشکلات اقتصادی همکاری کنند تا سرمایه‌گذاران نیز تشویق شوند دولت ها تشویق شوند تا برای ایجاد روابط و تعاملات گام‌های بیشتری بردارند.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که کشورهای قدرتمند بر بسیاری کشورهای اسلامی نفوذ دارند و در به رسمیت شناختن افغانستان نقش آنچنانی ندارند.

جنت فهیم چکری، می‌گوید: «کشورهای که اگر اسلامی است و یا غیراسلامی است تحت تاثیر امریکا قرار دارند تا زمانیکه امریکا جرأت از این را نکند که افغانستان را به رسمیت بشناسد هیچ کشوری نمی‌تواند که افغانستان را به رسمیت بشناسد.»

در نشست علمای دینی در ترکیه عالمان دین از شش کشور حضور داشتند و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، نیز در این نشست در باره موضوعات گوناگون به ویژه بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم سخنرانی کرد.

قطع‌نامه نشست ترکیه بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرد

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که عالمان دین در کشورهای اسلامی می‌توانند افغانستان را در دیگر بخش‌ها نیز کمک کنند.

تصویر بندانگشتی

نشست دو روزه عالمان دین در ترکیه در قطع‌نامه‌ی از کشورهای اسلامی خواسته‌است تا روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با افغانستان گسترش دهند.

در این قطع‌نامه آمده‌است که کشورهای اسلامی نقش مهمی در امر به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی دارند و علمای دینی باید بازرگانان در کشور شان را برای کمک به افغانستان تشویق کنند.

قطع‌نامه نشست عالمان دین در ترکیه، گفته است: «علما باید در توسعه روابط کشورهای اسلامی با امارت اسلامی افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و شناخته شدن امارت توسط کشورهای مسلمان نقش بسزای به عهده بگیرد.»

امارت اسلامی از قطع‌نامه این نشست استقبال می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که عالمان دین در کشورهای اسلامی می‌توانند افغانستان را در دیگر بخش‌ها نیز کمک کنند.

آقای کریمی گفت: «این علمای دینی که در جوامع خود نفوذ گسترده دارند و این ماده‌ها را تایید کردند. امیدواریم نتایج ملموسی داشته باشد و با همکاری دولت‌های کشورهای خود در جهت تشویق آنها در روابط فرهنگی و دیپلماتیک، شناسایی و همچنین در حل مشکلات اقتصادی همکاری کنند تا سرمایه‌گذاران نیز تشویق شوند دولت ها تشویق شوند تا برای ایجاد روابط و تعاملات گام‌های بیشتری بردارند.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که کشورهای قدرتمند بر بسیاری کشورهای اسلامی نفوذ دارند و در به رسمیت شناختن افغانستان نقش آنچنانی ندارند.

جنت فهیم چکری، می‌گوید: «کشورهای که اگر اسلامی است و یا غیراسلامی است تحت تاثیر امریکا قرار دارند تا زمانیکه امریکا جرأت از این را نکند که افغانستان را به رسمیت بشناسد هیچ کشوری نمی‌تواند که افغانستان را به رسمیت بشناسد.»

در نشست علمای دینی در ترکیه عالمان دین از شش کشور حضور داشتند و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، نیز در این نشست در باره موضوعات گوناگون به ویژه بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم سخنرانی کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره