Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۵۰ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا برای مردم افغانستان

برنامه جهانی خوراک در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که اتحادیه اروپا پنجاه میلیون یورو به افغانستان کمک کرده‌است.

در گزارش این نهاد آمده است که توسط این بسته کمکی برای شهروندان افغانستان سهولت‌های زندگی و کمک‌های حمایوی فراهم خواهد شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، گفت: «برنمامه جهانی غذا یا "دبلیواف‌پی" در افغانستان کمک پنجاه میلیون یورو را از اتحادیه اروپا برای ایجاد معیشت پایه‌دار و فعالیت‌های که تاب آوری جامعه را در مقابل حوادث طبیعی تقویت می‌بخشد دریافت کرده است.»

در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل یا اوچا در تویتی می‌گوید که بیش از هفت صدو سی و چهار هزار دالر به نیازمندان در افغانستان، کمک کرده‌است.

در این میان، شماری از باشندگان در پایتخت در باره چگونگی کمک‌های بشری به نیازمندان می‌گویند.

 سیدعیسی، باشنده کابل، گفت: «این کمک‌ها برای غریبان، فقرا و بیچاره‌ها برسد و بر آنان نرسد که موترش را سیل کنی، خانه اش را سیل کنی، به او می‌رسد، و به غریب نمی‌رسد.»  

شازیه، باشنده دیگر، گفت: «سه زمستان شده ما در یخی تیر کردیم. اینی چهارم زمستان است که نه خوراک داریم، نه پوشاک داریم.»

از سویی هم، کمیته بین‌المللی نجات در باره وضعیت بشری و گرسنگی در جهان به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده می‌گوید که نزدیک ۳۴۵ میلیون تن در سراسر جهان با گرسنگی روبه‌رو اند.

دیوید میلیبند، رییس و مدیر عامل کمیته بین‌المللی نجات، گفت: «تهدیدات قحطی واقعی در سومالیا، بخش‌های از اتوپیا، کینیا و حتی یمن و افغانستان، وجود دارد. وضعیت بشری به گونۀ است که شمار زیادی از مردم نسبت به هرزمان دیگر، اکنون بر کمک‌های بشردوستان متکی اند.»

پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که شرایط در فصل سرما وخیم تر می‌شود و برای رسیدگی به شهروندان افغانستان نیاز به حمایت قوی جامعه جهانی دارد.

کمک ۵۰ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا برای مردم افغانستان

در گزارش این نهاد آمده است که توسط این بسته کمکی برای شهروندان افغانستان سهولت‌های زندگی و کمک‌های حمایوی فراهم خواهد شد.

Thumbnail

برنامه جهانی خوراک در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که اتحادیه اروپا پنجاه میلیون یورو به افغانستان کمک کرده‌است.

در گزارش این نهاد آمده است که توسط این بسته کمکی برای شهروندان افغانستان سهولت‌های زندگی و کمک‌های حمایوی فراهم خواهد شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، گفت: «برنمامه جهانی غذا یا "دبلیواف‌پی" در افغانستان کمک پنجاه میلیون یورو را از اتحادیه اروپا برای ایجاد معیشت پایه‌دار و فعالیت‌های که تاب آوری جامعه را در مقابل حوادث طبیعی تقویت می‌بخشد دریافت کرده است.»

در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل یا اوچا در تویتی می‌گوید که بیش از هفت صدو سی و چهار هزار دالر به نیازمندان در افغانستان، کمک کرده‌است.

در این میان، شماری از باشندگان در پایتخت در باره چگونگی کمک‌های بشری به نیازمندان می‌گویند.

 سیدعیسی، باشنده کابل، گفت: «این کمک‌ها برای غریبان، فقرا و بیچاره‌ها برسد و بر آنان نرسد که موترش را سیل کنی، خانه اش را سیل کنی، به او می‌رسد، و به غریب نمی‌رسد.»  

شازیه، باشنده دیگر، گفت: «سه زمستان شده ما در یخی تیر کردیم. اینی چهارم زمستان است که نه خوراک داریم، نه پوشاک داریم.»

از سویی هم، کمیته بین‌المللی نجات در باره وضعیت بشری و گرسنگی در جهان به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده می‌گوید که نزدیک ۳۴۵ میلیون تن در سراسر جهان با گرسنگی روبه‌رو اند.

دیوید میلیبند، رییس و مدیر عامل کمیته بین‌المللی نجات، گفت: «تهدیدات قحطی واقعی در سومالیا، بخش‌های از اتوپیا، کینیا و حتی یمن و افغانستان، وجود دارد. وضعیت بشری به گونۀ است که شمار زیادی از مردم نسبت به هرزمان دیگر، اکنون بر کمک‌های بشردوستان متکی اند.»

پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که شرایط در فصل سرما وخیم تر می‌شود و برای رسیدگی به شهروندان افغانستان نیاز به حمایت قوی جامعه جهانی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره