Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی: افغانستان دیگر میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ نخواهد بود

سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که امارت اسلامی افغانستان را به میدان رقابت کشورهای جهان مبدل نخواهد کرد.

امیرخان متقی در نشست "رونمایی کتاب دست‌آوردهای یکساله وزارت خارجه" می‌افزاید که در سیاست خارجی گام‌های برداشته نشود که حکومت مجبور به عقب نشینی شود.

این مقام کابینه حکومت سرپرست از جامعه جهانی می‌خواهد که با افغانستان وارد تعامل مثبت شوند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه در این باره چنین می‌گوید: «سیاست امارت اسلامی این است که افغانستان دیگر میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ نخواهد بود، اگر اینجا رقابت می‌باشد آن رقابت مثبت خواهد بود و بر اساس روابط دوجانبه و بر اساس منافع خواهد بود.»

سرپرست وزارت خارجه، در فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های کاری به مردم، امارت اسلامی را مسوول می‌داند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفت: «حکومت‌ها به شهروندان شان غذا را در دهن شان نمی‌دهند بلکه زمینه را برای شان مساعد می‌سازد که تجار تجارت خود را بکند، محصل تعلیم بکند، دهقان دهقانی بکند و دریور دریوری بکند، هرکس، تجار تجارت خود را به آزادی و اطمینان بکند، در آن صورت کشور ترقی خواهد کرد، ما و شما باید برای این زمینه را مساعد بسازیم.»

امیر خان متقی گفته است که در سیاست خارجی باید به گونه محتاط گام برداشته شود و از برداشتن گام‌های که به سود کشور نیست، جلوگیری شود.

امیرخان متقی: افغانستان دیگر میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ نخواهد بود

امیرخان متقی در نشست "رونمایی کتاب دست‌آوردهای یکساله وزارت خارجه" می‌افزاید که در سیاست خارجی گام‌های برداشته نشود که حکومت مجبور به عقب نشینی شود.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که امارت اسلامی افغانستان را به میدان رقابت کشورهای جهان مبدل نخواهد کرد.

امیرخان متقی در نشست "رونمایی کتاب دست‌آوردهای یکساله وزارت خارجه" می‌افزاید که در سیاست خارجی گام‌های برداشته نشود که حکومت مجبور به عقب نشینی شود.

این مقام کابینه حکومت سرپرست از جامعه جهانی می‌خواهد که با افغانستان وارد تعامل مثبت شوند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه در این باره چنین می‌گوید: «سیاست امارت اسلامی این است که افغانستان دیگر میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ نخواهد بود، اگر اینجا رقابت می‌باشد آن رقابت مثبت خواهد بود و بر اساس روابط دوجانبه و بر اساس منافع خواهد بود.»

سرپرست وزارت خارجه، در فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های کاری به مردم، امارت اسلامی را مسوول می‌داند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفت: «حکومت‌ها به شهروندان شان غذا را در دهن شان نمی‌دهند بلکه زمینه را برای شان مساعد می‌سازد که تجار تجارت خود را بکند، محصل تعلیم بکند، دهقان دهقانی بکند و دریور دریوری بکند، هرکس، تجار تجارت خود را به آزادی و اطمینان بکند، در آن صورت کشور ترقی خواهد کرد، ما و شما باید برای این زمینه را مساعد بسازیم.»

امیر خان متقی گفته است که در سیاست خارجی باید به گونه محتاط گام برداشته شود و از برداشتن گام‌های که به سود کشور نیست، جلوگیری شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره