Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تغییرات آب‌وهوا و کاهش کشت گندم در افغانستان

سازمان جهانی مهاجرت در یک بررسی تازه به اثرهای بد تغییرات آب‌وهوا در افغانستان پرداخته و گفته است که ۶۰ درصد جمعیت افغانستان از تغییرات آب‌وهوا زیان دیده‌اند.

در این بررسی آمده است که تولید گندم در یک سال گذشته در افغانستان به علت تغییرات آب‌وهوا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بربنیاد این بررسی، نودوهفت درصد از شهروندان افغانستان در فقر بسر می‌برند و اثرهای بد تغییرات آب‌وهوا در افزایش فقر نقش مهمی داشته است.

در این بررسی آمده است: «خشک‌سالی کنونی و چندین سال پیهم، کمبود خواربار را بیشتر ساخته است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور با کمبود شدید خوراک روبه‌رو استند و به گونۀ نگران کننده معیشت‌های زندگی را در بخش‌های روستایی آسیب رسانیده است.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که تولید گندم امسال به علت بارندگی اندک کاهش یافته است.

محمد قاسم عبیدی، رییس تحقیقاتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «باوجود از اینکه تغییرات اقلیمی در افغانستان به میان آمده است ما همه ساله در حدود چهار اعشاریه هفت الی پنج میلیون متریک تُن گندم تولید می‌کنیم.»

در بررسی همچنان آمده است که خدمات زیربنایی مثل روند برق‌رسانی در این کشور تضعیف شده که در نتیجه بسیاری کارخانه‌ها از فعالیت مانده‌اند.

رحیم الله سمندر، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «تنها برق که ما در کابل داریم در حدود ۱۰۰ میگاوات و ۱۲۰ میگاوات است این برای فابریکات کابل که در حدود ۳۰۰ میگاوات برق کار دارد، ناکافی است و کفایت نمی‌کند.»

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «در حال حاضر دوازده ساعت برق صنعت‌کاران پارک‌های صنعتی تولید می‌شود که باعث شده‌است تولیدات ما ۳۵ درصد کاهش یابد و همچنان اگر یک فابریکه جدید خواسته باشد که با شبکه برق وصل شود، این امکانات هم اکنون وجود ندارد.»

از سوی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که اثرهای بد تغییر آب‌وهوا، بیش از دو میلیارد دالر به زیرساخت‌های کشور آسیب زده است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «برای جلوگیری از خسارات احتمالی و آمادگی جامعه برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی کمک‌های انکشافی جامعه جهانی در قسمت تامین امنیت غذایی و در احیای زیرساخت‌های اقتصادی مهم و حیاتی می‌باشد.»

پیش از این، بانک جهانی گزارش داده است که در میان هر سه خانواده در افغانستان، دو خانواده‌ در تامین نیازهای نخستین خوراکی و غیرخوراکی مشکل دارند و مشکل دسترسی به‌ خوراک در زمستان پیش‌رو بیشتر خواهد شد.

تغییرات آب‌وهوا و کاهش کشت گندم در افغانستان

از سوی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که اثرهای بد تغییر آب‌وهوا، بیش از دو میلیارد دالر به زیرساخت‌های کشور آسیب زده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی مهاجرت در یک بررسی تازه به اثرهای بد تغییرات آب‌وهوا در افغانستان پرداخته و گفته است که ۶۰ درصد جمعیت افغانستان از تغییرات آب‌وهوا زیان دیده‌اند.

در این بررسی آمده است که تولید گندم در یک سال گذشته در افغانستان به علت تغییرات آب‌وهوا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بربنیاد این بررسی، نودوهفت درصد از شهروندان افغانستان در فقر بسر می‌برند و اثرهای بد تغییرات آب‌وهوا در افزایش فقر نقش مهمی داشته است.

در این بررسی آمده است: «خشک‌سالی کنونی و چندین سال پیهم، کمبود خواربار را بیشتر ساخته است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور با کمبود شدید خوراک روبه‌رو استند و به گونۀ نگران کننده معیشت‌های زندگی را در بخش‌های روستایی آسیب رسانیده است.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که تولید گندم امسال به علت بارندگی اندک کاهش یافته است.

محمد قاسم عبیدی، رییس تحقیقاتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «باوجود از اینکه تغییرات اقلیمی در افغانستان به میان آمده است ما همه ساله در حدود چهار اعشاریه هفت الی پنج میلیون متریک تُن گندم تولید می‌کنیم.»

در بررسی همچنان آمده است که خدمات زیربنایی مثل روند برق‌رسانی در این کشور تضعیف شده که در نتیجه بسیاری کارخانه‌ها از فعالیت مانده‌اند.

رحیم الله سمندر، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «تنها برق که ما در کابل داریم در حدود ۱۰۰ میگاوات و ۱۲۰ میگاوات است این برای فابریکات کابل که در حدود ۳۰۰ میگاوات برق کار دارد، ناکافی است و کفایت نمی‌کند.»

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «در حال حاضر دوازده ساعت برق صنعت‌کاران پارک‌های صنعتی تولید می‌شود که باعث شده‌است تولیدات ما ۳۵ درصد کاهش یابد و همچنان اگر یک فابریکه جدید خواسته باشد که با شبکه برق وصل شود، این امکانات هم اکنون وجود ندارد.»

از سوی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که اثرهای بد تغییر آب‌وهوا، بیش از دو میلیارد دالر به زیرساخت‌های کشور آسیب زده است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «برای جلوگیری از خسارات احتمالی و آمادگی جامعه برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی کمک‌های انکشافی جامعه جهانی در قسمت تامین امنیت غذایی و در احیای زیرساخت‌های اقتصادی مهم و حیاتی می‌باشد.»

پیش از این، بانک جهانی گزارش داده است که در میان هر سه خانواده در افغانستان، دو خانواده‌ در تامین نیازهای نخستین خوراکی و غیرخوراکی مشکل دارند و مشکل دسترسی به‌ خوراک در زمستان پیش‌رو بیشتر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره