Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه: موضوع تغییر آب و هوا باید از مسایل سیاسی جدا باشد

وزارت امور خارجه می‌گوید که موضوع تغییرات آب و هوا و پرداختن به آن باید از مسایل سیاسی دور نگه‌ داشته شود.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که تغییر آب و هوا افغانستان را تنها در سال روان به ارزش بیش از ۲میلیارد دالر زیان زده است.

آقای تکل به این باور است که تغییرات آب و هوا مرز سیاسی نمی‌شناسد.

حافظ ضیا احمد تکل گفت: «همانگونه که تاثیرات اقلیمی سرحدات سیاسی را نمی‌شناسد، راه‌های حل آن نیز باید از ملحوظات سیاسی مستقل باشد و کشورهای مانند افغانستان از توجه دور نشود که در تغییرات اقلیمی هیچ نقش منفی نداشته است، اما با تاثیرات منفی آن روبه‌رو است.»

محب الله بهار، آمر بخش اقلیمی اداره محیط زیست، گفت: «افغانستان تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی را شاهد بود که عبارت از سیلاب‌ها و خشک‌سالی بود در نتیجه سیلاب‌ها تقریباَ ۲۰۵ تن جان باختند.»

در همین حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که تغییرات آب و هوا بیشتر کشاورزان را در افغانستان آسیب زده است و سرازیر شدن سیلاب‌ها، فرآورده‌های کشاورزی را نابود ساخته است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، گفت: «کشاورزان افغانستان و مالداران از این ناحیه آسیب دیده اند.»

از سویی‌هم، در نشست تغییرات آب و هوا سازمان ملل متحد گفته شده است که میلیون‌ها تن در سراسر جهان با بحران انرژی، خوراک و آب که به علت تنش‌های جیوپولتیک تشدید شده است، دست و پنجه نرم می‌کنند.

سیمون استیل، رییس جدید امور تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، گفته است: «هر کس در هرجای جهان هر روز نیاز دارد که هر کاری ممکن را انجام دهد تا به بحران‌های اقلیمی رسیده‌گی شود.»

نشست تغییرات آب و هوا به روز یک‌شنبه در شرم الشیخ مصر برگزار شده است که نماینده غیررسمی افغانستان نیز در این نشست حضور دارد.

وزارت خارجه: موضوع تغییر آب و هوا باید از مسایل سیاسی جدا باشد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که تغییرات آب و هوا بیشتر کشاورزان را در افغانستان آسیب زده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه می‌گوید که موضوع تغییرات آب و هوا و پرداختن به آن باید از مسایل سیاسی دور نگه‌ داشته شود.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که تغییر آب و هوا افغانستان را تنها در سال روان به ارزش بیش از ۲میلیارد دالر زیان زده است.

آقای تکل به این باور است که تغییرات آب و هوا مرز سیاسی نمی‌شناسد.

حافظ ضیا احمد تکل گفت: «همانگونه که تاثیرات اقلیمی سرحدات سیاسی را نمی‌شناسد، راه‌های حل آن نیز باید از ملحوظات سیاسی مستقل باشد و کشورهای مانند افغانستان از توجه دور نشود که در تغییرات اقلیمی هیچ نقش منفی نداشته است، اما با تاثیرات منفی آن روبه‌رو است.»

محب الله بهار، آمر بخش اقلیمی اداره محیط زیست، گفت: «افغانستان تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی را شاهد بود که عبارت از سیلاب‌ها و خشک‌سالی بود در نتیجه سیلاب‌ها تقریباَ ۲۰۵ تن جان باختند.»

در همین حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که تغییرات آب و هوا بیشتر کشاورزان را در افغانستان آسیب زده است و سرازیر شدن سیلاب‌ها، فرآورده‌های کشاورزی را نابود ساخته است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، گفت: «کشاورزان افغانستان و مالداران از این ناحیه آسیب دیده اند.»

از سویی‌هم، در نشست تغییرات آب و هوا سازمان ملل متحد گفته شده است که میلیون‌ها تن در سراسر جهان با بحران انرژی، خوراک و آب که به علت تنش‌های جیوپولتیک تشدید شده است، دست و پنجه نرم می‌کنند.

سیمون استیل، رییس جدید امور تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، گفته است: «هر کس در هرجای جهان هر روز نیاز دارد که هر کاری ممکن را انجام دهد تا به بحران‌های اقلیمی رسیده‌گی شود.»

نشست تغییرات آب و هوا به روز یک‌شنبه در شرم الشیخ مصر برگزار شده است که نماینده غیررسمی افغانستان نیز در این نشست حضور دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره