Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریاست معارف ننگرهار: دختران صنف دوازدهم با اخذ امتحان ارتقا داده می‌شوند

ریاست معارف ننگرهار می‌گوید که بربنیاد یک نامه‌ی رسمی وزارت معارف، برای ارتقای تمامی دانش‌آموزان دختر در صنف دوازدهم، در یک روز آزمون گرفته خواهد شد.

سخنگوی این ریاست می‌افزاید که برای ارتقای این دانش‌آموزان فهرستی ۱۴۰ پرسش از تمامی مضمون‌های درسی تهیه شده است و آزمون در سه ساعت گرفته خواهد شد.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار در این باره چنین می‌گوید: «در این آن دختران شامل می‌شوند کسی که در صنف دوازدهم موجود است یعنی کسی که نامش در حاضری نوشته شده است آن خواهران که سال گذشته محروم شدند یا آنان ناکام شدند یا به هر بهانه که نتوانستند به صنف دوازدهم بیایند.»

تا کنون در باره‌ی ارتقای دانش‌آموزان دختر صنف دوازدهم در کابل اطلاعات در دست نیست.

شماری از دانش‌آموزان دختر از این کار خوشنود هستند، اما می‌گویند که آماده سپری کردن آزمون تمامی مضمون‌های درسی در یک روز نیستند.

فوزیه، دانش‌آموز صنف دوازده گفت: «ما کتاب‌های صنف دوازده را مکمل نخوانیدم پس ما نمی‌توانیم امتحان بدهیم.»

رویا، دانش‌آموز صنف دوازده گفت: «از این خوش هستیم که از ما امتحان می‌گیرد که ما پیشرفت کنیم.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که به جای ارتقای ظرفیت، باید دروازه‌های مکتب‌ها به روی دانش آموزان باز شود تا ظرفیت علمی آنان بلند برود.

یلدا، دانش‌آموز صنف یازده می‌گوید: «بگذارند که درس بخوانیم بعد ارتقا بدهند بخاطریکه ما هیچ چیز را یاد نمی‌گیریم.»

ماریا، دانش‌آموز صنف نهم گفت: «به اندازه کافی درس نخوانیدم بخاطریکه دو سال ما روی مکتب ندیدیم.»

از این میان، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که این کار، بی سوادی را در میان بانوان افزایش خواهد داد.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن گفت: «تمنا داریم که جمع حاکم برای افغانستان مردم افغانستان صادق باشند و بر انتظار شهروندان افغانستان، خانواده‌ها و دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم نقطه پایان ببرند و دروازه‌های مکتب‌های دخترانه را باز بکنند.»

انتظار می‌رود آزمون ارتقای دانش‌آموزان دختر در تاریخ شانزدهم ماه قوس گرفته شود.

این درحالی‌ست که سال‌پار دانش‌آموزان بدون سپری کردن آزمون و رفتن به مکتب ارتقا یافتند و این دومین سال است که دانش‌آموزان دختر در صنف دوازدهم ارتقا می‌یابند.

ریاست معارف ننگرهار: دختران صنف دوازدهم با اخذ امتحان ارتقا داده می‌شوند

سخنگوی این ریاست می‌افزاید که برای ارتقای این دانش‌آموزان فهرستی ۱۴۰ پرسش از تمامی مضمون‌های درسی تهیه شده است و آزمون در سه ساعت گرفته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ریاست معارف ننگرهار می‌گوید که بربنیاد یک نامه‌ی رسمی وزارت معارف، برای ارتقای تمامی دانش‌آموزان دختر در صنف دوازدهم، در یک روز آزمون گرفته خواهد شد.

سخنگوی این ریاست می‌افزاید که برای ارتقای این دانش‌آموزان فهرستی ۱۴۰ پرسش از تمامی مضمون‌های درسی تهیه شده است و آزمون در سه ساعت گرفته خواهد شد.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار در این باره چنین می‌گوید: «در این آن دختران شامل می‌شوند کسی که در صنف دوازدهم موجود است یعنی کسی که نامش در حاضری نوشته شده است آن خواهران که سال گذشته محروم شدند یا آنان ناکام شدند یا به هر بهانه که نتوانستند به صنف دوازدهم بیایند.»

تا کنون در باره‌ی ارتقای دانش‌آموزان دختر صنف دوازدهم در کابل اطلاعات در دست نیست.

شماری از دانش‌آموزان دختر از این کار خوشنود هستند، اما می‌گویند که آماده سپری کردن آزمون تمامی مضمون‌های درسی در یک روز نیستند.

فوزیه، دانش‌آموز صنف دوازده گفت: «ما کتاب‌های صنف دوازده را مکمل نخوانیدم پس ما نمی‌توانیم امتحان بدهیم.»

رویا، دانش‌آموز صنف دوازده گفت: «از این خوش هستیم که از ما امتحان می‌گیرد که ما پیشرفت کنیم.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که به جای ارتقای ظرفیت، باید دروازه‌های مکتب‌ها به روی دانش آموزان باز شود تا ظرفیت علمی آنان بلند برود.

یلدا، دانش‌آموز صنف یازده می‌گوید: «بگذارند که درس بخوانیم بعد ارتقا بدهند بخاطریکه ما هیچ چیز را یاد نمی‌گیریم.»

ماریا، دانش‌آموز صنف نهم گفت: «به اندازه کافی درس نخوانیدم بخاطریکه دو سال ما روی مکتب ندیدیم.»

از این میان، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که این کار، بی سوادی را در میان بانوان افزایش خواهد داد.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن گفت: «تمنا داریم که جمع حاکم برای افغانستان مردم افغانستان صادق باشند و بر انتظار شهروندان افغانستان، خانواده‌ها و دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم نقطه پایان ببرند و دروازه‌های مکتب‌های دخترانه را باز بکنند.»

انتظار می‌رود آزمون ارتقای دانش‌آموزان دختر در تاریخ شانزدهم ماه قوس گرفته شود.

این درحالی‌ست که سال‌پار دانش‌آموزان بدون سپری کردن آزمون و رفتن به مکتب ارتقا یافتند و این دومین سال است که دانش‌آموزان دختر در صنف دوازدهم ارتقا می‌یابند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره