Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان درمیان ۴ کشور با بیشترین شمار پناهندگان و بیجاشدگان

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (یوان‌اچ‌سی‌آر) می‌گوید که بیش از هفتاد درصد از پناهندگان و بیجاشدگان جهان از افغانستان، کنگو، سوریه و یمن هستند.

این کمیشنری می‌افزاید با آنکه این کشورها از تغییرات آب و هوا آسیب دیده‌اند، اما بیشتر کنار گذاشته می‌شوند.

فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است: «بیش از هفتاد درصد از پناهندگان و بیجاشدگان جهان از آسیب‌پذیرترین کشورها از جمله افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سوریه و یمن هستند. آنها سهم زیادی در بحث در مورد بحران آب و هوا دارند اما بیشتر کنار گذاشته می‌شوند.»

عبدالهادی اچکزی، نماینده غیررسمی افغانستان در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، گفت: «در اجندای این نشست موضوع افغانستان نیست و هیچ نماینده رسمی افغانستان حضور ندارد و من به حیث نماینده غیررسمی اینجا فعالیت دارم.»

خانواده‌های که به دلیل تغییرات آب و هوا بیجا شده‌اند، می‌گویند که نگران زمستان پیش‌رو هستند.

شریفه به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها از پروان به کابل بیجا شده و تنها نان‌آور خانواده‌اش است.

شریفه، بیجا شده، می‌گوید: «طفل‌هایم گشنه مانده خودم بیوه زن هستم رسیدگی کرده نمی‌توانم.»

شیرین پری، بیجاه شده، می‌گوید: «ما از لوگر هستیم سیلاب‌ها آمد ما بیجای شدیم و غریب هستیم هیچی نداریم و بیوه هستم.»

بصری گل، بیجاه شده دیگر، گفت: «سیلاب آمده بود خانه ماره خراب کرد و خانه ما زیر سیلاب شد و اینجا هیچی نداریم.»

از سویی‌هم، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در بیش از یک سال گذشته، ۱۳۳ هزار تن به علت تغییرات آب و هوا بیجا شده اند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «تا اکنون تعداد افرادیکه به اثر رویدادهای طبیعی در کشور بیجا شدند نزدیک به ۱۳۳ هزار نفر بیجا شده است.»

افغانستان از کشورهای شمرده می‌شود که پناهجویان زیاد در کشورهای گوناگون دارد و امسال در اثر سرازیر شدن سیلاب و وقوع زلزله در ولایت‌های مختلف، شمار زیاد از شهروندان کشور بیجا شده‌اند و در وضعیت خوبی قرار ندارند.

افغانستان درمیان ۴ کشور با بیشترین شمار پناهندگان و بیجاشدگان

از سویی‌هم، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در بیش از یک سال گذشته، ۱۳۳ هزار تن به علت تغییرات آب و هوا بیجا شده اند.

تصویر بندانگشتی

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (یوان‌اچ‌سی‌آر) می‌گوید که بیش از هفتاد درصد از پناهندگان و بیجاشدگان جهان از افغانستان، کنگو، سوریه و یمن هستند.

این کمیشنری می‌افزاید با آنکه این کشورها از تغییرات آب و هوا آسیب دیده‌اند، اما بیشتر کنار گذاشته می‌شوند.

فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است: «بیش از هفتاد درصد از پناهندگان و بیجاشدگان جهان از آسیب‌پذیرترین کشورها از جمله افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سوریه و یمن هستند. آنها سهم زیادی در بحث در مورد بحران آب و هوا دارند اما بیشتر کنار گذاشته می‌شوند.»

عبدالهادی اچکزی، نماینده غیررسمی افغانستان در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، گفت: «در اجندای این نشست موضوع افغانستان نیست و هیچ نماینده رسمی افغانستان حضور ندارد و من به حیث نماینده غیررسمی اینجا فعالیت دارم.»

خانواده‌های که به دلیل تغییرات آب و هوا بیجا شده‌اند، می‌گویند که نگران زمستان پیش‌رو هستند.

شریفه به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها از پروان به کابل بیجا شده و تنها نان‌آور خانواده‌اش است.

شریفه، بیجا شده، می‌گوید: «طفل‌هایم گشنه مانده خودم بیوه زن هستم رسیدگی کرده نمی‌توانم.»

شیرین پری، بیجاه شده، می‌گوید: «ما از لوگر هستیم سیلاب‌ها آمد ما بیجای شدیم و غریب هستیم هیچی نداریم و بیوه هستم.»

بصری گل، بیجاه شده دیگر، گفت: «سیلاب آمده بود خانه ماره خراب کرد و خانه ما زیر سیلاب شد و اینجا هیچی نداریم.»

از سویی‌هم، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در بیش از یک سال گذشته، ۱۳۳ هزار تن به علت تغییرات آب و هوا بیجا شده اند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «تا اکنون تعداد افرادیکه به اثر رویدادهای طبیعی در کشور بیجا شدند نزدیک به ۱۳۳ هزار نفر بیجا شده است.»

افغانستان از کشورهای شمرده می‌شود که پناهجویان زیاد در کشورهای گوناگون دارد و امسال در اثر سرازیر شدن سیلاب و وقوع زلزله در ولایت‌های مختلف، شمار زیاد از شهروندان کشور بیجا شده‌اند و در وضعیت خوبی قرار ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره