Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یوناما: افغانستان از تغییر آب و هوا زیان دیده است

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که گام‌های عملی و سریع نیاز است تا برای تغییر آب و هوا در افغانستان، برداشته شود.

همزمان با برگزاری نشست تغییرات آب و هوا از سوی سازمان ملل، یوناما در خبرنامه‌یی خواهان اقدام مشترک و فوری برای توقف اثرهای ویران‌گر تغییر آب و هوا در افغانستان شده است.

در این نشست که در شرم الشیخ مصر برگزار شده است، نماینده غیررسمی افغانستان نیز حضور دارد.

رامز الاکبرووف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که افغانستان به گونه دوامدار از تغییرات آب و هوا زیان دیده است.

رامز الاکبرووف گفته است: «این کار بسیار اذیت کننده است که آسیب‌پذیرترین قشر افغان‌ها بار بار فجایع محیط زیستی را متحمل می‌شوند در حالیکه ما همیشه بحران‌های کوتاه‌مدت را مدیریت می‌کنیم ایجاد انعطاف‌پذیری و سازگاری طولانی مدت و در عدم موجودیت بودجه مناسب این سازگاری به طور فزاینده‌ی چالش برانگیز می‌شود.»

در این نشست یک نماینده غیررسمی افغانستان نیز حضور دارد.

عبدالهادی اچکزی، رییس نهاد حفاظت از محیط زیست، آموزش و توسعه، می‌گوید که هدف از این نشست کاهش سطح گرمای زمین است.

آقای اچکزی به طلوع‌نیوز گفت: «بیست‌وهفتمین کنفرانس سازمان ملل متحد اکنون جریان دارد و در شرم و الشیخ مصر برگزار شده است.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «دور از مسایل سیاسی ما باید بدانیم که مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی شاکی اند.»

در این نشست نزدیک به دوصد تن از نماینده‌گان کشورهای جهان شرکت کرده‌اند و این نشست دوازده روز ادامه خواهد یافت.

یوناما: افغانستان از تغییر آب و هوا زیان دیده است

عبدالهادی اچکزی، رییس نهاد حفاظت از محیط زیست، آموزش و توسعه، می‌گوید که هدف از این نشست کاهش سطح گرمای زمین است.

تصویر بندانگشتی

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که گام‌های عملی و سریع نیاز است تا برای تغییر آب و هوا در افغانستان، برداشته شود.

همزمان با برگزاری نشست تغییرات آب و هوا از سوی سازمان ملل، یوناما در خبرنامه‌یی خواهان اقدام مشترک و فوری برای توقف اثرهای ویران‌گر تغییر آب و هوا در افغانستان شده است.

در این نشست که در شرم الشیخ مصر برگزار شده است، نماینده غیررسمی افغانستان نیز حضور دارد.

رامز الاکبرووف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که افغانستان به گونه دوامدار از تغییرات آب و هوا زیان دیده است.

رامز الاکبرووف گفته است: «این کار بسیار اذیت کننده است که آسیب‌پذیرترین قشر افغان‌ها بار بار فجایع محیط زیستی را متحمل می‌شوند در حالیکه ما همیشه بحران‌های کوتاه‌مدت را مدیریت می‌کنیم ایجاد انعطاف‌پذیری و سازگاری طولانی مدت و در عدم موجودیت بودجه مناسب این سازگاری به طور فزاینده‌ی چالش برانگیز می‌شود.»

در این نشست یک نماینده غیررسمی افغانستان نیز حضور دارد.

عبدالهادی اچکزی، رییس نهاد حفاظت از محیط زیست، آموزش و توسعه، می‌گوید که هدف از این نشست کاهش سطح گرمای زمین است.

آقای اچکزی به طلوع‌نیوز گفت: «بیست‌وهفتمین کنفرانس سازمان ملل متحد اکنون جریان دارد و در شرم و الشیخ مصر برگزار شده است.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «دور از مسایل سیاسی ما باید بدانیم که مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی شاکی اند.»

در این نشست نزدیک به دوصد تن از نماینده‌گان کشورهای جهان شرکت کرده‌اند و این نشست دوازده روز ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره